Document number - E188649-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080718
     Document dispatched - 20080717
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 8 - Not defined
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - CS
     Name of awarding authority - MESTO RICANY
     Town of awarding authority - RICANY
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): M?sto ?í?any, Masarykovo nám. 53/40, Contact: M?sto ?í?any, Attn: Ing. V?ra Krej?ová, CZ-251 01 ?í?any. Tel. (420) 323 61 81 29, (420) 602 77 36 04. E-mail: vera.krejcova@ricany.cz. Fax (420) 323 60 37 34.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.ricany.cz.
     Address of the buyer profile: www.ricany.cz.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 13 865 404 CZK.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 6
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ?eská spo?itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, CZ-140 00 Praha 4. E-mail: mmarsikova@csas.cz. Tel. (420) 317 76 54 32. URL: www.csas.cz. Fax (420) 317 76 54 12.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 20 000 000 CZK.
     Excluding VAT.
     Total final value of the contract:
     Value: 13 865 404 CZK.
     Excluding VAT.
     OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     Služby
     ODDÍL I: VE?EJNÝ ZADAVATEL
     I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA: M?sto ?í?any, Masarykovo nám. 53/40, Kontakt: M?sto ?í?any, K rukám: Ing. V?ra Krej?ová, CZ-251 01 ?í?any. Tel.: (420) 323 61 81 29, (420) 602 77 36 04. E-mail: vera.krejcova@ricany.cz. Fax: (420) 323 60 37 34.
     Internetová adresa:
     Obecná adresa ve?ejného zadavatele: www.ricany.cz.
     Adresa profilu kupujícího: www.ricany.cz.
     I.2) DRUH VE?EJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ P?EDM?T ?INNOSTI: Regionální ?i místní orgán.
     Služby pro Å¡irokou ve?ejnost.
     Ve?ejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných ve?ejných zadavatel?: ne.
     ODDÍL II: P?EDM?T ZAKÁZKY
     II.1) POPIS
     II.1.1) Název p?id?lený zakázce ve?ejným zadavatelem: Poskytnutí dodate?ného úv?ru m?stu ?í?any.
     II.1.2) Druh zakázky a místo provád?ní stavebních prací, místo dodání nebo pln?ní: Služby.
     Kategorie služeb ?. 6.
     Hlavní místo pln?ní: ?í?any.
     Kód NUTS CZ020.
     II.1.4) Stru?ný popis zakázky: P?edm?tný dodate?ný úv?r je ur?en na dofinancování výstavby nové základní Å¡koly. Celkové náklady na 1. etapu výstavby nové Å¡koly ?iní dle vít?zné nabídky zhotovitele stavby 293 353 063 CZK v?etn? DPH. V letech 2008 - 2010 bude m?stu ?í?any na výstavbu Å¡koly poskytnuta dotace ze státního rozpo?tu o celkové výši 156 480 000 CZK. Dalších 100 000 000 CZK je kryto úv?rem na základ? smlouvy o úv?ru ?. 36/08/LCD ze dne 26.3.2008, uzav?ené mezi zadavatelem a ?eskou spo?itelnou, a.s. na základ? zadávacího ?ízení, které prob?hlo formou otev?eného ?ízení (ve?ejná zakázka ?. 13/2007, evid. ?íslo VZ 60013272). V souvislosti se zadáním výše uvedené ve?ejné zakázky si zadavatel ve smyslu ustanovení § 99 ZVZ vyhradil op?ní právo na poskytnutí dalších služeb, a to služeb spo?ívajících v poskytnutí dalšího úv?ru na p?ípadné dofinancování výše uvedené investi?ní akce, a to ve výši do 50 000 000,00 CZK.
     II.1.5) Spole?ný slovník pro ve?ejné zakázky (CPV): 66130000.
     II.1.6) Na zakázku se vztahuje Dohoda o ve?ejných zakázkách (GPA): Ano.
     II.2) CELKOVÁ KONE?NÁ HODNOTA ZAKÁZKY ?I ZAKÁZEK
     II.2.1) Celková kone?ná hodnota zakázky ?i zakázek (pouze ?íselné údaje): Hodnota: 13 865 404 CZK.
     Bez DPH.
     ODDÍL IV: ?ÍZENÍ
     IV.1) DRUH ?ÍZENÍ
     IV.1.1) Druh ?ízení: Jednací bez výzvy k ú?asti v sout?ži.
     Od?vodn?ní volby jednacího ?ízení bez výzvy k ú?asti v sout?ži:
     f) Nové stavební práce/služby, které p?edstavují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s p?ísnými podmínkami stanovenými v dané sm?rnici: ano.
     IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     IV.2.2) Byla použita elektronická dražba: Ne.
     IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
     IV.3.1) Spisové ?íslo p?id?lené ve?ejným zadavatelem: 11032/2008/KV?G.
     IV.3.2) P?edchozí zve?ejn?ní týkající se stejné zakázky: Ne.
     ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     ZAKÁZKA ?.: 6
     NÁZEV: Poskytnutí dodate?ného úv?ru m?stu ?í?any.
     V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY: 27.6.2008.
     V.2) PO?ET OBDRŽENÝCH NABÍDEK: 1.
     V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA: ?eská spo?itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, CZ-140 00 Praha 4. E-mail: mmarsikova@csas.cz. Tel.: (420) 317 76 54 32. URL: www.csas.cz. Fax: (420) 317 76 54 12.
     V.4) ÚDAJE O HODNOT? ZAKÁZKY P?vodní odhadovaná celková hodnota zakázky:
     Hodnota: 20 000 000 CZK.
     Bez DPH.
     Celková kone?ná cena zakázky:
     Cena: 13 865 404 CZK.
     Bez DPH.
     V.5) JE PRAVD?PODOBNÉ, ŽE ZAKÁZKA BUDE PROVEDENA SUBDODAVATELSKY: Ne.
     ODDÍL VI: DOPL?UJÍCÍ INFORMACE
     VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROST?EDK? SPOLE?ENSTVÍ: Ne.
     VI.3) ODVOLACÍ ?ÍZENÍ:
     VI.3.1) Subjekt odpov?dný za odvolací ?ízení: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že, t?. Kpt. JaroÅ¡e 7, CZ-604 55 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: www.compet.cz. Fax: (420) 542 16 71 15.
     VI.3.2) Podání odvolání: P?esné informace o lh?tách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i zadavateli do 10 dn? od doru?ení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
     VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že, t?. Kpt. JaroÅ¡e 7, CZ-604 55 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: www.compet.cz. Fax: (420) 542 16 71 15.
     VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO VYHLÁŠENÍ: 17.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry