Document number - E186500-2008
     Number of Official Journal 139/2008
     Document received - 20080715
     Document dispatched - 20080715
     Deletion date (Date of tender) - 20080818 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA MIASTO BELCHATOW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BELCHATOWA
     Town of awarding authority - BELCHATOW
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Miasto Be?chatów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Be?chatowa, ul. Ko?ciuszki 1, Contact: Zespó? Zamówie? Publicznych, Attn: El?bieta Naturalna, Anna Graczyk, PL-97-400 Be?chatów. Tel. (48-44) 733 51 98. E-mail: e.naturalna@um.belchatow.pl. Fax (48-44) 733 51 97.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.belchatow.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.8.2008 - 15:30.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 18.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Miasto Be?chatów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Be?chatowa, ul. Ko?ciuszki 1, Kontakt Zespó? Zamówie? Publicznych, Do wiadomo?ci El?bieta Naturalna, Anna Graczyk, PL-97-400 Be?chatów. Tel. (48-44) 733 51 98. E-mail e.naturalna@um.belchatow.pl. Faks (48-44) 733 51 97.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.belchatow.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Inne: Udzielenie i obs?uga kredytu.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie 13 000 000,00 PLN.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Be?chatów.
     Kod NUTS: PL11.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego w kwocie 13 000 000,00 PLN.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: 4 013 929,00 PLN
     Szacunkowa warto?? bez VAT: 4 013 929,00 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zako?czenie: 31.8.2008.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawcy ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia zobowi?zani s? wnie?? wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN, w sposób i w terminie okre?lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówie? publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z pó?n. zm.).
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Zgodnie z ustaw? oraz istotnymi postanowieniami za??czonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy: 1.Spe?niaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych: 1.1.Posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci oraz nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Opis kryteriów oceny spe?nienia warunku: - posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci oraz nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku: - aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualnego za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert; W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert; W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert. W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. - aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert. W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. - zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upowa?niaj?cy do wykonywania czynno?ci bankowych W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. - aktualny statut banku. W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. Ocena spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze? metod? spe?nia lub nie spe?nia.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1.3. Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia. Opis kryteriów oceny spe?nienia warunku: - znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych spe?nienie warunku - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy. W przypadku podmiotów wyst?puj?cych wspólnie odpowiedni dokument, sk?ada ka?dy z podmiotów. Ocena spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze? metod? spe?nia lub nie spe?nia.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1.2. Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis kryteriów oceny spe?nienia warunku: - posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych spe?nianie warunku: - o?wiadczenie oferenta o spe?nieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy, z?o?one w ramach pkt.VII, ppkt 1 specyfikacji. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKICH OFERENCI ZOBOWI?ZANI S? ZA??CZY? DO OFERTY. 1. o?wiadczenie oferenta o spe?nieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych, /art.44 ustawy Pzp./ 2. potwierdzenie z?o?enia wadium wraz z pismem przewodnim, na kopii którego zamawiaj?cy potwierdzi fakt przyj?cia oferty,(potwierdzenie z?o?enia wadium nie musi znajdowa? si? w kopercie z ofert?) / art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp/ 3.formularz ofertowy zgodny z za??czonym wzorem, 4. wszystkie dokumenty wymagane dla potwierdzenia spe?nienia warunków stawianych wykonawcom, zgodnie z pkt VI specyfikacji Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt VI SIWZ zast?puje si? odpowiednimi dokumentami, zgodnie z Rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605). Dokumenty w/w powinny zosta? z?o?one w formie orygina?u lub kserokopiipo?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em, przez oferenta na ka?dej stronie zawieraj?cej informacje. Ocena spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentów i o?wiadcze? metod? spe?nia lub nie spe?nia.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: ZP.340-31/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Wst?pne og?oszenie informacyjne
     Numer og?oszenia w Dz.U.: 2008/S 44-061124 z dnia 4.3.2008.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 14.8.2008 - 15:30.
     Dokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 18.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 18.8.2008 - 10:30.
     Miejsce: Urz?d Miasta Be?chatowa, ul. Ko?ciuszki 1, 97-400 Be?chatów, sala 202,
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: tak.
     Zgodnie z ustaw? Prawo zamówie? publicznych.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Zgodnie z Dzia?em VI ustawy z dnia 29.1.2004 r., Prawo zamówie? publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pó?n. zm.).
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Prezes Urz?du Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 15.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry