Document number - E193161-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080724
     Document dispatched - 20080721
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - CS
     Name of awarding authority - MESTO ROZNOV POD RADHOSTEM
     Town of awarding authority - ROZNOV POD RADHOSTEM
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): M?sto Rožnov pod RadhoÅ¡t?m, Masarykovo nám?stí 128, Contact: M?sto Rožnov pod RadhoÅ¡t?m, Attn: Ing. Miroslav Martinák, CZ-756 61 Rožnov pod RadhoÅ¡t?m. Tel. (420) 571 66 11 30. E-mail: martinak.fin@roznov.cz. Fax (420) 571 65 44 88.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 6 834 796 CZK.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Komer?ní banka, a.s., Na P?íkop? 33 ?p. 969, CZ-114 07 Praha 1. E-mail: daniela_halastova@kb.cz. Tel. (420) 955 56 01 25. Fax (420) 955 56 01 14.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Value: 6 834 796 CZK.
     Excluding VAT.
     OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     Služby
     ODDÍL I: VE?EJNÝ ZADAVATEL
     I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA: M?sto Rožnov pod RadhoÅ¡t?m, Masarykovo nám?stí 128, Kontakt: M?sto Rožnov pod RadhoÅ¡t?m, K rukám: Ing. Miroslav Martinák, CZ-756 61 Rožnov pod RadhoÅ¡t?m. Tel.: (420) 571 66 11 30. E-mail: martinak.fin@roznov.cz. Fax: (420) 571 65 44 88.
     I.2) DRUH VE?EJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ P?EDM?T ?INNOSTI: Regionální ?i místní orgán.
     Služby pro Å¡irokou ve?ejnost.
     Ve?ejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných ve?ejných zadavatel?: ne.
     ODDÍL II: P?EDM?T ZAKÁZKY
     II.1) POPIS
     II.1.1) Název p?id?lený zakázce ve?ejným zadavatelem: Úv?r v ?ástce 42 270 000,- CZK na financování investi?ních a neinvesti?ních výdaj? v roce 2008.
     II.1.2) Druh zakázky a místo provád?ní stavebních prací, místo dodání nebo pln?ní: Služby.
     Kategorie služeb ?. 6.
     Hlavní místo pln?ní: Rožnov pod RadhoÅ¡t?m.
     Kód NUTS CZ072.
     II.1.4) Stru?ný popis zakázky: Postupné, nepravidelné ?erpání úv?ru na financování investi?ních a neinvesti?ních výdaj? (p?edpoklad ?erpání 08/2008 - 12/2010, splácení ve ?tvrtletních splátkách od 03/2009 - 12/2016, varianty úrokové sazby: pohyblivá (1M PRIBOR + p?irážka), pevná po celou dobu splácení úv?ru, splácení úrok? jen z vy?erpané ?ásti úv?ru. Úv?r nemusí být vy?erpán v plné výši. Možnost p?ed?asného splacení bez sankcí.
     II.1.5) Spole?ný slovník pro ve?ejné zakázky (CPV): 66130000.
     II.1.6) Na zakázku se vztahuje Dohoda o ve?ejných zakázkách (GPA): Ano.
     II.2) CELKOVÁ KONE?NÁ HODNOTA ZAKÁZKY ?I ZAKÁZEK
     II.2.1) Celková kone?ná hodnota zakázky ?i zakázek (pouze ?íselné údaje): Hodnota: 6 834 796 CZK.
     Bez DPH.
     ODDÍL IV: ?ÍZENÍ
     IV.1) DRUH ?ÍZENÍ
     IV.1.1) Druh ?ízení: Otev?ené.
     IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodá?sky nejvýhodn?jší nabídka z hlediska
     1. Výše úrokové sazby v % p.a. Váha: 70.
     2. Poplatky a sankce související s poskytnutím úv?ru. Váha: 30.
     IV.2.2) Byla použita elektronická dražba: Ne.
     IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
     IV.3.1) Spisové ?íslo p?id?lené ve?ejným zadavatelem: 200818S.
     IV.3.2) P?edchozí zve?ejn?ní týkající se stejné zakázky: Oznámení o zakázce
     ?íslo oznámení v Ú?. v?st.: 2008/S 72-097571 ze dne 9.4.2008.
     ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY: 14.7.2008.
     V.2) PO?ET OBDRŽENÝCH NABÍDEK: 2.
     V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA: Komer?ní banka, a.s., Na P?íkop? 33 ?p. 969, CZ-114 07 Praha 1. E-mail: daniela_halastova@kb.cz. Tel.: (420) 955 56 01 25. Fax: (420) 955 56 01 14.
     V.4) ÚDAJE O HODNOT? ZAKÁZKY Celková kone?ná cena zakázky:
     Cena: 6 834 796 CZK.
     Bez DPH.
     V.5) JE PRAVD?PODOBNÉ, ŽE ZAKÁZKA BUDE PROVEDENA SUBDODAVATELSKY: Ne.
     ODDÍL VI: DOPL?UJÍCÍ INFORMACE
     VI.1) ZAKÁZKA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU Z PROST?EDK? SPOLE?ENSTVÍ: Ne.
     VI.3) ODVOLACÍ ?ÍZENÍ:
     VI.3.1) Subjekt odpov?dný za odvolací ?ízení: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že, t?. Kpt. JaroÅ¡e 7, CZ-604 55 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: www.compet.cz. Fax: (420) 542 16 71 15.
     VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že, t?. Kpt. JaroÅ¡e 7, CZ-604 55 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.: (420) 542 16 78 11. URL: www.compet.cz. Fax: (420) 542 16 71 15.
     VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO VYHLÁŠENÍ: 21.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry