Document number - E193953-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080723
     Document dispatched - 20080722
     Deletion date (Date of tender) - 20080901 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 8 - Other
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA CHOJNICE
     Town of awarding authority - CHOJNICE
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, Contact: Gmina Chojnice, Attn: Barbara Stelmaszyk, PL-89-600 Chojnice. Tel. (48-52) 397 21 29. E-mail: barbara@gminachojnice.com.pl. Fax (48-52) 397 35 59.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.gminachojnice.com.pl.
     Address of the buyer profile: www.bip.gminachojnice.com.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 1.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, Kontakt Gmina Chojnice, Do wiadomo?ci Barbara Stelmaszyk, PL-89-600 Chojnice. Tel. (48-52) 397 21 29. E-mail barbara@gminachojnice.com.pl. Faks (48-52) 397 35 59.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.gminachojnice.com.pl.
     Adres profilu nabywcy: www.bip.gminachojnice.com.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Inne: Jednostka samorz?du terytorialnego.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Us?uga udzielenia kredytu inwestycyjnego d?ugoterminowego w wysoko?ci 4.000.000,00 z?.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Urz?d Gminy w Chojnicach.
     Kod NUTS: PL63.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego d?ugoterminowego w kwocie 4 000 000,00 PLN (s?ownie z?otych: cztery miliony 00/100).
     CPV 66.13.00.00-0 „us?ugi udzielania kredytu”
     Kredyt zostanie przeznaczony na nast?puj?ce inwestycje:
     â€” Modernizacja budynku Urz?du Gminy,
     â€” Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkó? Nowa Cerkiew,
     â€” Wydatki na wniesienie wk?adów do spó?ek prawa handlowego zwi?zanych z procesem inwestycyjnym.
     Okres kredytowania do 30.12.2013 r.
     Terminem udzielenia kredytu jest dzie? wp?aty ?rodków pieni??nych na rachunek bankowy Zamawiaj?cego.
     Uruchomienie kredytu przewiduje si? na 15.9.2008 r., z mo?liwo?ci? podzia?u na dwie transze:
     â€” I transza w wysoko?ci 2 000 000,00 PLN w terminie do 15.9.2008 r,
     â€” II transza w wysoko?ci 2 000 000,00 PLN w terminie do 30.10.2008 r.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Kredyt inwestycyjny d?ugoterminowy w wysoko?ci 4 000 000,00 z?.
     Szacunkowa warto?? bez VAT: 963 410,95 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpocz?cie: 15.9.2008. Zako?czenie: 30.12.2013.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 8 000 PLN (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych).
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Wed?ug umowy za?aczonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1 Podpisanego o?wiadczenia o spe?nieniu warunków wymaganych ustaw? Prawo zamówie? publicznych (za??cznik nr 2 do SIWZ).
     2 Zezwolenia Prezesa NBP na wykonywanie czynno?ci bankowych lub stosownego dokumentu uprawniaj?cego do wykonywania czynno?ci bankowych.
     3 Aktualnego odpisu z w?a?ciwego rejestru lub aktualnego za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
     4 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?nego za?wiadczenia w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz? w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówie? publicznych, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
     5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówie? publicznych, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
     6 Dowodu wniesienia wadium – orygina?.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1. Aktualnego za?wiadczenia z Urz?du Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzaj?ce stan zaleg?o?ci - wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
     2. Aktualnego za?wiadczenia z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych o nie zaleganiu ze sk?adkami na ubezpieczenia spo?eczne. wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1. Wykaz us?ug (zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ) wraz z referencjami lub innym dokumentem potwierdzaj?cym nale?yte ich wykonanie.
     2. Wykaz osób i podmiotów (zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SIWZ) potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zatrudnia co najmniej 2 osoby z wykszta?ceniem wy?szym o specjalno?ci bankowo?? lub finanse.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Tak.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoDokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 1.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 1.9.2008 - 10:10.
     Miejsce: Urz?d Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d Zamówie? Publicznych, ul. Bagatela 12, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dostarczenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu rozstrzygni?cia protestu, jednoczesnie przekazuj?c kopi? Zamawiaj?cemu. Z?o?enia odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urz?du.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych, ul. Bagatela 12, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry