Document number - E194149-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080724
     Document dispatched - 20080724
     Deletion date (Date of tender) - 20080911 14 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - RO
     Name of awarding authority - PRIMARIA GHIMPATI GIURGIU
     Town of awarding authority - GHIMPATI
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Primaria Ghimpati Giurgiu, judetul Giurgiu, Contact: Constantin Carapanceanu, RO-087095 Ghimpati. Tel. 02 46 27 64 09. E-mail: primaria_ghimpati2007@yahoo.com. Fax 02 46 27 62 56.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.8.2008 - 14:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 11.9.2008 - 14:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Romanian.
     ANUN? DE PARTICIPARE
     Servicii
     SEC?IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT?
     I.1) DENUMIRE, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT: Primaria Ghimpati Giurgiu, judetul Giurgiu, Contact: Constantin Carapanceanu, RO-087095 Ghimpati. Tel. 02 46 27 64 09. E-mail: primaria_ghimpati2007@yahoo.com. Fax 02 46 27 62 56.
     Alte informa?ii pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Caietul de sarcini ?i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv ?i sistemul de achizi?ie dinamic) pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     I.2) TIPUL AUTORIT??II CONTRACTANTE ?I ACTIVITATEA PRINCIPAL? (ACTIVIT??ILE PRINCIPALE): Autoritate regional? sau local?.
     Servicii publice generale.
     Autoritatea contractant? ac?ioneaz? în numele altor autorit??i contractante: nu.
     SEC?IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
     II.1) DESCRIERE
     II.1.1) Denumirea atribuit? contractului de autoritatea contractant?: Achizitionarea serviciului bancar privind imprumutul unei sume de 800 000 lei RON pe termen scurt.
     II.1.2) Tip de contract ?i locul de executare a lucr?rilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Servicii.
     Categoria serviciilor: nr. 6.
     Locul principal de prestare: Comuna Ghimpati, Judetul Giurgiu.
     Cod CPV/CPSA.
     66130000-0.
     II.1.3) Anun?ul implic?: Un contract de achizi?ii publice.
     II.1.5) Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor: Achizitionarea serviciului bancar privind imprumutul unei sume de 800 000 lei Ron pe 3 luni.
     II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizi?iile publice): 66130000.
     II.1.7) Contractul intr? sub inciden?a Acordului Privind Contractele De Achizi?ii Publice (GPA): Nu.
     II.1.8) Împ?r?ire în loturi: Nu.
     II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu.
     II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
     II.2.1) Cantitatea total? sau domeniul: In conformitate cu documentatia descriptiva din documentatia de atribuire.
     Valoarea estimat? f?r? TVA: 800 000 RON.
     II.2.2) Op?iuni: Nu.
     II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: Durata în luni: 3 (începând cu data atribuirii contractului).
     SEC?IUNEA III: INFORMA?II JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ?I TEHNICE
     III.1) CONDI?II REFERITOARE LA CONTRACT
     III.1.1) Depozite valorice ?i garan?ii solicitate: Garantie de participare: 10 000 RON. Modul de constituire a garantiei:scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, valabila 60 de zile de la data deschiderii ofertei.
     III.1.2) Principalele condi?ii de finan?are ?i modalit??i de plat? ?i/sau trimitere la dispozi?iile relevante: Bugetul local.
     III.1.3) Forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori economici c?ruia i se atribuie contractul: Persoana juridica romana sau asocieri de persoane juridice romane.
     III.1.4) Executarea contractului este supus? altor condi?ii speciale: Nu.
     III.2) CONDI?II DE PARTICIPARE
     III.2.1) Situa?ia personal? a operatorilor economici, inclusiv cerin?ele referitoare la înscrierea în registrul comer?ului sau al profesiei: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Cerinte minime obligatorii: Declaratie privind eligibilitatea;completare formular, declaratie pentru incadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; completare formular, declaratie privind caliatatea de participant la procedura;completare formular, certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale valabile la data de 31.7.2008. Certificat de inmatriculare emis de O.R.C, Certificat constatator emis de Oficiul Resgistrului Comertului,autorizatie de functionare/alte echivalente .
     III.2.2) Capacitatea economic? ?i financiar?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani,bilantul contabil la data de 31.12.2007, fisa de informatii generale;completare formular,model cadru de contract,.
     III.2.3) Capacitatea tehnic?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani de acordare credite continand: valori, perioade de prestare, beneficiari, recomandari din partea beneficiarilor; informatii privind subcontractantii; informatii privind asigurarea cu personalul de specialitate (curriculum vitae pentru personalul de specialitate de care dispune); alte autorizari in domeniu, autorizarea de functionare emisa de BNR valabila in anul 2008.
     III.2.4) Contracte rezervate: Nu.
     III.3) CONDI?II SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
     III.3.1) Prestarea serviciilor în cauz? este rezervat? unei anumite profesii: Nu.
     III.3.2) Persoanele juridice au obliga?ia s? indice numele ?i calific?rile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu.
     SEC?IUNEA IV: PROCEDUR?
     IV.1) TIP DE PROCEDUR?
     IV.1.1) Tip de procedur?: Licita?ie deschis?.
     IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
     IV.2.1) Criterii de atribuire: Cel mai mic pre?.
     IV.2.2) Se va organiza o licita?ie electronic?: Nu.
     IV.3) INFORMA?II ADMINISTRATIVE
     IV.3.2) Anun?uri publicate (anun? publicat) anterior privind acela?i contract: Nu.
     IV.3.3) Condi?ii de ob?inere a caietului de sarcini ?i a documenta?iei suplimentare sau a documentului descriptivTermenul limit? pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.8.2008 - 14:00.
     Documente de plat?:
     Pre?ul: 100 RON.
     Condi?ii ?i modalitate de plat?: Plata se face la casieria Primariei Ghimpati.
     IV.3.4) Termen limit? pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.9.2008 - 14:00.
     IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactat? oferta sau cererea de participare: Român?.
     IV.3.7) Perioada minim? pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s? î?i men?in? oferta: Durat? în zile: 60 (de la termenul limit? de primire a ofertelor).
     IV.3.8) Condi?ii de deschidere a ofertelor: Data: 16.9.2008 - 10:00.
     Locul: Consiliul local Ghimpati, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu.
     Persoane autorizate s? asiste la deschiderea ofertelor: da.
     Comisia de evaluare din cadrul Primariei Ghimpati si cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant.
     SEC?IUNEA VI: INFORMA?II SUPLIMENTARE
     VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu.
     VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINAN?AT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu.
     VI.3) ALTE INFORMA?II: Eventualele contestatii se pot depune:
     â€” Fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor,
     â€” Fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.
     VI.4) C?I DE ATAC
     VI.4.1) Organismul competent pentru c?ile de atac: Judecatoria Giurgiu, Str. Portului nr. 13, RO-080015 Giurgiu. Tel. (40-246) 21 27 25.
     Organismul competent pentru procedurile de mediere:
     Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Str. Stavropoleos Nr. 6, Sector 3, RO-030084 Bucuresti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel. 02 13 10 46 41. Fax 02 13 10 46 42.
     VI.4.2) Utilizarea c?ilor de atac: Preciz?ri privind termenul (termenele) limit? de exercitare a c?ilor de atac: 10 zile.
     VI.4.3) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind utilizarea c?ilor de atac: Serviciul juridic din Primaria Ghimpati, RO-08171 Ghimpati. Tel. (40-246) 27 64 09. Fax (40-246) 27 62 56.
     VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUN?: 24.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry