Document number - E192954-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 6 - Body governed by public law
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - SZPITAL POWIATOWY IM. DR. WOJCIECHA OCZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
     Town of awarding authority - BELZYCE
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, ul. Lubelska 90, Attn: Krystyna Hemperek, PL-24-200 Be??yce. Tel. (48-81) 561 26 50. E-mail: zamow.belzyce@powiat.lublin.pl. Fax (48-81) 516 26 18.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.szpitalbelzyce.pl.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 2 731 212,07 EUR.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 1
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Nordea Bank Polski, ul. Kielecka 2, PL-81-303 Gdynia. Tel. (48-58) 669 10 00. Fax (48-58) 669 10 01.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 2 734 072,74 EUR.
     Total final value of the contract:
     Value: 2 731 212,07 EUR.
     If annual or monthly value: number of years: 13.
     OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej, ul. Lubelska 90, Do wiadomo?ci Krystyna Hemperek, PL-24-200 Be??yce. Tel. (48-81) 561 26 50. E-mail zamow.belzyce@powiat.lublin.pl. Faks (48-81) 516 26 18.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.szpitalbelzyce.pl.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Podmiot prawa publicznego.
     Zdrowie.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: ?wiadczenie us?ugi w zakresie udzielenia i obs?ugi d?ugoterminowego kredytu z?otowego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Dr. Wojciecha Oczki w Be??ycach.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Szpital Powiatowy im. Dr. Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej W Be??ycach ul. Lubelska 90.
     II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu d?ugoterminowego na okres 13 lat w kwocie 6 700 000,00 z?.
     II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.6) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.2) CA?KOWITA KO?COWA WARTO?? ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia: Warto??: 2 731 212,07 EUR.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystano aukcj? elektroniczn?: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: ZP/K/2/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
     ZAMÓWIENIE NR: 1
     V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 4.7.2008.
     V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
     V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Nordea Bank Polski, ul. Kielecka 2, PL-81-303 Gdynia. Tel. (48-58) 669 10 00. Faks (48-58) 669 10 01.
     V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTO?CI ZAMÓWIENIA Pocz?tkowa szacunkowa ca?kowita warto?? zamówienia:
     Warto??: 2 734 072,74 EUR.
     Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia:
     Warto??: 2 731 212,07 EUR.
     Je?eli jest to warto?? roczna lub miesi?czna: liczb? lat: 13.
     V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW UE: Nie.
     VI.4) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry