Document number - E193076-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080723
     Document dispatched - 20080723
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - POWIAT ZYWIECKI
     Town of awarding authority - ZYWIEC
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Powiat ?ywiecki, ul. Krasi?skiego 13, Attn: Beata Jurasz-Skorupi?ska, PL-34-300 ?ywiec. Tel. (48-33) 861 24 24. Fax (48-33) 861 24 24.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.starostwo.zywiec.pl.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 2 721 466,55 PLN.
     Including VAT VAT rate (%): 0,0.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: ING Bank ?l?ski S.A. Centrum Bankowo?ci Korporacyjnej w Bielsku-Bia?ej, ul. 1 Maja 15, PL-43-301 Bielsko-Bia?a.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Value: 2 721 466,55 PLN.
     Including VAT. VAT rate (%) 0,0.
     OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Powiat ?ywiecki, ul. Krasi?skiego 13, Do wiadomo?ci Beata Jurasz-Skorupi?ska, PL-34-300 ?ywiec. Tel. (48-33) 861 24 24. Faks (48-33) 861 24 24.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.starostwo.zywiec.pl.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Budownictwo i obiekty komunalne.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie i obs?ug? kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 14 400 000,00 PLN.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia jest us?uga pn. „Udzielenie i obs?ug? kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 14 400 000,00 PLN”. Zamawiaj?cy wyst?pi? do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w sprawie mo?liwo?ci sp?aty kredytu. 2. Okres kredytowania: 30.6.2008 r. – 30.11.2014 r. 3. Waluta kredytu: PLN (polski z?oty). 4. Kredyt d?ugoterminowy na sp?at? rat wcze?niej zaci?gni?tych kredytów d?ugoterminowych w kwocie 4 084 484,00 PLN oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 10 315 516,00 PLN zgodnie z Za??cznikiem Nr 4 do Specyfikacji. 5. Kredyt zostanie zaci?gni?ty w nast?puj?cych transzach: a) I transza – 30.6.2008 r. – 3 500 000,00 PLN; b) II transza – 13.9.2008 r. – 1 000 000,00 PLN; c) III transza – 28.10.2008 r. – 2 800 000,00 PLN; d) IV transza – 28.11.2008 r. – 6 400 000,00 PLN; e) V transza – 14.12.2008 r. – 700 000,00 PLN; 6. Sp?ata kapita?u nast?powa? b?dzie wed?ug nast?puj?cego harmonogramu: a) 5 975 874,00 PLN p?atne 30.11.2009 r.; b) 1 500 000,00 PLN p?atne 30.11.2010 r.; c) 1 500 000,00 PLN p?atne 30.11.2011 r.; d) 1 500 000,00 PLN p?atne 30.11.2012 r.; e) 2 239 642,00 PLN p?atne 30.11.2013 r.; f) 1 684 484,00 PLN p?atne 30.11.2014 r. 7. Sp?ata odsetek nast?powa? b?dzie na koniec ka?dego kwarta?u: I rata III kwarta? 2008 r., ostatnia rata: IV kwarta? 2014 r. 8. Je?eli w trakcie prowadzonego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wyst?pi? sytuacje, które spowoduj?, ?e uruchomienie transz w terminach okre?lonych w pkt 5 nie b?dzie mo?liwe (ewentualne protesty, zapytania wykonawców, konieczno?? modyfikacji Specyfikacji itp.), termin uruchomienia transz okre?lonych w pkt 5 zostanie przesuni?ty o czas niezb?dny do ostatecznego rozstrzygni?cia protestu lub czas niezb?dny do udzielenia wyja?nie? wykonawcom lub modyfikacji Specyfikacji). 9. Zabezpieczenie kredytu nast?pi poprzez z?o?enie weksla in blanco wraz z deklaracj? wekslow?. 10. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przedterminowej sp?aty poszczególnych rat lub ca?o?ci kredytu bez dodatkowych prowizji. 11. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci zabezpieczenia kredytu w formie pe?nomocnictwa do dysponowania ?rodkami z rachunku bankowego Zamawiaj?cego. 12. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kwot ww. transz w zale?no?ci od zapotrzebowania na ?rodki, co uwarunkowane jest realizacj? zada? inwestycyjnych i terminach p?atno?ci. 13. Zamawiaj?cy zastrzega sobie, ?e w przypadku nie podj?cia realizacji wszystkich zada? inwestycyjnych finansowanych z planowanego do zaci?gni?cia kredytu, wysoko?? kredytu mo?e ulec obni?eniu, na co strony podpisz? stosowny aneks do umowy. 14. Zamawiaj?cy wymaga, aby ca?o?? zamówienia wykonana by?a osobi?cie przez wykonawc?.
     II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.6) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Tak.
     II.2) CA?KOWITA KO?COWA WARTO?? ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia: Warto??: 2 721 466,55 PLN.
     ??cznie z VAT Stawka VAT (%): 0,0.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystano aukcj? elektroniczn?: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: WRiS/zp/3432/19/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Og?oszenie o zamówieniu
     Numer og?oszenia w Dz.U.: 2008/S 85-115586 z dnia 2.5.2008.
     SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
     V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.7.2008.
     V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
     V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ING Bank ?l?ski S.A. Centrum Bankowo?ci Korporacyjnej w Bielsku-Bia?ej, ul. 1 Maja 15, PL-43-301 Bielsko-Bia?a.
     V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTO?CI ZAMÓWIENIA Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia:
     Warto??: 2 721 466,55 PLN.
     ??cznie z VAT. Stawka VAT (%) 0,0.
     V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW UE: Nie.
     VI.4) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 23.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry