Document number - E189480-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080716
     Document dispatched - 20080716
     Deletion date (Date of tender) - 20080924 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - HU
     Name of awarding authority - PUESPOEKLADANY VAROS OENKORMANYZATA
     Town of awarding authority - PUESPOKLADANY
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Püspökladány Város Önkormányzata, Bocskai u. 2., Attn: Arnóth Sándor, polgármester, HU-4150 Püspokladány. Tel. (06-54) 45 15 10. E-mail: pmhlvpl@t-online.hu. Fax (06-54) 45 10 61.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.puspokladany.hu.
     Further information can be obtained at: QUALITY ' 74 Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Piac u. 55. (Arany J. u. 2.) I/4, Attn: Benyáta Balázs, HU-4025 Debrecen. Tel. (52) 45 49 28. E-mail: qualityinfo@freemail.hu. Fax (52) 45 49 28.
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: QUALITY ' 74 Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Piac u. 55. (Arany J. u. 2.) I/4, Attn: Benyáta Balázs, HU-4025 Debrecen. Tel. (52) 45 49 28. E-mail: qualityinfo@freemail.hu. Fax (52) 45 49 28.
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.9.2008 - 10:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 24.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Hungarian.
     AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
     Szolgáltatás
     I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR?
     I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Püspökladány Város Önkormányzata, Bocskai u. 2., figyelmébe Arnóth Sándor, polgármester, HU-4150 Püspokladány. Tel. (06-54) 45 15 10. E-mail pmhlvpl@t-online.hu. Fax (06-54) 45 10 61.
     Internetcím(ek):
     Az ajánlatkér? általános címe: www.puspokladany.hu.
     További információk a következ? címen szerezhet?k be: QUALITY ' 74 Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Piac u. 55. (Arany J. u. 2.) I/4, figyelmébe Benyáta Balázs, HU-4025 Debrecen. Tel. (52) 45 49 28. E-mail qualityinfo@freemail.hu. Fax (52) 45 49 28.
     A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következ? címen szerezhet?k be: QUALITY ' 74 Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Piac u. 55. (Arany J. u. 2.) I/4, figyelmébe Benyáta Balázs, HU-4025 Debrecen. Tel. (52) 45 49 28. E-mail qualityinfo@freemail.hu. Fax (52) 45 49 28.
     Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ? címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal.
     I.2) AZ AJÁNLATKÉR? TÍPUSA ÉS F? TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Regionális vagy helyi hatóság.
     Ãltalános közszolgáltatások.
     Az ajánlatkér? más ajánlatkér?k nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem.
     II. SZAKASZ: A SZERZ?DÉS TÁRGYA
     II.1) MEGHATÁROZÁS
     II.1.1) Az ajánlatkér? által a szerz?déshez rendelt elnevezés: Hosszúlejáratú hitel felvétele, belterületi úthálózat kiépítésére.
     II.1.2) A szerz?dés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés.
     Szolgáltatási kategória 6.
     A teljesítés helye: Püspökladány Város.
     NUTS-kód: HU321.
     II.1.3) A hirdetmény a következ?k valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása.
     II.1.5) A szerz?dés meghatározása/tárgya: Hosszúlejáratú beruházási hitelkeret biztosítása, 20 éves futamid?re az ajánlatkér? részére helyi közutak építése céljából. Ajánlatkér? az MFB által a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2. hitelcél keretében biztosított forrásból kívánja a hitelt felvenni a hitelprogramban részt vev? bankoktól.
     II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 66130000.
     II.1.7) A szerz?dés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen.
     II.1.8) Részekre történ? ajánlattétel: Nem.
     II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: Nem.
     II.2) SZERZ?DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
     II.2.1) Teljes mennyiség: Hosszúlejáratú beruházási hitelkeret biztosítása 300 000 000 Ft értékben, 20 éves futamid?re, 2 éves türelmi id?vel.
     Becs?lt érték figyelemmel a Kbt. 39. §. (2) b) szakaszban foglaltakra: 300 000 000 Ft.
     II.2.2) Vételi jog (opció): Nem.
     II.3) A SZERZ?DÉS ID?TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az id?tartam hónap(ok)ban: 240 (a szerz?dés megkötését?l számítva).
     III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
     III.1) A SZERZ?DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
     III.1.2) F? finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A hitel törlesztése a hitelfelvételt követ?en a teljes futamid? alatt a nyertes ajánlattev?vel kötött hitelszerz?dés alapján történik. Az ajánlatkér? az ellenszolgáltatást halasztotton, a Kbt. 305 § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a felek megállapodásának megfelel?en, egyenl? részletekben, negyedéves bontásban a törleszt? részlet esedékessége napján teljesíti. A hitel nyújtója a töke- és a kamattörlesztés esedékessége el?tt legkés?bb 8 nappal tájékoztatást küld az adós részére az esedékes törlesztés és a kamat összegér?l, valamint az esedékesség id?pontjáról. Ajánlatkér? a tájékoztatás kézhezvételét?l számítottan legkorábban 8 napon belül átutalással fizet.
     El?törlesztés: ajánlatkér? el?zetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul.
     Ajánlatkér? a szerz?dés aláírásától kezd?d?en számított 3 éves id?tartamra rendelkezésre tartás biztosítási. ír el?, az igénybe venni hitel t?ke összeg teljes összegére vonatkozóan.
     Ajánlatkér? a szerz?dés aláírásától kezd?d?en számított 2 éves id?tartamra t?ketörlesztési türelmi id? biztosítását írja el? az igénybe venni kívánt hitel töke teljes összegére.
     III.1.3) A közös ajánlatot tev? nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezet? céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattev?knek egyetemleges felel?sséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a k?vetkez? adatok tekintetében: szerz?d? fél, számlaadó fél, kapcsolattartó megjelölése, egyetemleges felel?sségvállalás elfogadása.
     III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz?dés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: Nem.
     III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
     III.2.1) Az ajánlattev?/a részvételre jelentkez? személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ? bejegyzésre vonatkozó el?írásokat is: Az el?írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkez? vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 60. § (4) szerinti szervezet, akivel szemben közbeszerzésekr?l szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkez? vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkez? vagy alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjában, illet?leg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az a részvételre jelentkez? aki, illet?leg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
     Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód:
     A Kbt. 63. § (1) - (3), (5) bekezdéseiben el?írtaknak megfelel?en igazolásokat és nyilatkozatokat kell benyújtani arról, hogy a 60. § (1) bekezdés a) - i) pontjaiban foglalt kizáró okok az ajánlattev? és valamennyi alvállalkozó tekintetében nem állnak fenn.
     Az ajánlattev?nek, illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozni kell arról, hogy a nem tartozik a 61, §. (1) és (2) bekezdés hatálya alá.
     A Kbt. 60. § (4) szerinti szervezetek igazolásának módja a Kbt. 63. § (7) szerinti nyilatkozat.
     III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján Ajánlattev? nyilatkozata a 2005., 2006. és 2007 éves mérleg szerinti eredményr?l és saját t?ke összegér?l, az éves beszámolóval összhangban.
     Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattev? (köz?s ajánlattev?), valamint a 10 % feletti alvállalkozója, ha:.
     â€” Az el?z? 3 lezárt üzleti év (2005, 2006, 2007.) valamelyikében mérleg szerint eredménye negatív volt,
     â€” Az el?z? három évben (2005, 2006, 2007.) a saját tökéje évente nem érte el a 1996. évi CXII. törvény 9. § és 71. § szerinti minimális összeget.
     III.2.3) M?szaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az el?z? három év (2005-2006-2007) legjelent?sebb önkormányzati beruházási vagy fejlesztési hitel szolgáltatásainak ismertetésével (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, az önkormányzat megnevezése, illetve a hitel összege és futamideje), melyet a szerz?dést köt? más fél által kiadott, vagy általa aláírt igazolással kell igazolnia.
     A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattev? által cégszer?en aláirt nyilatkozattal (szákember és képzettség megnevezése, az önkormányzati hitelnyújtásban megszerzett szakmai gyakorlat igazolása), valamint az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajzzal, továbbá az el?írt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok) közjegyz? által hitelesített másolatával.
     Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattev?, ha:
     â€” Nem rendelkezik 2005, 2006, 2007 években, összesen legalább egy. 300 000 000 forint összeg?, önkormányzatnak nyújtott hosszú lejáratú beruházási, vagy fejlesztési hitellel (Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján),
     â€” Amennyiben nem rendelkezik legalább 1 f? magyar anyanyelv?, vagy olyan fels?fokú magyar nyelvtudású, a jelen eljárás tárgyát képez? szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt fels?fokú pénzügyi végzettség? szakemberrel, aki legalább 3 éves önkormányzati beruházási, vagy fejlesztési célú hitelek finanszírozásában gyakorlattal rendelkezik (Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján).
     III.2.4) Fenntartott szerz?dések: Nem.
     III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ?DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
     III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: Igen.
     A hitelintézetekr?l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv.
     III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem?köd? személyek nevét és képzettségét?: Igen.
     IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
     IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
     IV.1.1) Az eljárás fajtája: Nyílt.
     IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
     IV.2.1) Bírálati szempontok: Az összességében legel?nyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok:
     1. EURIBOR feletti kamatmarge mértéke (%-ban három tizedesiegvig). Súlyszám: 18.
     2. Fizetési határid?, a törlesztési tájékoztatást követ?en (nap). Súlyszám: 2.
     IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: Nem.
     IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
     IV.3.2) Az adott szerz?désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: Nem.
     IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertet?k (versenypárbeszéd esetében)A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.9.2008 - 10:00.
     Kell-e fizetni a dokumentációért:
     Ãr: 120 000 HUF.
     A fizetés feltételei és módja: Átutalással a.
     QUALITY '74 Kft. K&H Bank Zrt. Debrecen, 10403428-34225480-00000000 számú számlájára. A dokumentáció a befizetésér?l kiállított igazolással vehet? át személyesen, el?zetes telefonon történ? bejelentkezés alapján, munkanapokon 09:00 - 15:00 óráig, vagy a Kbt. 54. § (4) -ben foglaltak figyelembevételével.
     IV.3.4) Az ajánlattételi határid?, illetve a részvételi határid?: 24.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar.
     IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id?tartama: Id?tartam napokban: 90 (az ajánlattételi határid? lejártától számítva).
     IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: 24.9.2008 - 10:00.
     Hely: Püspökladány Város Önkormányzata, Bocskai u. 2. I. emelec Tanácsterem.
     Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen.
     A Kbt. 80. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.
     VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT? INFORMÁCIÓK
     VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL?D? JELLEG?-E?: Nem.
     VI.2) A SZERZ?DÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Nem.
     VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1.) Az értékelés módszere: Az ajánlatkér? a formailag és tartalmilag el?zetesen megfelel?nek min?sített ajánlatokat a IV.2.) szerinti részszempontok alapján értékeli. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 10 - 30. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkér? számára legkedvez?bb ajánlati érték kap 30 pontot a legkedvez?tlenebb ajánlati érték kap 10 pontot. A többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 10 - 30 pont között lineárisan arányosítással két tizedesjegyig meghatározva kerül kiszámításra. Az így meghatározott pontszámok kerülnek a jelen felhívásban meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. Az így kapott pontok lesznek összegezve.
     A hitel kamatát az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes 3 havi ETURIBOR-nak megfelel?en kell számítani. A hitel kamatát kérjük-bán 3 tizedesjegyig feltüntetni.
     2.) Az eljáráshoz ajánlati dokumentáció kerül kibocsátásra, melynek Ajánlattev? általi megvásárlása (közös ajánlattétel esetén legalább egyik ajánlattev? általi megvétele) az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés (bruttó 120 000 Ft) igazolását követ?en, munkanapokon 09:00 - 15:00 óráig, legkés?bb az ajánlattételi határid? el?tti munkanapon az ajánlattételi dokumentáció átvehet? az alábbi címen: QUALITY ' 74 Kft. 4025 Debrecen, Piac u. 55.I/4.
     A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.9.2008. (év/hó/nap) 10:00 óra.
     3.) Az ajánlatokat 3 példányban (1 db eredeti és 2 db, az eredetivel mindenben megegyez? másolati példányban); az "eredeti" és "másolati" példány feltüntetésével; példányonként - állagsérelem nélkül nem oldható módon - összekötve, vagy összef?zve; zárt borítékban vagy dobozban; magyar nyelven; oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel; ajánlati adatlappal (felolvasólappal); minden tartalommal rendelkez? oldal folyamatos sorszámozásával; a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, és a dobozokat vagy csomagokat " Hosszúlejáratú hitel felvétele, belterületi úthálózat kiépítésére", valamint "Az ajánlattételi határid? lejárta el?tt felbontani tilos!" felirattal ellátva kell benyújtani. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó.
     4.) Az ajánlat tartalomjegyzéket k?vet? oldala tartalmazza a cégszer?en aláírt ajánlati adatlapot (felolvasólapot), amelyen kerüljön feltüntetésre az ajánlattev? neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, a kapcsolattartó személy neve és beosztása, valamint a hitel kamata (%-ban három tizedesjegyig megadva), és a fizetési határid? a törlesztési tájékoztatást követ?en (napban megadva).
     5.) Ajánlatkér? szerz?désmódosítási díjat, rendelkezésre: tartási díjat és projektvizsgálati díjat illetve a kamaton felül egyéb díjat, jutalékot, költséget nem fizet.
     6.) A hitel fedezetéül inkasszó és az Önkormányzat saját bevételei közül a mindenkori költségvetés szerinti ipar?zési adóbevétel szolgálnak, más fedezetet az Ajánlatkér? nem biztosít.
     7.) Ajánlatkér? a hiánypótlás lehet?ségét kizárja.
     8.) Az ajánlathoz csatolni kell:
     â€” Ajánlattev? nyilatkozatát a Kbt. 70. § (1) bekezdésére vonatkozóan,
     â€” Ajánlattev? nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára, és (3) bekezdésére vonatkozóan,
     â€” Az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, a III.2.1), a III.2.2) és a III.2.3) szerint,
     â€” A kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot és igazolást, a III.2.1), a III. 2.2) és a III.2.3) szerint,
     â€” Szerz?déstervezetet,
     â€” Ajánlattev? (közös ajánlattev?), valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 60 napnál nem régebbi cégkivonatát közjegyz? által hitelesített formában,
     â€” Ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (közjegyz? által hitelesített formában). Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, közjegyz? el?tt tett meghatalmazást kell csatolni, mely tartalmazza a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó, és a meghatalmazott aláírását is. Amennyiben a céggel kapcsolatban el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, csatolni kell a változásbejegyzési kérelem cégbíróság által érkeztet?-bélyegz?vel ellátott példányának eredeti vagy közjegyz? által hitelesített másolatát is. E mellékleteket közös ajánlattétel esetén minden tagra, továbbá a 10 % feletti alvállalkozókra is be kell nyújtani.
     9.) Az ajánlatkér? a nyertes ajánlattev? visszalépése esetén a másodikként kihirdetett ajánlattev?vel köti meg a szerz?dést.
     10.) Az ajánlatkér? az ajánlatok benyújtását 500 000 Ft azaz ötszázezer forint összeg? ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mely történhet a Püspökladány Város Önkormányzat OTP Bank Rt. ÉAR Püspökladányi fiókjánál vezetett 11738053-15373694 számú számlájára történ? átutalással a bank által adott igazolással dokumentálva, vagy bankgarancia nyilatkozat eredeti példányának benyújtásával, vagy biztosítási szerz?dés alapján kiállított készfizet? kezességet tartalmazó kötelezvény eredeti példányának becsatolásával.
     Az ajánlati biztosítékot legkés?bb az ajánlattételi határid?ig kell az ajánlatkér? rendelkezésére bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben, kell maradnia.
     Az ajánlatkér? az eredményhirdetést követ? 10 napon belül intézkedik az ajánlati biztosíték visszautalásáról. A nyertes és a másodikként kihirdetett ajánlattev? ajánlati biztosítékának felszabadítására, illetve visszautalására a szerz?déskövet? 10 napon belül kerül sor.
     11.) Az eredményhirdetés tervezett id?pontja: 30.9.20008 (10:00).
     Helye: Püspökladány Város Önkormányzata, Bocskai u. 2.I. Tanácsterem nev? hivatalos helyiség.
     12.) A szerz?déskötés tervezett id?pontja: 30.10.2008.
     13.) A Kbt. 20. § (3) bekezdésben el?írtak szerint az igazolások benyújtását hiteles másolatban kell teljesíteni, továbbá a Közbeszerzések Tanácsa e tárgyban közzétett tájékoztatójában foglaltak (K.É. 23. száma, 23.2.2007) is alkalmazandók.
     14.) A Kbt. 13 .§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkér? felhívja az Ajánlattev?k figyelmét, hogy az Ajánlattev? pénzügyi és gazdasági, valamint m?szaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásét a min?sített ajánlattev?k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
     VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
     VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa - Dönt?bizottság, Margit krt. 85, HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 76. URL: www.kozbeszerzes.hu. Fax (36-1) 336 77 78.
     VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be: Közbeszerzések Tanácsa - Dönt?bizottság, Margit krt. 85, HU-1024 Budapest. Tel. (36-1) 336 77 76. Fax (36-1) 336 77 78.
     VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 16.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry