Document number - E189645-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080721
     Document dispatched - 20080721
     Deletion date (Date of tender) - 20080804
     Heading - 2540
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 4 - Negotiated procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 4 - Utilities
     Type of bid required - 3 - Global or partial tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - HU
     Name of awarding authority - BKV ZRT. MUESZAKI IGAZGATOSAG LOGISZTIKAI FOOSZTALY
     Town of awarding authority - BUDAPEST
     CONTRACT NOTICE – UTILITIES
     Services
     SECTION I: CONTRACTING ENTITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): BKV Zrt. M?szaki Igazgatóság Logisztikai F?osztály, Akácfa u. 15., Contact: dr. Tóth Péter, HU-1072 Budapest. Tel. (36-1) 322 64 38. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu. Fax (36-1) 322 64 38.
     Internet address(es):
     General address of the contracting entity: www.bkv.hu.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 4.8.2008.
     IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 4.8.2008.
     IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Hungarian.
     AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
     Szolgáltatás
     I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR?
     I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): BKV Zrt. M?szaki Igazgatóság Logisztikai F?osztály, Akácfa u. 15., ?apcsolattartó dr. Tóth Péter, HU-1072 Budapest. Tel. (36-1) 322 64 38. E-mail kozbeszerzes@bkv.hu. Fax (36-1) 322 64 38.
     Internetcím(ek):
     Az ajánlatkér? általános címe: www.bkv.hu.
     További információk a következ? címen szerezhet?k be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
     A dokumentáció és a kiegészít? iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következ? címen szerezhet?k be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
     Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ? címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
     I.2) AZ AJÁNLATKÉR? F? TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások.
     II. SZAKASZ: A SZERZ?DÉS TÁRGYA
     II.1) MEGHATÁROZÁS
     II.1.1) Az ajánlatkér? által a szerz?déshez rendelt elnevezés: Középlejáratú hitelszerz?dés általános vállalati finanszírozás céljára.
     II.1.2) A szerz?dés típusa és a teljesítés helye: Szolgáltatás.
     Szolgáltatási kategória 6.
     A teljesítés helye: Budapest.
     NUTS-kód: HU101.
     II.1.3) A hirdetmény tárgya: Közbeszerzés megvalósítása.
     II.1.5) A szerz?dés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya: A BKV Zrt. részére legfeljebb 4 500 000 000 forint összeg?, középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.
     II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 66130000.
     II.1.7) A szerz?dés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen.
     II.1.8) Részekre történ? ajánlattétel: Igen.
     Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.
     II.1.9) Változatok elfogadhatók: Nem.
     II.2) A SZERZ?DÉS SZERINTI MENNYISÉG
     II.2.1) Teljes mennyiség: A), B), C) Hitelkeretek együttes összege és devizaneme: legfeljebb 4 500 000 000 HUF.
     A Hitelkeretek összege és devizaneme: A) legalább 1 000 000 000 HUF;
     B) legalább 1 500 000 000 HUF;
     C) legfeljebb 2 000 000 000 HUF;
     Azzal hogy az ajánlatkér? fenntartja a jogot arra, hogy a közbeszerzési eljárás során ajánlatonként az A) Hitelkeret minimális összegét bármikor legfeljebb 50 %-kal növelje, a B) Hitelkeret minimális összegét bármikor legfeljebb 30 %-kal növelje, a C) Hitelkeret maximális összegét bármikor legfeljebb 50 %-kal csökkentse.
     II.3) A SZERZ?DÉS ID?TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az id?tartam hónapokban: 54 (a szerz?dés megkötését?l számítva).
     A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
     A RÉSZ SZÁMA 1
     MEGHATÁROZÁS A) Hitelkeret
     1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA: Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.
     2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV): 66130000.
     3) MENNYISÉG: Legalább 1 000 000 000 HUF, azaz egymilliárd forint.
     Ajánlatkér? fenntartja a jogot arra, hogy a közbeszerzési eljárás során ajánlatonként az A) Hitelkeret minimális összegét bármikor legfeljebb 50 %-kal növelje.
     4) A SZERZ?DÉS ID?TARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉR? ID?PONTOK FELTÜNTETÉSE: Id?tartam hónapokban: 42 (a szerz?dés megkötését?l számítva).
     5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR?L: Rendelkezésre tartási id?szak: a hitelszerz?dés aláírásától számított 3 hónap.
     Referencia kamat: 3 havi BUBOR.
     Kamatperiódus: 3 hónap.
     A RÉSZ SZÁMA 2
     MEGHATÁROZÁS B) Hitelkeret
     1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA: Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.
     2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV): 66130000.
     3) MENNYISÉG: Legalább 1 500 000 000 HUF, azaz másfélmilliárd forint.
     Ajánlatkér? fenntartja a jogot arra, hogy a közbeszerzési eljárás során ajánlatonként a B) Hitelkeret minimális összegét bármikor legfeljebb 30 %-kal növelje.
     4) A SZERZ?DÉS ID?TARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉR? ID?PONTOK FELTÜNTETÉSE: Id?tartam hónapokban: 48 (a szerz?dés megkötését?l számítva).
     5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR?L: Rendelkezésre tartási id?szak: a hitelszerz?dés aláírásától számított 3 hónap.
     Referencia kamat: 3 havi BUBOR.
     Kamatperiódus: 3 hónap.
     A RÉSZ SZÁMA 3
     MEGHATÁROZÁS C) Hitelkeret
     1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA: Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.
     2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV): 66130000.
     3) MENNYISÉG: Legfeljebb 2 000 000 000 HUF, azaz kétmilliárd forint.
     Ajánlatkér? fenntartja a jogot arra, hogy a közbeszerzési eljárás során ajánlatonként a C) Hitelkeret maximális összegét bármikor legfeljebb 50 %-kal csökkentse.
     4) A SZERZ?DÉS ID?TARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉR? ID?PONTOK FELTÜNTETÉSE: Id?tartam hónapokban: 54 (a szerz?dés megkötését?l számítva).
     5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR?L: Rendelkezésre tartási id?szak: a hitelszerz?dés aláírásától számított 3 hónap.
     Referencia kamat: 3 havi BUBOR.
     Kamatperiódus: 3 hónap.
     III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M?SZAKI INFORMÁCIÓK
     III.1) A SZERZ?DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
     III.1.1) A szerz?dést biztosító mellékkötelezettségek: Kötelezettségvállalások: negative pledge, pari passu.
     III.1.2) F? finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkér? a Kbt.305.§ (3) bekezdése szerint teljesít.
     III.1.3) A közös ajánlatot tev? nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: A közös ajánlatot tev? nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy nem követelmény.
     III.1.4) A szerz?dés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?: Nem.
     III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
     III.2.1) Az ajánlattev?/részvételre jelentkez? személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történ? bejegyzésre vonatkozó el?írásokat is: Az el?írások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
     â€” A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontok, 61.§ (1) bekezdés a)-e) pontok, valamint a 62. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerint,
     â€” A Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelel?en alkalmazandóak a 66. §. (2) bekezdése, illetve a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.
     Megkövetelt igazolási mód:
     A Részvételre jelentkez?nek jelentkezésében a Kbt. 63.§ (2)-(3) bekezdés szerint kell igazolnia, illet?leg nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjának, valamint a Kbt.61.§ (1) bekezdés a)-e) pontjának hatálya alá.
     A Kbt. 193. § alapján a 63.§ (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az Ajánlatkér? egyszer? nyilatkozatot is elfogad.
     A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezet a részvételre jelentkezésben közjegyz? által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
     A Kbt. 60. § (1) bekezdés h) pont igazolása csak természetes személy Részvételre jelentkez? esetében szükséges, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.
     III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Alkalmatlannak min?sül a Részvételre jelentkez?, ha a 2007. évben lezárult üzleti éve végén fennálló saját t?kéje nem éri el az 5 000 000 000 HUF (ötmilliárd forint) vagy annak megfelel? deviza összeget (a devizaösszegek forintellenértéke a jelen felhívás megjelenésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával kerül meghatározásra).
     Megkövetelt igazolási mód.
     Részvételre jelentkez? (illetve közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkez?k mindegyikének) a számviteli jogszabályok szerinti, a 2007. évben zárult üzleti évér?l közzétett auditált éves beszámolója, illetve ha a letelepedése szerinti ország joga ennek közzétételét nem írja el? vagy ha e beszámoló a saját t?két nem tartalmazza, akkor könyvvizsgálói igazolás a saját t?ke fenti id?pontban fennálló összegér?l.
     Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkez?k a szerz?dés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak min?sülnek, ha bármelyikük a fentiek szerint alkalmatlan.
     III.2.3) M?szaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlannak min?sül a Részvételre jelentkez?, ha nem alkalmaz (munkaviszonyra irányuló jogviszony vagy megbízás keretében) a jelen eljárás tárgyát képez? szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett legalább 1 (egy) olyan fels?fokú magyar nyelvtudású vagy magyar anyanyelv? és fels?fokú végzettség? szakembert, aki vállalati hitelek nyújtásában az elmúlt 5 (öt) évben szakmai gyakorlatot szerzett.
     Közös részvételi jelentkezési jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezést benyújtók alkalmatlannak min?sülnek, ha együttesen alkalmatlanok a fentiek szerint.
     Megkövetelt igazolási mód.
     Részvételre jelentkez? (illetve közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkez?k legalább egyikének) nyilatkozata arról, hogy a jelen eljárás tárgyát képez? szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett legalább 1 (egy) olyan fels?fokú magyar nyelvtudású vagy magyar anyanyelv? és fels?fokú végzettség? szakembert alkalmaz (munkaviszonyra irányuló jogviszony vagy megbízás keretében), aki vállalati hitelek nyújtásában az elmúlt 5 (öt) évben szakmai gyakorlatot szerzett.
     A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett szakember nevét és mellékelni kell szakmai önéletrajzát, amelynek legalább a következ?ket kell tartalmaznia: iskolai végzettség, nyelvtudás, vállalati hitelek nyújtásában szerzett szakmai gyakorlat helye, ideje, az ellátott feladat megjelölése.
     III.2.4) Fenntartott szerz?dések: Nem.
     III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ?DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
     III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve: Igen.
     1996. évi CXII. törvény.
     III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem?köd? természetes felel?s személyek nevét és képzettségét?: Igen.
     IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
     IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
     IV.1.1) Az eljárás fajtája: Tárgyalásos
     Megtörtént-e a részvételre jelentkez?k kiválasztása, megjelölése: nem.
     IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
     IV.2.1) Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összeg? ellenszolgáltatás.
     IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni: Nem.
     IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
     IV.3.1) Az ajánlatkér? által az aktához rendelt hivatkozási szám: BKV Zrt. 14/T-354/2008.
     IV.3.2) Az adott szerz?désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?: Nem.
     IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei: A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje: 4.8.2008.
     Kell-e fizetni a dokumentációkért: nem.
     IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határid?: 4.8.2008.
     IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar.
     VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT? INFORMÁCIÓK
     VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL?D? JELLEG?-E?: Nem.
     VI.2) A SZERZ?DÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?: Nem.
     VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1.1. Ajánlatkér? a Kbt. 112. § (1)-(2) bekezdés alapján hiánypótlásra teljes körben lehet?séget biztosít.
     1.2. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
     Dátum: 4.8.2008 (nap/hó/év) Id?pont 12:00 óra.
     Hely: BKV Zrt. M?szaki Igazgatóság Logisztikai F?osztály Szerz?dési Osztály.
     1072 Budapest, Akácfa u. 15. II. emelet 251.tárgyaló.
     A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 110.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkér?, a részvételre jelentkez?k, valamint az általuk meghívott személyek.
     1.3. Részvételi szakasz eredményhirdetésének id?pontja:
     Dátum: 12.8.2008 (nap/hó/év) Id?pont 12:00 óra.
     1.4. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett id?pontja:
     Dátum: 12.8.2008 (nap/hó/év).
     1.5. Szerz?déskötés tervezett id?pontja:
     Dátum: 26.9.2008 (nap/hó/év).
     1.6. Ajánlatkér? a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következ? legkedvez?bb ajánlatot tev?nek min?sített Ajánlattev?vel köti meg a szerz?dést.
     1.7. Ajánlatkér? a részvételre jelentkez? pénzügyi és gazdasági, valamint m?szaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a min?sített ajánlattev?k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
     1.8. A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelmek benyújtásának határideje:
     Dátum: 4.8.2008 (nap/hó/év) Id?pont 12:00 óra.
     A Részvételi dokumentáció térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton a Részvételre jelentkez?k számára hozzáférhet?, az Ajánlatkér? honlapján, a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, a részvételi határid?ig.
     Ajánlatkér? honlap címe: http://www.bkv.hu/kozbeszerzes.
     1.9. Ajánlattev? a dokumentáció letöltését követ?en, szintén a honlapon közzétett és letölthet? „Átadás-átvételi igazolás„ elnevezés? dokumentumot köteles kitöltve Ajánlatkér? részére elektronikus úton vagy faxon megküldeni.
     VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
     VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt?bizottság, Margit körút 85, HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 78.
     VI.4.3) Az a szerv, amelyt?l a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhet?: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt?bizottság, Margit körút 85, HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 78.
     VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 21.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry