Document number - E188782-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080711
     Document dispatched - 20080711
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - LV
     Name of awarding authority - RIGAS PASVALDIBAS SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU "RIGAS SATIKSME", 40003619950
     Town of awarding authority - RIGA
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): R?gas paÅ¡vald?bas sabiedr?ba ar ierobežotu atbild?bu "R?gas satiksme", 40003619950, Kleistu iela 28, Contact: R?ga, Kleistu iela 29, LV-1067, Attn: RP SIA "R?gas satiksme" Juridisk?s da?as Iepirkumu sektora juriskonsults A. Zaharenko, R?ga LV-1067. Tel. (371) 67 06 53 84, (371) 67 06 54 00. E-mail: andisz@rigassatiksme.lv. Fax (371) 67 06 54 02.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.rigassatiksme.lv.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 2 216 730,56 EUR.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 1
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: SIA "SEB l?zings", 50003334041, Krasta iela 105 a, R?ga LV-1019. Tel. (371) 67 77 02 22. Fax (371) 67 21 57 14.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Value: 2 216 730,56 EUR.
     Excluding VAT.
     PAZI?OJUMS PAR L?GUMA SL?GÅ ANAS TIES?BU PIEÅ ?IRÅ ANU
     Pakalpojumi
     I IEDA?A: L?GUMSL?DZ?JA IEST?DE
     I.1) NOSAUKUMS/V?RDS, ADRESES UN KONTAKTPUNKTS(-I): R?gas paÅ¡vald?bas sabiedr?ba ar ierobežotu atbild?bu "R?gas satiksme", 40003619950, Kleistu iela 28, Kontakti R?ga, Kleistu iela 29, LV-1067, Iev?r?bai RP SIA "R?gas satiksme" Juridisk?s da?as Iepirkumu sektora juriskonsults A. Zaharenko, R?ga LV-1067. T?lr. (371) 67 06 53 84, (371) 67 06 54 00. E-pasts andisz@rigassatiksme.lv. Fakss (371) 67 06 54 02.
     Interneta adrese(-es):
     L?gumsl?dz?jas iest?des visp?r?j? adrese: www.rigassatiksme.lv.
     I.2) L?GUMSL?DZ?JAS IEST?DES VEIDS UN GALVEN? DARB?BAS JOMA VAI JOMAS: Re?ion?la vai viet?ja iest?de.
     Visp?r?ji sabiedriskie pakalpojumi.
     L?gumsl?dz?ja iest?de p?rk citu l?gumsl?dz?ju iest?žu v?rd?: n?.
     II IEDA?A: L?GUMA PRIEKÅ METS
     II.1) APRAKSTS
     II.1.1) L?guma nosaukums, ko pieÅ¡??rusi l?gumsl?dz?ja iest?de: "Par finans?juma piesaisti visp?r?g?s vienoÅ¡an?s "Par automaÅ¡?nu pieg?di" realiz?cijai".
     II.1.2) L?guma veids un b?vdarbu veikÅ¡anas, pieg?des vai pakalpojumu sniegÅ¡anas vieta: Pakalpojumi.
     Pakalpojumu kategorija Nr. 6.
     Galven? pakalpojumu sniegÅ¡anas vieta: R?ga, Kleistu 28.
     NUTS kods LV006.
     II.1.3) Pazi?ojums ietver: Pamatnol?guma sl?gÅ¡anu.
     II.1.4) ?ss l?guma vai iepirkuma(-u) apraksts: Finans?ju piesaiste visp?r?g?s vienoÅ¡an?s "Par automaÅ¡?nu pieg?di" realiz?Å¡anai. Pretendentam j?nodroÅ¡ina finans?jums visp?r?g?s vienoÅ¡an?s ietvaros pieg?d?to automaÅ¡?nu ieg?dei. AutomaÅ¡?nu pieg?des paredz?tas 3 gadus no visp?r?g?s vienoÅ¡an?s nosl?gÅ¡anas br?ža. Finans?juma atmaksas termi?Å¡ – 5 gadi.
     II.1.5) Kop?j? publisk? iepirkuma v?rdn?ca (CPV): 66130000.
     II.1.6) L?gums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nol?gums (GPA - Government Procurement Agreement): J?.
     II.2) L?GUMA(-U) KOP?J? GAL?G? V?RT?BA
     II.2.1) L?guma(-u) kop?j? gal?g? v?rt?ba: V?rt?ba: 2 216 730,56 EUR.
     Bez PVN.
     IV IEDA?A: PROCED?RA
     IV.1) PROCED?RAS VEIDS
     IV.1.1) Proced?ras veids: Atkl?ta.
     IV.2) PIEÅ ?IRÅ ANAS KRIT?RIJI
     IV.2.1) PieÅ¡?irÅ¡anas krit?riji: Pied?v?jums ar viszem?ko cenu.
     IV.2.2) Tiks piem?rota elektronisk? izsole: N?.
     IV.3) ADMINISTRAT?V? INFORM?CIJA
     IV.3.1) Identifik?cijas numurs, ko pieÅ¡??rusi l?gumsl?dz?ja iest?de: RS/2008/04.
     IV.3.2) IepriekÅ¡?ja(-as) publik?cija(-as) par Å¡o paÅ¡u l?gumu: Pazi?ojums par l?gumu
     Pazi?ojuma numurs OV: 2008/S 39-054305 , 26.2.2008.
     V IEDA?A: L?GUMA SL?GÅ ANAS TIES?BU PIEÅ ?IRÅ ANA
     L?GUMA NR.: 1
     NOSAUKUMS: "Finans?juma piesaiste visp?r?g?s vienoÅ¡an?s "Par automaÅ¡?nu pieg?di" realiz?cijai".
     V.1) L?GUMA SL?GÅ ANAS TIES?BU PIEÅ ?IRÅ ANAS DATUMS: 9.7.2008.
     V.2) SA?EMTO PIED?V?JUMU SKAITS: 3.
     V.3) NOSAUKUMS/V?RDS KOMERSANTAM (UZ??M?JAM), KURAM PIEÅ ?IRTAS L?GUMA SL?GÅ ANAS TIES?BAS: SIA "SEB l?zings", 50003334041, Krasta iela 105 a, R?ga LV-1019. T?lr. (371) 67 77 02 22. Fakss (371) 67 21 57 14.
     V.4) INFORM?CIJA PAR L?GUMA V?RT?BU Kop?j? gal?g? l?guma v?rt?ba:
     V?rt?ba: 2 216 730,56 EUR.
     Bez PVN.
     V.5) APAKÅ L?GUMI IR PAREDZ?TI: N?.
     VI IEDA?A: PAPILDU INFORM?CIJA
     VI.1) L?GUMS SAIST?TS AR PROJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANS? KOPIENAS FONDI: N?.
     VI.3) P?RS?DZ?BAS PROCED?RAS:
     VI.3.1) Strukt?ra, kas atbild?ga par p?rs?dz?bas proced?r?m: Iepirkumu uzraudz?bas birojs, LV90001263305, Eksporta iela 6, R?ga LV-1010. E-pasts pasts@iub.gov.lv. T?lr. (371) 67 32 67 19. URL: www.iub.gov.lv. Fakss (371) 67 32 67 20.
     VI.3.3) Iest?des, kur var sa?emt inform?ciju par p?rs?dz?bu iesniegÅ¡anu: Iepirkumu uzraudz?bas birojs, LV90001263305, Eksporta iela 6, R?ga LV-1010. E-pasts pasts@iub.gov.lv. T?lr. (371) 67 32 67 19. URL: www.iub.gov.lv. Fakss (371) 67 32 67 20.
     VI.4) Å ? PAZI?OJUMA NOS?T?Å ANAS DATUMS: 11.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry