Document number - E190240-2008
     Number of Official Journal 142/2008
     Document received - 20080708
     Document dispatched - 20080708
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - NL
     Name of awarding authority - STADSBESTUUR VAN 3400 LANDEN
     Town of awarding authority - LANDEN
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Stadsbestuur van 3400 Landen, Stationsstraat, 29, Attn: Sven Dekoning, B-3400 Landen. Tel. 011 88 03 11. E-mail: sdekoning@landen.be. Fax 011 88 77 98.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 1
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Value: 7,0 EUR.
     CONTRACT NO: 2
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 3
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     CONTRACT NO: 4
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-300 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     CONTRACT NO: 5
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
     Diensten
     AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
     I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Stadsbestuur van 3400 Landen, Stationsstraat, 29, t.a.v. Sven Dekoning, B-3400 Landen. Tel. 011 88 03 11. ?-mail: sdekoning@landen.be. Fax 011 88 77 98.
     I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: Regionale of plaatselijke instantie.
     AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
     II.1) BESCHRIJVING
     II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.
     Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Landen.
     NUTS-code BE242.
     II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
     II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 66130000.
     AFDELING IV: PROCEDURE
     IV.1) TYPE PROCEDURE
     IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
     IV.2) GUNNINGSCRITERIA
     IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs.
     IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen.
     IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
     IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: LEN-01/2008.
     IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Aankondiging van een opdracht
     Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 57-076973 van 21.3.2008.
     AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT
     OPDRACHT NR.: 1
     TITEL: Perceel I: Stad Landen: Leningen met een looptijd van 10 jaar herzieningsperiodiciteit van de rentevoet 5 jaarlijks.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 3.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 3.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Totale definitieve waarde van de opdracht:
     Waarde: 7,0 EUR.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     OPDRACHT NR.: 2
     TITEL: Perceel II: Stad Landen: Leningen met een looptijd van 15 jaar herzieningsperiodiciteit van de rentevoet 5 jaarlijks.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 3.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 3.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     OPDRACHT NR.: 3
     TITEL: Perceel III: Stad Landen: Leningen met een looptijd van 20 jaar herzieningsperiodiciteit van de rentevoet 5 jaarlijks.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 3.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 3.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     OPDRACHT NR.: 4
     TITEL: Perceel IV: Politiezone LAN: Leningen met een looptijd van 10 jaar herzieningsperiodiciteit van de rentevoet 5 jaarlijks.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 3.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 3.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-300 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     OPDRACHT NR.: 5
     TITEL: Perceel V: Politiezone LAN: Leningen met een looptijd van 15 jaar herzieningsperiodiciteit van de rentevoet 5 jaarlijks.
     V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 3.6.2008.
     V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 3.
     V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: ING België NV, Bondgenotenlaan, 31, B-3000 Leuven. Tel. 016 24 92 00. URL: www.ing.be. Fax 016 24 90 05.
     V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen.
     AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
     VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen.
     VI.2) NADERE INLICHTINGEN: V.4) 7,0 BP
     V.4) 7,0 BP
     V.4) 7,0 BP
     V.4) 7,0 BP.
     VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 8.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry