Document number - E193817-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080721
     Document dispatched - 20080721
     Deletion date (Date of tender) - 20080909 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA JELCZ-LASKOWICE
     Town of awarding authority - JELCZ-LASKOWICE
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Jelcz-Laskowice, ul.Witosa24, Attn: Ma?gorzata ?ubkowska, PL-55-230 Jelcz-Laskowice. Tel. (48-71) 381 71 43. E-mail: um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl. Fax (48-71) 318 71 52.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.9.2008 - 23:59.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 9.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Jelcz-Laskowice, ul.Witosa24, Do wiadomo?ci Ma?gorzata ?ubkowska, PL-55-230 Jelcz-Laskowice. Tel. (48-71) 381 71 43. E-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl. Faks (48-71) 318 71 52.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie i obs?ug? d?ugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5 000 000z? z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Jelcz-Laskowice.
     Kod NUTS: PL.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Udzielenie kredytu d?ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego. a) CPV-66.13.00.00-0. Kategoria us?ug – 06. b) Kwota i waluta kredytu - 5 000 000 PLN. c) Czas trwania umowy - sierpie? 2008 – grudzie? 2013. d) Sp?ata rat kapita?owych - stycze? 2009 – grudzie? 2013 w uk?adzie miesi?cznym do 10 dnia ka?dego miesi?ca. e) Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa oparta na WIBOR 1M plus sta?a mar?a banku obowi?zuj?ca na koniec danego miesi?ca (z dok?adno?ci? do 2 miejsc po przecinku). Mar?a banku przedstawiona w ofercie nie mo?e zosta? podwy?szona w trakcie trwania umowy kredytowej. f) Zabezpieczenie kredytu - weksel w?asny in blanco wraz z deklaracja wekslowa. g) Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy – po podpisaniu umowy kredytowej na podstawie pisemnych dyspozycji w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiaj?cego z wykorzystaniem do 31.12.2008 roku h) Wykonawca ma prawo naliczy? jedynie jednorazow? prowizj? bankow? p?atn? na pocz?tku umowy. i) Sp?ata odsetek od wykorzystanego kredytu nast?powa? b?dzie w okresach miesi?cznych wed?ug oprocentowania obowi?zuj?cego na koniec danego miesi?ca p?atnego do 10 dnia ka?dego nast?pnego miesi?ca po uruchomieniu kredytu (kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna), ostatnia do 10.12.2013 roku. W przypadku przypadaj?cego okresu p?atno?ci na dzie? wolny terminem p?atno?ci staje si? nast?pny dzie? roboczy. j) Koszt kredytu sk?ada? si? b?dzie wy??cznie z odsetek od kapita?u i jednorazowej prowizji. k) Zamawiaj?cy w nast?puj?cy sposób definiuje okres odsetkowy – rok kalendarzowy - 365 dni,– miesi?c - rzeczywista liczba dni w miesi?cu. i) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcze?niejszej sp?aty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i op?at. Udzielenie kredytu d?ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego. a) CPV-66.13.00.00-0. Kategoria us?ug – 06. b) Kwota i waluta kredytu - 5 000 000 PLN. c) Czas trwania umowy - pa?dziernik 2008 – grudzie? 2013. d) Sp?ata rat kapita?owych - stycze? 2009 – grudzie? 2013 w uk?adzie miesi?cznym do 10 dnia ka?dego miesi?ca. e) Oprocentowanie kredytu - zmienna stopa procentowa oparta na WIBOR 1M plus sta?a mar?a banku obowi?zuj?ca na koniec danego miesi?ca (z dok?adno?ci? do 2 miejsc po przecinku). Mar?a banku przedstawiona w ofercie nie mo?e zosta? podwy?szona w trakcie trwania umowy kredytowej. f) Zabezpieczenie kredytu - weksel w?asny in blanco wraz z deklaracja wekslowa. g) Postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy – po podpisaniu umowy kredytowej na podstawie pisemnych dyspozycji w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiaj?cego z wykorzystaniem do 31.12.2008 roku. h) Wykonawca ma prawo naliczy? jedynie jednorazow? prowizj? bankow? p?atn? na pocz?tku umowy. i) Sp?ata odsetek od wykorzystanego kredytu nast?powa? b?dzie w okresach miesi?cznych wed?ug oprocentowania obowi?zuj?cego na koniec danego miesi?ca p?atnego do 10 dnia ka?dego nast?pnego miesi?ca po uruchomieniu kredytu (kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna), ostatnia do 10.12.2013 roku. W przypadku przypadaj?cego okresu p?atno?ci na dzie? wolny terminem p?atno?ci staje si? nast?pny dzie? roboczy. j) Koszt kredytu sk?ada? si? b?dzie wy??cznie z odsetek od kapita?u i jednorazowej prowizji. k) Zamawiaj?cy w nast?puj?cy sposób definiuje okres odsetkowy: rok kalendarzowy - 365 dni; miesi?c - rzeczywista liczba dni w miesi?cu. l) Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcze?niejszej sp?aty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i op?at.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Kredyt 5 000 000 PLN.
     Szacunkowa warto?? bez VAT: 227 027,00 EUR.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpocz?cie: 1.10.2008. Zako?czenie: 31.12.2013.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 25 000 PLN. (s?ownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych).
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: O zamówienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? nast?puj?ce warunki: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci, 2) posiadaj? niezb?dn? wiedze i do?wiadczenie oraz potencja? techniczny, a tak?e dysponuj? osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, 4) nie 5) zezwolenie przewidziane ustaw? Prawo Bankowe ( DZ.U. z 2002 r. nr 72., poz. 665 z pó?n. zm.) lub inny dokument uprawniaj?cy do podj?cia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym niniejszym zamówieniem publicznym.podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Tak.
     Zezwolenie przewidziane ustaw? Prawo Bankowe ( DZ.U. z 2002 r. nr 72., poz. 665 z pó?n. zm.).
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: IZ/3410/17/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 8.9.2008 - 23:59.
     Dokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 9.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 9.9.2008 - 10:15.
     Miejsce: Pok.nr 13.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d zamówie? publicznych, Al.Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: W niniejszym post?powaniu wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówie? publicznych.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d zamówie? publicznych, Al.Szucha 2/4, 00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 21.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry