Document number - E191220-2008
     Number of Official Journal 143/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Heading - 2180
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 2 - Supply contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 6 - Body governed by public law
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 25253100
     Product name(s) - Agency fuel cards
     Original language(s) - RO
     Name of awarding authority - DIRECTIA APELOR OLT
     Town of awarding authority - RAMNICU VALCEA
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Supplies
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Directia Apelor Olt, str. Remus Bellu nr 6, Contact: Daniela Elena Sima, RO-240156 Ramnicu Valcea. Tel. (40-250) 73 98 40. E-mail: daniela.sima@dao.rowater.ro. Fax (40-250) 73 82 55.
     Internet address(es):
     Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 25253100.
     Description: Agency fuel cards.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 1 398 319,33 RON.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 6989/26.06.2008
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Petrom S.A., Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, RO-010567 Bucuresti. E-mail: magdalena.vlad@petrom.com. Tel. (40-730) 17 08 66. Fax (40-21) 206 95 81.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 1 500 000 RON.
     Excluding VAT.
     Total final value of the contract:
     Value: 1 398 319,33 RON.
     Excluding VAT.
     ANUN? DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
     Produse
     SEC?IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT?
     I.1) DENUMIRE, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT: Directia Apelor Olt, str. Remus Bellu nr 6, Contact: Daniela Elena Sima, RO-240156 Ramnicu Valcea. Tel. (40-250) 73 98 40. E-mail: daniela.sima@dao.rowater.ro. Fax (40-250) 73 82 55.
     Adres? (adrese) Internet:
     Adresa profilului cump?r?torului: www.e-licitatie.ro.
     I.2) TIPUL AUTORIT??II CONTRACTANTE ?I ACTIVITATEA PRINCIPAL? (ACTIVIT??ILE PRINCIPALE): Organism de drept public.
     Altele: gospodarirea apelor.
     Autoritatea contractant? ac?ioneaz? în numele altor autorit??i contractante: nu.
     SEC?IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
     II.1) DESCRIERE
     II.1.1) Denumirea atribuit? contractului de autoritatea contractant?: Achizitie Carburant auto prin sistemul Card.
     II.1.2) Tip de contract ?i locul de executare a lucr?rilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Produse.
     Cump?rare.
     Locul principal de livrare: Directia Apelor Olt, str. Remus Bellu nr. 6 Rm. Valcea ,judetul Valcea.
     II.1.3) Anun?ul implic?: Încheierea unui acord-cadru.
     II.1.4) Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor: Achizitie carburant auto folosind sistemul prin cardconform caierului de sarcini.
     II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizi?iile publice): 25253100.
     II.1.6) Contractul intr? sub inciden?a Acordului Privind Contractele De Achizi?ii Publice (GPA): Nu.
     II.2) VALOAREA TOTAL? FINAL? A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
     II.2.1) Valoarea total? final? a contractului sau a contractelor: Valoare: 1 398 319,33 RON.
     F?r? TVA.
     SEC?IUNEA IV: PROCEDUR?
     IV.1) TIP DE PROCEDUR?
     IV.1.1) Tip de procedur?: Licita?ie deschis?.
     IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
     IV.2.1) Criterii de atribuire: Cel mai mic pre?.
     IV.2.2) S-a organizat o licita?ie electronic?: Nu.
     IV.3) INFORMA?II ADMINISTRATIVE
     IV.3.1) Num?r de referin?? atribuit dosarului de autoritatea contractant?: LDP 02/08.
     IV.3.2) Anun?uri publicate (anun? publicat) anterior privind acela?i contract: Nu.
     SEC?IUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI
     CONTRACT NR: 6989/26.06.2008
     DENUMIRE: Carburant auto prin sistemul card.
     V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI: 4.6.2008.
     V.2) NUM?RUL DE OFERTE PRIMITE: 1.
     V.3) NUMELE ?I ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC C?RUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL: Petrom S.A., Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1, RO-010567 Bucuresti. E-mail: magdalena.vlad@petrom.com. Tel. (40-730) 17 08 66. Fax (40-21) 206 95 81.
     V.4) INFORMA?II PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI Estimarea ini?ial? a valorii contractului:
     Valoare 1 500 000 RON.
     F?r? TVA.
     Valoarea total? final? a contractului:
     Valoare 1 398 319,33 RON.
     F?r? TVA.
     V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT: Nu.
     SEC?IUNEA VI: INFORMA?II SUPLIMENTARE
     VI.1) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINAN?AT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu.
     VI.3) C?I DE ATAC:
     VI.3.1) Organismul competent pentru c?ile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos nr.6, sector 3, RO-030084 Bucuresti.
     Organismul competent pentru procedurile de mediere:
     Curtea de Apel Pitesti, str. Victoriei nr. 22, RO-110017 Pitesti. Tel. (40-248) 21 93 74.
     VI.3.3) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind utilizarea c?ilor de atac: Directia Apelor Olt , Biroul Juridic, str. Remus Bellu nr. 6, RO-240156 Rm. Valcea. Tel. (40-250) 73 98 40. Fax (40-250) 73 82 55.
     VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUN?: 22.7.2008.

Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry