Document number - E194284-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080716
     Document dispatched - 20080716
     Deletion date (Date of tender) - 20080911 14 00
     Heading - 2510
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 4 - Utilities
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - LV
     Name of awarding authority - PASVALDIBAS SIA "UDEKA", 41203000983
     Town of awarding authority - VENTSPILS
     CONTRACT NOTICE – UTILITIES
     Services
     SECTION I: CONTRACTING ENTITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): PaÅ¡vald?bas SIA "?deka", 41203000983, Talsu iela 65, Contact: PaÅ¡vald?bas SIA "?deka", Talsu iela 65, Ventspils, 3. kabinets, Attn: Liene Kakti?a, Ventspils LV-3602. Tel. (371) 63 60 72 87. E-mail: liene.kaktina@ventspils.gov.lv. Fax (371) 63 60 78 66.
     Internet address(es):
     General address of the contracting entity: www.udeka.lv.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.9.2008 - 14:00.
     IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 11.9.2008 - 14:00.
     IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Latvian.
     PAZI?OJUMS PAR L?GUMU – SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI
     Pakalpojumi
     I IEDA?A: L?GUMSL?DZ?JS
     I.1) NOSAUKUMS, ADRESE(-S) UN KONTAKTPUNKTS(-I): PaÅ¡vald?bas SIA "?deka", 41203000983, Talsu iela 65, Kontakti PaÅ¡vald?bas SIA "?deka", Talsu iela 65, Ventspils, 3. kabinets, Iev?r?bai Liene Kakti?a, Ventspils LV-3602. T?lr. (371) 63 60 72 87. E-pasts liene.kaktina@ventspils.gov.lv. Fakss (371) 63 60 78 66.
     Interneta adrese(-es):
     L?gumsl?dz?ja visp?r?j? adrese: www.udeka.lv.
     Papildu inform?ciju var sa?emt: IepriekÅ¡ min?taj?(-os) kontaktpunkt?(-os).
     Specifik?cijas un papildu dokument?ciju (ieskaitot dokumentus attiec?b? uz dinamisko iepirkumu sist?mu) var sa?emt: IepriekÅ¡ min?taj?(-os) kontaktpunkt?(-os).
     Pied?v?jumi vai dal?bas pieteikumi j?nos?ta: IepriekÅ¡ min?tajam(-iem) kontaktpunktam(-iem).
     I.2) L?GUMSL?DZ?JA GALVEN? DARB?BAS JOMA VAI JOMAS: ?densapg?de.
     II IEDA?A: L?GUMA PRIEKÅ METS
     II.1) APRAKSTS
     II.1.1) L?guma nosaukums, ko pieÅ¡??rusi l?gumsl?dz?ja iest?de: Kred?tl?dzek?u piesaiste Eiropas Savien?bas l?dzfinans?ta invest?ciju projekta "?denssaimniec?bas att?st?ba Ventspil?, II k?rta" stenoÅ¡anai.
     II.1.2) L?guma veids un b?vdarbu veikÅ¡anas, pieg?des vai pakalpojumu sniegÅ¡anas vieta: Pakalpojumi.
     Pakalpojumu kategorija Nr. 6.
     Galven? pakalpojumu sniegÅ¡anas vieta: Ventspils.
     NUTS kods: LV003.
     II.1.3) Pazi?ojums paredz: Iepirkuma l?gumu.
     II.1.5) ?ss l?guma vai iepirkuma(-u) apraksts: Aizdevuma EUR 2 774 646,00 apm?r? pieÅ¡?irÅ¡ana Eiropas Savien?bas l?dzfinans?ta invest?ciju projekta "?denssaimniec?bas att?st?ba Ventspil?, II k?rta" ?stenoÅ¡anai.
     II.1.6) Kop?j? publisk? iepirkuma v?rdn?ca (CPV): 66130000.
     II.1.7) L?gums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nol?gums (GPA - Government Procurement Agreement): J?.
     II.1.8) Sadal?jums da??s: N?.
     II.1.9) Var iesniegt pied?v?juma variantus: N?.
     II.2) L?GUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
     II.2.1) Kop?jais apjoms vai gal?j?s robežas: Kred?ta kop?jais apjoms EUR 2 774 646,00.
     II.2.2) Iesp?jas: N?.
     II.3) L?GUMA DARB?BAS LAIKS VAI IZPILDES TERMI?Å : L?guma darb?bas laiks m?neÅ¡os: 81 (no l?guma sl?gÅ¡anas ties?bu pieÅ¡?irÅ¡anas br?ža).
     III IEDA?A: JURIDISK?, SAIMNIECISK?, FINANSI?L? UN TEHNISK? INFORM?CIJA
     III.1) NOSAC?JUMI ATTIEC?B? UZ L?GUMU
     III.1.1) Vajadz?g?s iemaksas un garantijas: Pied?v?juma nodroÅ¡in?jumu Pretendents garant?, iesniedzot Pas?t?t?jam bankas galvojumu p?c parauga, kas pievienots konkursa nolikumam. Pied?v?juma nodroÅ¡in?juma lielums noteikts 500 LVL (pieci simti latu).
     III.1.2) Galvenie finansi?lie nosac?jumi un noteikumi maks?jumu jom? un/vai atsauce uz attiec?gajiem noteikumiem, kas tos regul?: Kop?jais kred?ta apjoms – 2 774 646,00 EUR, aizdevuma atmaksas termi?Å¡ – 20 gadi, atliktais pamatsummas maks?jums – 6 gadi, kred?ta pamatsumma tiek atmaks?ta divas reizes gad? un procentu maks?jumi – reizi ceturksn?.
     III.1.4) Citi konkr?ti nosac?jumi, kas attiecin?mi uz l?guma izpildi: N?.
     III.2) DAL?BAS NOSAC?JUMI
     III.2.1) Komersantu (uz??m?ju) personiskais st?voklis, ieskaitot pras?bas attiec?b? uz iek?auÅ¡anu profesiju vai arodu re?istros: Inform?cija un formalit?tes, kas nepiecieÅ¡amas, lai izv?rt?tu, vai pras?bas ir izpild?tas: 1. Pretendenta apliecin?ta Pretendenta re?istr?cijas apliec?bas kopija vai izzi?a, ja to paredz Pretendenta m?tnes zemes likumdoÅ¡ana;
     2. Pretendenta kred?tiest?des darb?bas licences kopija.
     III.2.2) Saimniecisk?s un finansi?l?s sp?jas: 1. Valsts ie??mumu dienesta izzi?a vai pretendenta apliecin?ta kopija par nodok?u un citu valsts noteikto oblig?to maks?jumu nomaksu, kas izsniegta ne agr?k k? 2 m?neÅ¡us pirms konkursa dokumentu iesniegÅ¡anas datuma;
     2. Personas ar paraksta ties?b?m vai t?s pilnvarotas personas parakst?ts apliecin?jums, ka Pretendentam ir juridisk? r?c?bsp?ja un ties?bsp?ja sl?gt iepirkuma l?gumu, ka Pretendents nav pasludin?ts par maks?tnesp?j?gu, neatrodas likvid?cijas stadij?un vi?a saimniecisk? darb?ba nav aptur?ta vai p?rtraukta, ka nav uzs?kta tiesved?ba par Pretendenta darb?bas izbeigÅ¡anu, ka likumdoÅ¡an? noteikt? k?rt?b? nav konstat?ti profesion?las darb?bas p?rk?pumi p?d?jo 3 gadu laik?.
     III.2.4) Privili??to ties?bu l?gumi (Rezerv?ti l?gumi): N?.
     III.3) ?PAÅ I NOSAC?JUMI PAKALPOJUMU L?GUMIEM
     III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepiecieÅ¡ama konkr?ta profesion?l? kvalifik?cija: N?.
     III.3.2) Juridisk?m person?m ir j?nor?da par pakalpojumu izpildi atbild?go darbinieku v?rdi un profesion?l? kvalifik?cija: N?.
     IV IEDA?A: PROCED?RA
     IV.1) PROCED?RAS VEIDS
     IV.1.1) Proced?ras veids: Atkl?ta proced?ra.
     IV.2) PIEÅ ?IRÅ ANAS KRIT?RIJI
     IV.2.1) PieÅ¡?irÅ¡anas krit?riji: Pied?v?jums ar viszem?ko cenu.
     IV.2.2) Tiks piem?rota elektronisk? izsole: N?.
     IV.3) ADMINISTRAT?V? INFORM?CIJA
     IV.3.1) Identifik?cijas numurs, ko l?gumsl?dz?js pieÅ¡??ris: D2008/2.
     IV.3.2) IepriekÅ¡?j?s publik?cijas par Å¡o paÅ¡u l?gumu: N?.
     IV.3.3) Nosac?jumi, lai sa?emtu specifik?cijas un papildu dokument?ciju: Termi?Å¡ dokumentu piepras?jumu sa?emÅ¡anai vai piek?uvei dokumentiem: 11.9.2008 - 14:00.
     Dokumentus izsniedz par samaksu:
     cena: 23,60 LVL.
     Maks?juma nosac?jumi un veids:P?rskait?jums uz a/s "Hansabanka" kontu Nr. LV56HABA0001402060108, sa??m?js – paÅ¡vald?bas SIA "?deka", PVN maks?t?ja re?. Nr. 41203000983.
     IV.3.4) Termi?Å¡ pied?v?jumu vai dal?bas pieteikumu sa?emÅ¡anai: 11.9.2008 - 14:00.
     IV.3.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot pied?v?jum? vai dal?bas pieteikum?: latvieÅ¡u [valoda].
     IV.3.6) Minim?lais laika posms, kura laik? pretendentam j?uztur pied?v?jums: L?dz: 31.12.2008.
     IV.3.7) Pied?v?jumu atv?rÅ¡anas nosac?jumi: Datums: 11.9.2008 - 14:00.
     Vieta: Ventspils pils?tas dome, J?ras iela Nr. 36, Ventspils, 2. st?va s?žu z?le.
     VI IEDA?A: PAPILDU INFORM?CIJA
     VI.1) Å IS IR K?RT?JAIS IEPIRKUMS: N?.
     VI.2) L?GUMS(-I) SAIST?TS AR POJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANS? KOPIENAS FONDI: J?.
     Atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-?m): Projekts "?denssaimniec?bas att?st?ba Ventspil?, II k?rta".
     VI.4) P?RS?DZ?BAS PROCED?RAS
     VI.4.1) Strukt?ra, kas atbild?ga par p?rs?dz?bas proced?r?m: Iepirkumu uzraudz?bas birojs, 90001263305, Eksporta iela 6, R?ga LV-1010. E-pasts pasts@iub.gov.lv. T?lr. (371) 67 32 67 19. URL: www.iub.gov.lv. Fakss (371) 67 32 67 20.
     VI.4.3) Iest?de, kur var sa?emt inform?ciju par p?rs?dz?bu iesniegÅ¡anu: Iepirkumu uzraudz?bas birojs, 90001263305, Eksporta iela 6, R?ga LV-1010. E-pasts pasts@iub.gov.lv. T?lr. (371) 67 32 67 19. URL: www.iub.gov.lv. Fakss (371) 67 32 67 20.
     VI.5) Å ? PAZI?OJUMA NOS?T?Å ANAS DATUMS: 16.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry