Document number - E194135-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080724
     Document dispatched - 20080724
     Deletion date (Date of tender) - 20080926 11 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 8 - Other
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - NL
     Name of awarding authority - IMOG
     Town of awarding authority - HARELBEKE
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): IMOG, Kortrijksesteenweg 264, Attn: Daisy Deceuninck, B-8530 Harelbeke. Tel. (32-56) 71 61 17. E-mail: daisy.deceuninck@imog.be. Fax (32-56) 71 09 85.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: http://www.imog.be.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.9.2008.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 26.9.2008 - 11:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Dutch.
     AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
     Diensten
     AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
     I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): IMOG, Kortrijksesteenweg 264, t.a.v. Daisy Deceuninck, B-8530 Harelbeke. Tel. (32-56) 71 61 17. ?-mail: daisy.deceuninck@imog.be. Fax (32-56) 71 09 85.
     Internetadres(sen):
     Adres van de aanbestedende dienst: http://www.imog.be.
     Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
     I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: Andere: intergemeentelijk samenwerkingsverband.
     Andere: afvalbehandeling.
     De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
     AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
     II.1) BESCHRIJVING
     II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 08-013: leningen.
     II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten.
     Categorie diensten: nr. 06.
     Belangrijkste plaats van dienstverlening: Imog, Kortrijksesteenweg 264 te B-8530 Harelbeke.
     NUTS-code: BE254.
     II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht.
     II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het aangaan van een lening ter financiering van buitengewone uitgaven in de loop van 2008 en 2009.
     De opdracht heeft als voorwerp het aangaan van volgende lening ter financiering van hieronder beschreven investeringen:
     Project 1: fotovoltaïsche cellen 1 185 000 Euro.
     Project 2: onderdoorboring kanaal 60.000 Euro.
     Project 3: optimalisatie verbrandingsinstallatie1.500 000 Euro.
     Totaal projecten 1, 2 en 3 (met looptijd 20 jaar) 2 745 000 Euro.
     Project 4a: aankoop zeef 215 000 Euro.
     Project 4b: aankoop machines, rollend materieel 520 000 Euro.
     Project 4c: aankoop dumper 310 950 Euro.
     Project 5: katalytische mouwen + korven 870 000 Euro.
     Totaal projecten 4 en 5 (met looptijd 8 jaar) 1 915 950 Euro.
     Totaal projecten 1 tem 5: 4 660 950 euro.
     Met een looptijd van: - 20 jaar voor project 1, 2 en 3 - 8 jaar voor project 4 en 5.
     Periodiciteit van de intrestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: trimestrieel.
     Periodiciteit van de kapitaalsaflossing en intrestaanrekening: trimestrieel.
     Berekening van de kapitaalsaflossing: progressieve tranches.
     Periodiciteit van de renteherziening: er wordt een rentevoetperiodiciteit gevraagd van 3 jaar - 5 jaar - 10 jaar indien mogelijk met vast rentevoet.
     II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 66130000.
     II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Ja.
     II.1.8) Verdeling in percelen: Neen.
     AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
     III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
     III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
     III.2.2) Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
     III.2.3) Vakbekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
     III.2.4) Voorbehouden opdrachten: Neen.
     III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
     III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: Neen.
     III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: Ja.
     AFDELING IV: PROCEDURE
     IV.1) TYPE PROCEDURE
     IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
     IV.2) GUNNINGSCRITERIA
     IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
     IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen.
     IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
     IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: 08-013.
     IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend documentTermijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19.9.2008.
     Tegen betaling verkrijgbare documenten:
     Prijs: 85 EUR.
     Betalingstermijnen en -methode: Door afhaling vanaf publicatie van het bestek, van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 op het secretariaat van IMOG, Kortrijksesteenweg 264, B-8530 Harelbeke mits contante betaling of na voorlegging van het bewijs van storting op rekening 091-0124633-17 met de vermelding van de titel en het nummer van het bestek. Op uitdrukkelijk verzoek wordt het bestek, na ontvangst van betaling, per post opgestuurd.
     IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26.9.2008 - 11:00.
     IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: Nederlands.
     IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Termijn in dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).
     IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26.9.2008 - 11:00.
     AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
     VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT: Neen.
     VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen.
     VI.3) NADERE INLICHTINGEN: @Ref:00685685/2008075665.
     VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry