Document number - E189323-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080718
     Document dispatched - 20080718
     Deletion date (Date of tender) - 20080829 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - R - Regional or local Agency/Office
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - POWIAT INOWROCLAWSKI
     Town of awarding authority - INOWROCLAW
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Powiat Inowroc?awski, Roosevelta 36/38, Attn: Radomi? Belt, Alina Janowska, PL-88-100 Inowroc?aw. Tel. (48-52) 359 22 37; (48-52) 359 21 26. E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl. Fax (48-52) 357 48 20.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Powiat Inowroc?awski, Starostwo Powiatowe w Inowroc?awiu, ul. M?tewska 17, ul. Roosevelta 36-38, Contact: ul. M?tewska 17 pokój nr 106, ul. Roosevelta 36-38 pokój nr 127, Attn: Radomi? Belt , ?aneta Walczak , Alina Janowska, PL-88-100 Inowroc?aw. Tel. (48-52) 359 22 37. E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl. Fax (48-52) 359 22 41. URL: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
     Tenders or requests to participate must be sent to: Starostwo Powiatowe w Inowroc?awiu, ul. Roosevelta 36-38, Contact: pokój nr 142 Kancelaria Ogólna, PL-88-100 Inowroc?aw.
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.8.2008 - 15:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 29.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Powiat Inowroc?awski, Roosevelta 36/38, Do wiadomo?ci Radomi? Belt, Alina Janowska, PL-88-100 Inowroc?aw. Tel. (48-52) 359 22 37; (48-52) 359 21 26. E-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl. Faks (48-52) 357 48 20.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: Powiat Inowroc?awski, Starostwo Powiatowe w Inowroc?awiu, ul. M?tewska 17, ul. Roosevelta 36-38, Kontakt ul. M?tewska 17 pokój nr 106, ul. Roosevelta 36-38 pokój nr 127, Do wiadomo?ci Radomi? Belt , ?aneta Walczak , Alina Janowska, PL-88-100 Inowroc?aw. Tel. (48-52) 359 22 37. E-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl. Faks (48-52) 359 22 41. URL: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: Starostwo Powiatowe w Inowroc?awiu, ul. Roosevelta 36-38, Kontakt pokój nr 142 Kancelaria Ogólna, PL-88-100 Inowroc?aw.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Agencja/Urz?d regionalny lub lokalny.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie kredytu z?otówkowego dla Powiatu Inowroc?awskiego w wysoko?ci 7 450 000,00 na okres pi?ciu lat.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Powiat inowroc?awski.
     Kod NUTS: PL613.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu z?otówkowego dla Powiatu Inowroc?awskiego w wysoko?ci 7 450 000,00 PLN. (s?ownie: siedem milionów czterysta pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100.) na okres pi?ciu lat. Dost?pno?? kredytu - w transzach p?atnych do: 1) 30.10.2008 r. - 3 000 000,00 PLN (s?ownie: trzy miliony z?otych 00/100), 2) 15.11.2008 r. - 3 000 000,00 PLN (s?ownie: trzy miliony z?otych 00/100), 3) 15.12.2008 r. - 1 450 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion czterysta pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Termin i wysoko?? transz kredytu mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb finansowych Zamawiaj?cego. Sp?ata kredytu w 20 ratach kwartalnych, pocz?wszy od 31.3.2009 roku. Kredyt powinien by? udzielony w oparciu o zmienn? stop? procentow?, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3 M plus mar?a banku.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 1 386 742,50 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpocz?cie: 30.10.2008. Zako?czenie: 15.12.2008.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy 00/100 PLN).
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Bud?et Powiatu Inowroc?awskiego.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Je?eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia zosta?a wybrana, Zamawiaj?cy mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj?cej wspó?prac? tych Wykonawców.Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualnego za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?ne za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych, wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert Aktualne za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: O?wiadczenie z art. 22 i 24.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: O?wiadczenie z art. 22 i 24.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: AB3430-9/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 25.8.2008 - 15:00.
     Dokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 29.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 29.8.2008 - 13:00.
     Miejsce: Starostwo Powiatowe w Inowroc?awiu, ul. M?tewska 17, I pietro- salka radnego.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: tak.
     Komisja Przetargowa w sk?adzie okre?lonym w uchwale Zarz?du Powiatu Inowroc?awskiego nr 381/2008.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 18.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry