Document number - E193963-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080723
     Document dispatched - 20080723
     Deletion date (Date of tender) - 20080901 11 30
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA KONSTANTYNOW LODZKI
     Town of awarding authority - KONSTANTYNOW LODZKI
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Konstantynów ?ódzki, ul. Zgierska 2, Contact: Gmina Konstantynów ?ódzki, Attn: Anna Czeka?a, PL-95-050 Konstantynów ?ódzki. Tel. (48-42) 211 11 73. E-mail: skarbnik@konstantynow.pl. Fax (48-42) 211 11 68.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.bip.konstantynow.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 1.9.2008 - 11:30.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Konstantynów ?ódzki, ul. Zgierska 2, Kontakt Gmina Konstantynów ?ódzki, Do wiadomo?ci Anna Czeka?a, PL-95-050 Konstantynów ?ódzki. Tel. (48-42) 211 11 73. E-mail skarbnik@konstantynow.pl. Faks (48-42) 211 11 68.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.bip.konstantynow.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie d?ugoterminowego kredytu bankowego.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Konstantynów ?ódzki.
     Kod NUTS: PL114.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest d?ugoterminowy kredyt bankowy do wysoko?ci 3 300 000 PLN (s?ownie trzy miliony trzysta tysi?cy z?otych) na pokrycie planowanego deficytu bud?etowego w kwocie 991 458 PLN oraz na sp?at? rat wcze?niej zaci?gni?tych kredytów i po?yczek w kwocie 2 308 452 PLN.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 1 117 187,50 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesi?cach: 124 (od udzielenia zmówienia):
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium - 20 000 PLN.
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Wadium mo?e byc wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust 6 ustawy prawo zamówie? publicznych.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Konsorcjum.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da: 1. Aktualnego odpisu z w?a?ciwego rejestru albo aktualnego za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej (aktualny, tzn. wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub potwierdzona aktualno?? na odpisie /kserokopii/ przez organ prowadz?cy rejestr lub ewidencj?). 2. Pe?nomocnictwo wykonawcy do podpisywania oferty i uczestniczenia w niniejszym post?powaniu, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów za??czonych do oferty. 3. Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-8 i pkt 9 ustawy. - wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 4. Za?wiadczenie w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e dostawca lub wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at lub za?wiadczenie, ?e uzyska? zgod? na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci, lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych potwierdzaj?ce, ?e dostawca lub wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne, spo?eczne, lub za?wiadczenie ?e uzyska? zgod? na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci, lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji – wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 6. Koncesj?, zezwolenie lub licencj?, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym zamówieniem. 7. Dokumenty stwierdzaj?ce, ?e osoby, które b?d? wykonywa? zamówienie, posiadaj? wymagane dokumenty stwierdzaj?ce, ?e osoby, które b?d? wykonywa? zamówienie, posiadaj? wymagane uprawnienia. Dokumentem potwierdzaj?cym spe?nianie tego warunku to Statut banku b?d? odpowiednie za?wiadczenie z banku centralnego o mo?liwo?ci udzielania kredytów.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da: 1. Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku dostawców lub Wykonawców nie zobowi?zanych do sporz?dzania bilansu, informacji okre?laj?cych obroty, zysk oraz zobowi?zania i nale?no?ci – za okres nie d?u?szy ni? ostatnie 3 lata obrotowe (tj. za lata 2005, 2006, 2007), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – za ten okres.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da: 1. Wykaz wykonanych us?ug w okresie ostatnich 3 lat us?ug, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? us?ugom stanowi?cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czenia dokumentów, ?e us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie. Wykonawcy przedstawi? nie mniej ni? 2 us?ugi udzielenia kredytu, potwierdzone referencjami, udzielone jednostkom samorz?du terytorialnego.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Tak.
     Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29.8.1997 (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939).
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: T.I. 340/19/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 1.9.2008 - 11:30.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 1.9.2008 - 12:00.
     Miejsce: Urz?d Miejski w Konstantynowie ?ódzkim.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: tak.
     Cz?onkowie komisji przetargowej.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz? Zamówie? Publicznych, Al. J. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? w terminie 5 dni od dnia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu do rozstrzygni?cia protestu jednocze?nie przekazuj?c kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 23.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry