Patnaik-Somya-ACI-blog-ps

Somya Patnaik

Senior product manager

Somya Patnaik is senior product manager at ACI Worldwide.