Document number - E194037-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080723
     Document dispatched - 20080723
     Deletion date (Date of tender) - 20080903 13 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - R - Regional or local Agency/Office
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA BRWINOW
     Town of awarding authority - BRWINOW
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, Contact: Urz?d Gminy Brwinów, Attn: Jolanta Karasi?ska, Halina B?k, Bo?enna Mroczkowska, PL-05-840 Brwinów. Tel. (48-22) 738 25 67. E-mail: inwestycje@brwinow.pl. Fax (48-22) 729 59 40.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.brwinow.pl.
     Address of the buyer profile: www.przetargi.brwinow.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Urz?d Gminy Brwinów, ul. Ko?ciuszki 4A, Contact: Urz?d Gminy Brwinów, Attn: Jolanta Karasi?ska, Halina B?k, Bo?enna Mroczkowska, PL-05-840 Brwinów. Tel. (48-22) 738 26 20, 738 25 67. E-mail: inwestycje@brwinow.pl. Fax (48-22) 729 59 40. URL: www.przetargi.brwinow.pl.
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.9.2008 - 13:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 3.9.2008 - 13:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, Kontakt Urz?d Gminy Brwinów, Do wiadomo?ci Jolanta Karasi?ska, Halina B?k, Bo?enna Mroczkowska, PL-05-840 Brwinów. Tel. (48-22) 738 25 67. E-mail inwestycje@brwinow.pl. Faks (48-22) 729 59 40.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.brwinow.pl.
     Adres profilu nabywcy: www.przetargi.brwinow.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: Urz?d Gminy Brwinów, ul. Ko?ciuszki 4A, Kontakt Urz?d Gminy Brwinów, Do wiadomo?ci Jolanta Karasi?ska, Halina B?k, Bo?enna Mroczkowska, PL-05-840 Brwinów. Tel. (48-22) 738 26 20, 738 25 67. E-mail inwestycje@brwinow.pl. Faks (48-22) 729 59 40. URL: www.przetargi.brwinow.pl.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Agencja/Urz?d regionalny lub lokalny.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie i obs?uga linii kredytowej z?otowej w wysoko?ci 13 300 000 z?otych na dofinansowanie zada? inwestycyjnych realizowanych przez Gmin? Brwinów w roku 2008.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Gmina Brwinów.
     Kod NUTS: PL12.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 1) ?rodki z linii kredytowej b?d? uruchamiane od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2008.r. ?rodki finansowe z linii kredytowej b?d? uruchamiane transzami ka?dorazowo na podstawie z?o?onego wniosku zamawiaj?cego, w terminie 3 dni kalendarzowych licz?c od dnia jego z?o?enia w banku i w wysoko?ci podanej przez zamawiaj?cego. Zamawiaj?cemu b?dzie przys?ugiwa? prawo do niewykorzystania pe?nej kwoty kredytu lub rezygnacji z dwóch ostatnich transz. W ww. sytuacji linia kredytowa zostanie zamkni?ta z dniem 29.12.2008 r. 2) Sp?ata ?rodków z linii kredytowej nast?powa? b?dzie w okresach kwartalnych na ostatni dzie? sp?aty ka?dej raty kredytu pocz?wszy od dnia 31.7.2009 r. do dnia 31.12.2016r. „Prognoz? wyceny i sp?at kredytu” sporz?dza bank wed?ug wzoru formularza – za??cznik nr 1 a do oferty. Odsetki od kredytu b?d? sp?acane w terminie p?atno?ci kapita?u od dn.31.7.2009 r. Sp?ata kapita?u b?dzie nast?powa?a ostatniego dnia kwarta?u. 3) Oprocentowanie ?rodków z linii kredytowej: wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawk? WIBOR dla jednomiesi?cznych z?otowych depozytów mi?dzybankowych liczon? jako ?rednia arytmetyczna z 10 ostatnich dni poprzedzaj?cych okres obrachunkowy, za jaki nale?ne odsetki od kredytu s? naliczane i sp?acane (bez kapitalizacji odsetek) + sta?a mar?a banku w okresie obowi?zywania umowy kredytowej, podana w ofercie. 4) Podana wielko?? mar?y b?dzie wielko?ci? sta?? i nie b?dzie mog?a podlega? negocjacji. Mar?a mo?e by? dodatnia lub wynosi? 0 %. 5) Ewentualna jednorazowa prowizja bankowa b?dzie wyliczona od kwoty kredytu i zap?acona w terminie przewidzianym do sp?aty pierwszej raty kredytu. 6) Zabezpieczeniem kredytu b?dzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracj? wekslow?. 7) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania wcze?niejszej sp?aty kredytu, bez poboru przez bank pozosta?ych do zap?aty odsetek i dodatkowych op?at zwi?zanych z obs?ug? kredytu. 8) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do mo?liwo?ci rezygnacji z poboru cz??ci kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialno?ci finansowej. 9) Bank nie b?dzie pobiera? ?adnych dodatkowych op?at i prowizji z tytu?u udzielenia i obs?ugi kredytu poza wymienionymi w niniejszej SIWZ i ofercie.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Tak.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: 4 036 881 PLN
     Szacunkowa warto?? bez VAT: 1 041 211,00 EUR.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zako?czenie: 31.12.2016.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 80000 PLN.
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Sp?ata ?rodków z linii kredytowej w okresach kwartalnych od 31.07.2009 r. do 31.12.2016 r.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Osoba prawna prowadz?ca dzia?alno?? bankow?.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Tak.
     Nie dotyczy.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1) Posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, potwierdzone dokumentem: 1.1. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 1.2. Zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz.665 z pó?n. zm.) lub inny dokument wskazuj?cy podstaw? prawn? utworzenia banku. 2) Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) Znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655) i potwierdz? spe?nianie warunków okre?lonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówie? publicznych: 4.1.o?wiadczenie do post?powania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 2 do oferty; 4.2.Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 4.3. Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 4.4.Aktualne za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cych odpowiednio, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 4.5.1.Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej, sk?ada dokumenty zgodnie z § 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane, tj: 1) zamiast dokumentów okre?lonych w ust. VII pkt. 1.1., 4.3. i 4.4 sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci , b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, d) zamiast dokumentu o którym mowa w ust. VII. pkt. 4.2 – sk?ada za?wiadczenie z w?a?ciwego organu s?dowe lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, 2) Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit. a), c) i d) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt.1 lit. b) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 2. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie wydaje si? dokumentów o których mowa w ust. 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 2 stosuje si? odpowiednio. 3. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski po?wiadczonym przez Wykonawc?.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Nie dotyczy.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Nie dotyczy.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Tak.
     Bank dzia?aj?cy w oparciu o przepisy prawa.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: IK.341-22/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 3.9.2008 - 13:00.
     Dokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 3.9.2008 - 13:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 3.9.2008 - 13:30.
     Miejsce: Urz?d Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Ko?ciuszki 4A, pokój nr 12.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 948-22) 458 78 00.
     Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne:
     Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 23.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry