Document number - E186634-2008
     Number of Official Journal 139/2008
     Document received - 20080716
     Document dispatched - 20080716
     Deletion date (Date of tender) - 20080826 09 30
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA ZAROW
     Town of awarding authority - ZAROW
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina ?arów, ul. Zamkowa 2, Contact: Urz?d Miejski w ?arowie, Attn: Beata Fafu?a, PL-58-130 ?arów. Tel. (48) 748 58 04 09. E-mail: skarbnik@um.zarow.pl. Fax (48) 748 58 07 78.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.um.zarow.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 26.8.2008 - 09:30.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina ?arów, ul. Zamkowa 2, Kontakt Urz?d Miejski w ?arowie, Do wiadomo?ci Beata Fafu?a, PL-58-130 ?arów. Tel. (48) 748 58 04 09. E-mail skarbnik@um.zarow.pl. Faks (48) 748 58 07 78.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.um.zarow.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie kredytu bankowego d?ugoterminowego w kwocie 6 500 000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu i sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u po?yczek i kredytów” (zgodnie z Uchwa?? Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w ?arowie z dnia 28.6.2007 r.).
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Gmina ?arów.
     Kod NUTS: PL517.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Zakres zamówienia obejmuje: 1. kredyt d?ugoterminowy; 2. rodzaj transakcji: kredyt finansuj?cy planowany deficyt bud?etu i sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u po?yczek i kredytów; 3. kwota i waluta kredytu: 6 500 000 PLN; 4. okres kredytowania: lata 2008-2017; 5. okres karencji w sp?acie kredytu: 12 miesi?cy; 6. sp?ata kredytu w 112 ratach miesi?cznych (w tym karencja w sp?acie) w latach: 2009-2017; 7. sp?ata odsetek w okresach miesi?cznych w latach: 2008-2017; 8. oprocentowanie kredytu b?dzie wyra?one jako suma stawki WIBOR 1M i mar?y banku; 9. zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?; 10. kredyt b?dzie pobrany jednorazowo w ci?gu 7 dni od dnia podpisania umowy; 11. dodatkowe wymagania: a) bank nie b?dzie pobiera? ?adnych op?at i prowizji od kredytu, warunek ten dotyczy prowizji od przyznania kredytu, prowizji od niewykorzystanej cz??ci kredytu, prowizji od wcze?niejszej sp?aty oraz innych stosowanych przez bank prowizji zwi?zanych z obs?ug? kredytu oraz innych op?at, b) okres kredytowania: lata 2008-2017, sp?ata kredytu w latach 2009-2017: 1. 2009 r. – 240 740,00 PLN. 2. 2010 r. – 722 220,00 PLN. 3. 2011 r. - 722 220,00 PLN. 4. 2012 r. - 722 220,00 PLN. 5. 2013 r. - 722 220,00 PLN. 6. 2014 r. - 722 220,00 PLN. 7. 2015 r. - 722 220,00 PLN. 8. 2016 r. - 962 964,00 PLN. 9. 2017 r. - 962 976,00 PLN..
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 3 375 111,10 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesi?cach: 112 (od udzielenia zmówienia):
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium: 1.Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 16 900,00 PLN, (s?ownie: szesna?cie tysi?cy dziewi??set z?otych 00/100). Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach okre?lonych w SIWZ zostanie wykluczony z post?powania. 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu, b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ,?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z po??. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si? przelewem na rachunek bankowy w BZ WBK SA I O/?arów, konto nr 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 z dopiskiem „Wadium – Udzielenie kredytu bankowego d?ugoterminowego w kwocie 6 500 000 PLN ”. 4. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do dnia 26.8.2008 r. do godz. 9:00. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu Zamawiaj?cy uwa?a wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie si? na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. 6. Wadium wnoszone w formie: por?czenia bankowego lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej nale?y z?o?y? w formie orygina?u w Referacie Finansowo-Bud?etowym Urz?du Miejskiego w ?arowie, pokój nr 2. Nie nale?y za??cza? orygina?u dokumentu wadialnego do oferty. Z tre?ci gwarancji (por?czenia) musi jednoznacznie wynika?, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by? podpisana przez upowa?nionego (upe?nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by? sporz?dzony w sposób umo?liwiaj?cy jego identyfikacj? np. z?o?ony wraz z imienn? piecz?tk?. Uwaga! Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówie? publicznych. 7. Wadium musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert? (60 dni). 8. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, w przypadkach okre?lonych w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych. 9.Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, w sytuacjach okreslonych w art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych. 10. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?. 11. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana: a) odmówi? podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?ni? wszystkie warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych, tj: 1.posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; tj. Wykonawca musi by? uprawniony do wyst?powania w obrocie prawnym i dzia?a? w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó?n. zm); 2.posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych, 5.wnios? wymagane wadium w terminie, formie i wysoko?ci okre?lonej w pkt.8 niniejszego og?oszenia. 2. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oferta musi zawiera? nast?puj?ce dokumenty: a)Wype?niony formularz o?wiadczenia, ?e Wykonawca spe?nia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz, ?e nie jest wykluczony z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych – druk stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ. b)Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert). c)Aktualne za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego oraz w?a?ciwego Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. d) Zezwolenie w?a?ciwego organu (Komisji Nadzoru Bankowego) na wykonanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie okre?lonym w przepisach ustawy z dnia 29.7.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó?niejszymi zmianami). e) Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówie? publicznych – wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. f) Aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówie? publicznych- wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Ocena spe?nienia warunków zostanie przeprowadzona metod? „SPE?NIA/NIE SPE?NIA” na podstawie z?o?onych dokumentów i o?wiadcze? wyszczególnionych w pkt. 2. Z tre?ci za??czonych dokumentów winno wynika? jednoznacznie, i? w/w warunki Wykonawca spe?ni?. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców, którzy w okre?lonym terminie nie z?o?? o?wiadcze? i dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, lub którzy z?o?? dokumenty zawieraj?ce b??dy, do ich uzupe?nienia w wyznaczonym terminie chyba, ?e mimo ich uzupe?nienia konieczne by?oby uniewa?nienie post?powania. Nie spe?nienie chocia?by jednego z w/w warunków skutkowa? b?dzie wykluczeniem Wykonawcy z post?powania.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: FB.3410-05/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoDokumenty odp?atne:
     Poda? cen?: 5,00 PLN.
     Warunki i sposób p?atno?ci: Na podstawie pisemnego wniosku o jej przekazanie lub za zaliczeniem pocztowym.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 26.8.2008 - 09:30.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 26.8.2008 - 10:00.
     Miejsce: Siedziba Zamawiaj?cego ul. Zamkowa 2, 58-130 ?arów, pokój nr 12.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: 1. Na podstawie art. 179 ustawy Prawo zamówie? publicznych, Wykonawcom a tak?e innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna? lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Przed up?ywem terminu do sk?adania ofert ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? równie? organizacjom zrzeszaj?cym Wykonawców wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du. 2. Protest do Zamawiaj?cego mo?na wnie?? wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, postanowie? SIWZ, czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do której jest obowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie? publicznych. 3. Protest wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do której jest obowi?zany na podstawie ustawy Prawo zamówie? publicznych, wnosi si? w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi?to lub mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4. Protest dotycz?cy tre?ci og?oszenia, a tak?e postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 14 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 5. Protest nale?y wnie?? w formie pisemnej. 6. Protest uwa?a si? za wniesiony z chwil?, gdy dotar? on do Zamawiaj?cego w taki sposób, ?e móg? zapozna? si? z jego tre?ci?. 7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 8. Protest powinien wskazywa? oprotestowan? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, a tak?e zawiera? ??danie, zwi?z?e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie protestu. 9. W przypadku wniesienia protestu po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia protestu. 10. Zamawiaj?cy zawiadomi niezw?ocznie Wykonawców o zawieszeniu biegu terminu zwi?zania ofert?. 11. Kopi? wniesionego protestu Zamawiaj?cy niezw?ocznie przeka?e Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu, wzywaj?c ich jednocze?nie do wzi?cia udzia?u w tocz?cym si? post?powaniu protestacyjnym. 12. Je?eli protest dotyczy tre?ci og?oszenia lub postanowie? SIWZ, tre?? protestu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj?cego, na której zosta?a udost?pniona SIWZ wraz z jednoczesnym wezwaniem Wykonawców do wzi?cia udzia?u w post?powaniu protestacyjnym. 13. Uczestnikami post?powania tocz?cego si? w wyniku protestu staj? si? Wykonawcy, którzy maj? interes prawny w tym, aby protest zosta? rozstrzygni?ty na korzy?? jednej ze stron i którzy przyst?pi? do post?powania: a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 11, b) do up?ywu terminu, o którym mowa w pkt 4, je?eli protest dotyczy tre?ci og?oszenia lub postanowie? SIWZ. 14. Wykonawca zg?asza przystapienie do post?powania protestacyjnego, wskazuj?c swój interes prawny w przyst?pieniu i wyra?aj?c swoje ??danie w zakresie zarzutów zawartych w prote?cie. Zg?oszenie przystapienia wnosi si? do Zamawiaj?cego przekazuj?c jednocze?nie jego kopi? Wykonawcy wnosz?cemu protest. 15. Wykonawca wnosz?cy protest oraz Wykonawca, który zosta? wezwany do przyst?pienia do post?powania protestacyjnego, nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej na czynno?ci Zamawiajacego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygni?ciem protestu zapad?ym w post?powaniu tocz?cym si? w wyniku wniesienia protestu, jak równie? nie mog? nast?pnie wnie?? protestu, powo?uj?c sie na te same okoliczno?ci. 16. Zamawiaj?cy rozstrzyga jednocze?nie wszystkie protesty dotycz?ce: a) tre?ci og?oszenia, b) postanowie? SIWZ, c) wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od up?ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 17. Protest inny, ni? wymieniony w pkt 16, Zamawiaj?cy rozstrzyga w terminie 10 dni od jego wniesienia. 18. Brak rozstrzygni?cia protestu w powy?szych terminach uznaje si? za jego oddalenie. 19. Od rozstrzygni?cia protestu przys?uguje odwo?anie. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu do rozstrzygni?cia protestu, jednocze?nie przekazuj?c jego kopi? Zamawiaj?cemu. Z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urz?du. 20. Kopi? odwo?ania Zamawiaj?cy przekazuje jednocze?nie wszystkim uczestnikom post?powania tocz?cego si? w wyniku wniesienia protestu. 21. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego najpó?niej do czasu otwarcia posiedzenia sk?adu orzekaj?cego Izby, wskazuj?c swój interes prawny w przystapieniu i stron?, do której przyst?puje. 22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 23. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa UZP w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 24. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o zmin? orzeczenia w ca?o?ci lub cz??ci.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych, Aleja Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 16.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry