Document number - E190607-2008
     Number of Official Journal 142/2008
     Document received - 20080718
     Document dispatched - 20080718
     Deletion date (Date of tender) - 20080818 09 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA MIEJSKA ZORY
     Town of awarding authority - ZORY
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Miejska ?ory, Al. Wojska Polskiego 25, Attn: Halina Marcol, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 434 82 45. E-mail: zp@um.zory.pl. Fax (48-32) 434 82 48.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.um.zory.pl.
     Further information can be obtained at: Wydzia? Finansów i Bud?etu Urz?du Miasta ?ory, Al. Wojska Polskiego 25, Attn: Gra?yna Zdzieb?o, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 434 82 85. E-mail: zp@um.zory.pl. Fax (48-32) 434 82 48. URL: www.bip.zory.pl.
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Urz?du Miasta ?ory, pok. 207 (II pi?tro), Al. Wojska Polskiego 25, Attn: Halina Marcol, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 4 34 82 45. E-mail: zp@um.zory.pl. Fax (48-32) 4 34 82 48. URL: www.bip.zory.pl.
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.8.2008 - 15:30.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 18.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Miejska ?ory, Al. Wojska Polskiego 25, Do wiadomo?ci Halina Marcol, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 434 82 45. E-mail zp@um.zory.pl. Faks (48-32) 434 82 48.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.um.zory.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: Wydzia? Finansów i Bud?etu Urz?du Miasta ?ory, Al. Wojska Polskiego 25, Do wiadomo?ci Gra?yna Zdzieb?o, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 434 82 85. E-mail zp@um.zory.pl. Faks (48-32) 434 82 48. URL: www.bip.zory.pl.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Urz?du Miasta ?ory, pok. 207 (II pi?tro), Al. Wojska Polskiego 25, Do wiadomo?ci Halina Marcol, PL-44-240 ?ory. Tel. (48-32) 4 34 82 45. E-mail zp@um.zory.pl. Faks (48-32) 4 34 82 48. URL: www.bip.zory.pl.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie kredytu bankowego d?ugoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych kredytów.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Gmina Miejska ?ory.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Udzielenie kredytu bankowego d?ugoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych kredytów. Zabezpieczeniem kredytu b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Tak.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 4 622 623,29 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesi?cach: 120 (od udzielenia zmówienia):
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 40 000 PLN.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Umowa cywilno-prawna.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru potwierdzaj?cy, ?e profil dzia?ania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazuj?cy osoby upowa?nione do dokonywania czynno?ci prawnych, 2) zezwolenia i inne dokumenty wymagane do wykonywania czynno?ci bankowych: a) dla banków spó?dzielczych – art. 20, art. 30a i art. 36 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) b) dla banków w formie spó?ki akcyjnej - art. 21, art. 30a i art. 36 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) c) dla oddzia?ów banków zagranicznych - art. 36 i art. 40 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) d) dla instytucji kredytowych w rozumieniu prawa bankowego - art. 48? ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) e) dla oddzia?u instytucji kredytowej w rozumieniu prawa bankowego - art. 48l ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) f) dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 ww. ustawy dokumentem zast?puj?cym zezwolenie b?dzie Statut banku, 3) aktualne za?wiadczenia w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego oraz w?a?ciwego Oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, potwierdzaj?cych odpowiednio, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy pzp, 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Wst?pne og?oszenie informacyjne
     Numer og?oszenia w Dz.U.: 2008/S 39-054071 z dnia 26.2.2008.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 13.8.2008 - 15:30.
     Dokumenty odp?atne:
     Poda? cen?: 170,00 PLN.
     Warunki i sposób p?atno?ci: Wp?ata w banku w siedzibie zamawiaj?cego lub za zaliczeniem pocztowym.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 18.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 18.8.2008 - 11:00.
     Miejsce: Urz?d Miasta ?ory 44-240 ?ory, Al. Wojska Polskiego 25, w sali narad (parter).
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu rozstrzygni?cia protestu, jednocze?nie przekazuj?c jego kopi? Zamawiaj?cemu. Z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urz?du.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 78 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 18.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry