Document number - E192897-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - POWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU MALBORSKIEGO
     Town of awarding authority - MALBORK
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Powiat Malborski reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Malborskiego, Plac S?owia?ski 17, Attn: Anna Za??ska _Skarbnik Powiatu (48-55) 646 04 07, Ewa Myczewska procedura przetargowa (48-55) 646 04 03, PL-82-200 Malbork. Tel. (48-55) 646 04 00. E-mail: starostwo@powiat.malbork.pl. Fax (48-55) 272 34 62.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.powiat.malbork.pl.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 308 905,09 PLN.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Bank Ochrony ?rodowiska SA , Oddzia? w Gda?sku ul.Podwale Przedmiejskie 30, PL-80-824 Gdansk.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract:
     Value: 310 860,20 PLN.
     Total final value of the contract:
     Value: 308 905,09 PLN.
     OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarz?d Powiatu Malborskiego, Plac S?owia?ski 17, Do wiadomo?ci Anna Za??ska _Skarbnik Powiatu (48-55) 646 04 07, Ewa Myczewska procedura przetargowa (48-55) 646 04 03, PL-82-200 Malbork. Tel. (48-55) 646 04 00. E-mail starostwo@powiat.malbork.pl. Faks (48-55) 272 34 62.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.powiat.malbork.pl.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Zaciagniecie kredytu inwestycyjnego na kwot? 1 300 000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku DPS w Malborku wraz z adaptacja na cele administracyjno-mieszkalne poddasza.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ugi: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Starostwo Powiatowe Malbork.
     II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest zaci?gniecie kredytu inwestycyjnego na kwot? 1 300 000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Domu Pomocy Spo?ecznej w Malborku wraz z adaptacj? na cele administracyjno- mieszkalne poddasza”. Uchwa?a Nr XIX /198/2008 Rady Powiatu z 5.3.2008 r. 1) Kredyt inwestycyjny d?ugoterminowy na kwot? 1 300 000,00 PLN; 2) Koszt obs?ugi wg harmonogramu sp?at; 3) Okres sp?aty od 30.6.2009 do 30.6.2015 r.; 4) Uruchomienie kredytu od 1.8.2008 do 15.11.2008; 5) Karencja w sp?acie rat kapita?u do 29.6.2009 r.; 6) W okresie karencji obs?uga sp?at odsetek; 7) Sp?aty rat kapita?u kwartalnie, odsetek miesi?cznie; 7.1) Sp?aty rat kapita?u kwartalnie przedstawiaj? si? nast?puj?co: Rozpocz?cie sp?at 30.6.2009 r. do 30.06.2015 r., 25 rat w kwocie 52 000,00 PLN; 8) Naliczenie odsetek wy??cznie od uruchomionego kredytu; 9) Nie naliczanie prowizji za gotowo??; 10) Mo?liwo?? przedterminowej sp?aty kredytu bez dodatkowych kosztów; 11) Zabezpieczeniem sp?aty kredytu b?d? dochody Powiatu oraz weksel In blanco; 12) Kryteria: 13.1) Oprocentowanie podstawowe wg stawki WIBOR 3 M, które b?dzie ustalone jako ?rednia arytmetyczna stawka liczona z kwotowa? od 1- do 23-go dnia poprzedniego miesi?ca plus mar?a banku. Do celów obliczenia oferty i oceny ofert przyjmuje si?, ?e WIBOR 3M na dzie? 23.04.2008 r. wynosi 6,31 %. Wykorzystanie kredytu na dzie? 15.11.2008 r. w kwocie 1 300 000,00 PLN. 13.2 Prowizja od udzielonego kredytu.
     II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.6) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.2) CA?KOWITA KO?COWA WARTO?? ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia: Warto??: 308 905,09 PLN.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgl?dnieniem kryteriów
     1. Cena. Waga: 100.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: OR.III.3421/5/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Og?oszenie o zamówieniu
     Numer og?oszenia w Dz.U.: 2008/S 92-125734 z dnia 14.5.2008.
     SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
     NAZWA: Zaciagni?cie kredytu inwestycyjnego na kwot? 1300 000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku DPS w Malborku wraz z adaptacj? na cele administracyjno - mieszkalne poddasza.
     V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.7.2008.
     V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
     V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Bank Ochrony ?rodowiska SA , Oddzia? w Gda?sku ul.Podwale Przedmiejskie 30, PL-80-824 Gdansk.
     V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTO?CI ZAMÓWIENIA Pocz?tkowa szacunkowa ca?kowita warto?? zamówienia:
     Warto??: 310 860,20 PLN.
     Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia:
     Warto??: 308 905,09 PLN.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW UE: Nie.
     VI.4) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry