Document number - E187899-2008
     Number of Official Journal 140/2008
     Document received - 20080710
     Document dispatched - 20080710
     Deletion date (Date of tender) - 20080911 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 2 - Partial tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - NL
     Name of awarding authority - GEMEENTEBESTUUR HERENTALS
     Town of awarding authority - HERENTALS
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, Attn: Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Further information can be obtained at: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, Attn: Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, Attn: Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Tenders or requests to participate must be sent to: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, B-2200 Herentals.
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 11.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Dutch.
     AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
     Diensten
     AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
     I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, t.a.v. Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, t.a.v. Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, Contact: Stadsontvanger, t.a.v. Johan Vinck, B-2200 Herentals. Tel. (32-14) 28 50 95. Fax (32-14) 21 78 28.
     Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, B-2200 Herentals.
     I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: Regionale of plaatselijke instantie.
     De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
     AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
     II.1) BESCHRIJVING
     II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.
     Categorie diensten: nr. A6.
     II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht.
     II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven, dienstjaar 2008.
     II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 66130000.
     II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Ja.
     II.1.8) Verdeling in percelen: Ja.
     Moeten inschrijvingen worden ingediend voor: één perceel.
     II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Neen.
     II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
     II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang: 5 087 069,00 EUR.
     II.2.2) Opties: Neen.
     II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT: Periode in maanden: 15 (vanaf de gunning van de opdracht).
     INLICHTINGEN OVER PERCELEN
     PERCEEL NR. 001
     TITEL: Leningen, looptijd 5 jaar
     1) KORTE BESCHRIJVING: Aangaan van leningen met een looptijd van 5 jaar en vaste rentevoet.
     2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN): 66130000.
     3) HOEVEELHEID OF OMVANG: 462 398,00 EUR.
     PERCEEL NR. 002
     TITEL: Leningen, looptijd 10 jaar
     1) KORTE BESCHRIJVING: Aangaan van leningen met een looptijd van 10 jaar met vaste rentevoet.
     2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN): 66130000.
     3) HOEVEELHEID OF OMVANG: 565 839,00 EUR.
     PERCEEL NR. 003
     TITEL: Leningen, looptijd 20 jaar
     1) KORTE BESCHRIJVING: Aangaan van leningen met een looptijd van 20 jaar en 5, jaarlijkse rentherziening.
     2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN): 66130000.
     3) HOEVEELHEID OF OMVANG: 4 058 832,00 EUR.
     AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
     III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
     III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Nihil.
     III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
     III.2.2) Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De laatste jaarrekening.
     III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
     III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: Neen.
     III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: Ja.
     AFDELING IV: PROCEDURE
     IV.1) TYPE PROCEDURE
     IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
     IV.2) GUNNINGSCRITERIA
     IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs.
     IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
     IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: Bestek LEN 2008/01.
     IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Neen.
     IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend documentTegen betaling verkrijgbare documenten: neen.
     IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: Nederlands.
     IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Termijn in dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).
     IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11.9.2008 - 10:00.
     Plaats: Schepenzaal, Augustijnenlaan 30, Herentals.
     AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
     VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry