Document number - E187316-2008
     Number of Official Journal 140/2008
     Document received - 20080717
     Document dispatched - 20080717
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 6 - Body governed by public law
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - LT
     Name of awarding authority - VIESOJI ISTAIGA KAUNO REGIONO ATLIEKU TVARKYMO CENTRAS (300092998)
     Town of awarding authority - KAUNAS
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): VieÅ¡oji ?staiga Kauno regiono atliek? tvarkymo centras (300092998), Statybinink? g. 3, Attn: Ingrida Ruzgien?, LT-50124 Kaunas. Tel. (370-37) 49 07 35. E-mail: finansininkas@kaunoratc.lt. Fax (370-37) 49 07 34.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 8 089 311 LTL.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 1
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: AB DnB Nord bankas (112029270), J. Basanavi?iaus g. 26, LT-03105 Vilnius. Tel. (370-5) 213 88 86.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 8 089 311 LTL.
     Excluding VAT.
     Total final value of the contract:
     Value: 8 089 311 LTL.
     Excluding VAT.
     If annual or monthly value:
     SKELBIMAS APIE SUTARTIES SUDARYM?
     Paslaugos
     I DALIS: PERKAN?IOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA)
     I.1) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: VieÅ¡oji ?staiga Kauno regiono atliek? tvarkymo centras (300092998), Statybinink? g. 3, B?tent: Ingrida Ruzgien?, LT-50124 Kaunas. Tel. (370-37) 49 07 35. El. p. finansininkas@kaunoratc.lt. Faks. (370-37) 49 07 34.
     I.2) PERKAN?IOSIOS ORGANIZACIJOS (INSTITUCIJOS) TIPAS IR PAGRINDIN? VEIKLOS SRITIS AR SRITYS: ?staiga, kurios veikl? reglamentuoja vieÅ¡oji teis?.
     Aplinka.
     Perkan?ioji organizacija (institucija) perka kit? perkan?i?j? organizacij? (institucij?) vardu: ne.
     II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS
     II.1) APRAÅ YMAS
     II.1.1) Pavadinimas, kur? perkan?ioji organizacija (institucija) suteik? sutar?iai: Ilgalaik?s banko paskolos paslaugos pirkimas.
     II.1.2) Sutarties tipas ir darb? atlikimo, preki? pristatymo ar paslaug? teikimo vieta: Paslaugos.
     Paslaug? kategorija Nr. 6.
     Pagrindin? teikimo vieta: Kauno regiono atliek? tvarkymo centras, Kaunas, Statybinink? g. 3.
     II.1.4) Trumpas sutarties ar pirkimo (-?) apraÅ¡ymas: Ilgalaik?s banko paskolos VÅ¡? Kauno regiono atliek? tvarkymo centro veiklai vystyti paslaugos pirkimas.
     II.1.5) Bendrasis vieÅ¡?j? pirkim? žodynas (BVPŽ): 66130000.
     II.1.6) Ar sutar?iai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas d?l vyriausyb?s pirkim? (GPA): Taip.
     II.2) BENDRA GALUTIN? SUTARTIES (-?I?) VERT?
     II.2.1) Bendra galutin? sutarties (-?i?) vert?: Vert?: 8 089 311 LTL.
     Be PVM.
     IV DALIS: PROCED?RA
     IV.1) PROCED?ROS R?Å IS
     IV.1.1) Proced?ros r?Å¡is: Atvira.
     IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI
     IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai: Mažiausia kaina.
     IV.2.2) Buvo surengtas elektroninis aukcionas: Ne.
     IV.3) ADMINISTRACIN? INFORMACIJA
     IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-ai) d?l tos pa?ios sutarties: IÅ¡ankstinis informacinis skelbimas
     Skelbimo OL numeris: 2007/S 225-274697 , 20.11.2007
     Skelbimas apie pirkim?
     Skelbimo OL numeris: 2007/S 230-280576 , 28.11.2007.
     V DALIS: SUTARTIES SUDARYMAS
     SUTARTIS Nr.: 1
     PAVADINIMAS: Kreditavimo sutartis.
     V.1) SUTARTIES SUDARYMO DATA: 12.6.2008.
     V.2) GAUT? PASI?LYM? SKAI?IUS: 4.
     V.3) ?KIO SUBJEKTO, SU KURIUO BUVO SUDARYTA SUTARTIS, PAVADINIMAS IR ADRESAS: AB DnB Nord bankas (112029270), J. Basanavi?iaus g. 26, LT-03105 Vilnius. Tel. (370-5) 213 88 86.
     V.4) INFORMACIJA APIE SUTARTIES VERT? Pradin? numatyta bendra sutarties vert?:
     Vert?: 8 089 311 LTL.
     Be PVM.
     Bendra galutin? sutarties vert?:
     Vert? 8 089 311 LTL.
     Be PVM.
     Jei numatyta metin? arba m?nesin? vert?:
     V.5) AR TIK?TINA, KAD SUTARTIS BUS PERDUOTA VYKDYTI SUBRANGOVAMS: Ne.
     VI DALIS: KITA INFORMACIJA
     VI.1) AR SUTARTIS SUSIJUSI SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA BENDRIJOS L?Å OMIS: Taip.
     Nurodykite t? projekt? (-us) ir (arba) program? (-as): Projektas "Kauno regiono atliek? tvarkymo sistemos suk?rimas". Europos Komisijos sanglaudos fondo sprendimas Nr. 2004/LT/16/C/PE/001.
     VI.4) Å IO SKELBIMO IÅ SIUNTIMO DATA: 17.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry