Document number - E189259-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080718
     Document dispatched - 20080718
     Deletion date (Date of tender) - 20080829 09 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE
     Town of awarding authority - PIEKARY SLASKIE
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Urz?d Miasta Piekary ?l?skie, ul. Bytomska 84, Attn: Ewa Grabiarz, PL-41-940 Piekary ?l?skie. Tel. (48-32) 393 93 79. E-mail: um@piekary.pl. Fax (48-32) 39 393 79.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.bip.piekary.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 29.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Urz?d Miasta Piekary ?l?skie, ul. Bytomska 84, Do wiadomo?ci Ewa Grabiarz, PL-41-940 Piekary ?l?skie. Tel. (48-32) 393 93 79. E-mail um@piekary.pl. Faks (48-32) 39 393 79.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.bip.piekary.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Sprawy gospodarcze i finansowe.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Wybór banku udzielaj?cego kredytu w wysoko?ci do 11 466 000 PLN.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Urz?d Miasta Piekary ?l?skie.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2008 rok deficytu bud?etowego : 1) Kwota kredytu do 11 466 000 PLN 2) Okres kredytowania : 2008-2013 3) Sp?ata rat kapita?owych nast?pi pocz?wszy od 31.3.2010 r. w kwartalnych ratach z tego : a) w 2010 r. kwota 1 466 000 PLN b) w 2011 r. kwota 4 000 000 PLN c) w 2012 r. kwota 3 000 000 PLN d) w 2013 r. kwota 3 000 000 PLN 4) Odsetki liczone b?d? od faktycznie wykorzystanego kredytu i p?acone w okresach miesi?cznych pocz?wszy od nast?pnego miesi?ca po uruchomieniu transzy kredytu . 5) Oprocentowanie kredytu w okresie trwania umowy b?dzie zmienne i wyliczane w oparciu o stawk? Wibor 1 M z pi?ciu ostatnich notowa? poprzedzaj?cych dany okres odsetkowy powi?kszony o mar??. 6) Kredyt b?dzie uruchamiany w czterech transzach na podstawie pisemnych dyspozycji w których okre?lony zostanie termin oraz wysoko?? poszczególnych transz. W przypadku braku konieczno?ci zaci?gni?cia kredytu w pe?nej wysoko?ci liczba transz ulegnie zmniejszeniu . 7) Wysoko?? prowizji za udzielenie kredytu b?dzie obejmowa? wszystkie koszty zwi?zane z przyznaniem , obs?ug? oraz sp?at? ( w tym wcze?niejsz? ) kredytu. 8) Zabezpieczenie kredytu stanowi? b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow? .
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Kredyt do wysoko?ci 11 466 000 PLN.
     Szacunkowa warto?? bez VAT: 677 430,30 EUR.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zako?czenie: 31.12.2008.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Z uwagi na warto?? zamówienia Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium . a)Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 50 000,00 PLN ( s?ownie : pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100 ) b)Wadium mo?e by? wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych . c)W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej nale?y dokona? przelewu na rachunek bankowy Zamawiaj?cego prowadzony przez ING Bank ?l?ski o /Piekary ?l?skie nr 07 1050 1230 1000 0023 2549 4256 . W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu za moment wniesienia uznaje si? moment uznania rachunku Zamawiaj?cego . d)Potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieni??nej nale?y do??czy? do oferty . W przypadku z?o?enia wadium w formie por?czenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nale?y za??czy? orygina? dokumentu gwarancyjnego do oferty. Do oferty nale?y za??czy? orygina? lub kserokopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? , dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium przez Wykonawc? , je?eli wadium wniesiono w formie pieni??nej lub orygina? dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium – je?eli wniesiono je w innej formie przewidzianej przez PZP .
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Bud?et Miasta - 100 %.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: I. O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w art. 22 ust.1. 1.1 W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca posiada uprawnienia do okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Zamawiaj?cy ??da: 1)Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 2)Koncesj? lub pozwolenie na wykonywanie czynno?ci bankowych . 3)Aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cych odpowiednio , ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków , op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne , lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenia zamówienia albo sk?adania ofert. 4)Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy , wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adani ofert . 5)Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy , wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adani ofert.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: BZP.341-37/FN/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoDokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 29.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 29.8.2008 - 10:00.
     Miejsce: Urz?d Miasta Piekary ?l?skie ul. Bytomska 84 ,pok.201.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Jana Christiana Sucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Dzia? VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie? Publicznych ( Dz. U. z 2007 , Nr 223 , poz. 1655).
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Jana Christiana Szucha 2/4, PL-.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 18.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry