Document number - E188552-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080719
     Document dispatched - 20080718
     Heading - 2180
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 2 - Supply contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 25253100
     Product name(s) - Agency fuel cards
     Original language(s) - FR;NL
     Name of awarding authority - DIRECTION DE L'ECONOMAT
     Town of awarding authority - BRUSSELS
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Supplies
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Direction de l'Economat, Rue du Progrès 80/1, Contact: Françoise Impens - Directeur, B-1030 Bruxelles. Tel. (32-2) 204 21 40. E-mail: fimpens@mbhg.irisnet.be. Fax (32-2) 204 28 53.
     Internet address(es):
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 25253100.
     Description: Agency fuel cards.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 480 458,00 EUR.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 1
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Belgian Shell, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, B-1050 Bruxelles.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 363 000,00 EUR.
     Total final value of the contract:
     Value: 480 458,00 EUR.
     Excluding VAT.
     CONTRACT NO: 2
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Primagaz Belgium, Kanaalweg 87, B-3980 Tessenderlo.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 101 000,00 EUR.
     Excluding VAT.
     Total final value of the contract:
     Value: 89 500,00 EUR.
     Excluding VAT.
     AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
     Leveringen
     AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
     I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Directie Huishoudelijke Zaken, Vooruitgangstraat 80/1, Contact: Françoise Impens - Directeur, B-1030 Brussel. Tel. (32-2) 204 21 40. ?-mail: fimpens@mbhg.irisnet.be. Fax (32-2) 204 28 53.
     Internetadres(sen):
     I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: Regionale of plaatselijke instantie.
     Algemene overheidsdiensten.
     De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
     AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
     II.1) BESCHRIJVING
     II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Algemene offerteaanvraag betreffende de levering van brandstof voor de dienstvoertuigen van het Ministerie van het Brussels hoofdstedelijk gewest.
     II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Leveringen.
     Aankoop.
     Belangrijkste plaats van levering: Het gehele Belgische grondgebied.
     II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht is een opdracht in percelen met als voorwerp de levering van brandstof ten bate van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een duur van 4 jaar, die ingaat op 1.5.2008. De brandstof zal door middel van magneetkaarten ter beschikking van het personeel van het Ministerie worden gesteld.
     II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 25253100.
     II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Ja.
     II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
     II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten: Waarde: 480 458 EUR.
     Zonder BTW.
     AFDELING IV: PROCEDURE
     IV.1) TYPE PROCEDURE
     IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
     IV.2) GUNNINGSCRITERIA
     IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
     1. het aantal servicestations op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Weging: 50.
     2. het bedrag van de kortingen die aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangeboden. Weging: 50.
     IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen.
     IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
     IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: ECN-2007 009-F03_0.
     IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Aankondiging van een opdracht
     Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 020-025866 van 30.1.2008.
     AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT
     OPDRACHT NR.: 1
     TITEL: Levering van benzine en diesel.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 9.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 4.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: Belgian Shell, Arnaud Fraiteurlaan 15-23, B-1050 Brussel.
     V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
     Waarde: 363 000 EUR.
     Totale definitieve waarde van de opdracht:
     Waarde: 480 458 EUR.
     Zonder BTW.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     OPDRACHT NR.: 2
     TITEL: Levering van LPG.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 9.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 4.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: Primagaz Belgium, Kanaalweg 87, B-3980 Tessenderlo.
     V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
     Waarde: 101 000 EUR.
     Zonder BTW.
     Totale definitieve waarde van de opdracht:
     Waarde: 89 500 EUR.
     Zonder BTW.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
     VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen.
     VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
     VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie: Raad van State - Administratieve sectie, Aarlenstraat 92, B-1040 Brussel.
     VI.3.2) Instellen van beroep: Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 60 dagen na de betekening van de beslissing.
     VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen: Raad van State - Administratieve sectie, Aarlenstraat 92, B-1040 Brussel.
     VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry