Document number - E189489-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080717
     Document dispatched - 20080717
     Deletion date (Date of tender) - 20080828 09 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - POWIAT SLUPECKI
     Town of awarding authority - SLUPCA
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Powiat S?upecki, ul. Pozna?ska 20, Attn: Piotr Ma?kowski, PL-62-400 S?upca. Tel. (48-63) 275 86 00. E-mail: organizacyjny@powiat-slupca.pl. Fax (48-63) 275 86 69.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 28.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Powiat S?upecki, ul. Pozna?ska 20, Do wiadomo?ci Piotr Ma?kowski, PL-62-400 S?upca. Tel. (48-63) 275 86 00. E-mail organizacyjny@powiat-slupca.pl. Faks (48-63) 275 86 69.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Zaci?gni?cie d?ugoterminowego kredytu w kwocie 6 500 000 PLN.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Starostwo S?upeckie w S?upcy.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Zaci?gni?cie d?ugoterminowego kredytu w kwocie 6 500 000 PLN.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 3 081 315,00 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesi?cach: 450 (od udzielenia zmówienia):
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane jest wniesienie wadium 16 000 PLN.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Wykonawcy ubiegaj?cy si? o zamówienie publiczne musz? spe?nia? ni?ej wymienione warunki udzia?u w post?powaniu: 1) posiada? uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci lub czynno?ci w zakresie odpowiadaj?cym przedmiotowi zamówienia, 2) nie podlega? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3) posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawi? w formie orygina?ów albo kserokopii po?wiadczonych za zgodno?? z orygina?em. 2. Za??czane do oferty kopie dokumentów nale?y potwierdza? za zgodno?? z orygina?em, potwierdzaj?c ka?d? zapisan? stron? przedk?adanego dokumentu. 3. Wraz z ofert? musz? by? z?o?one ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty: 1) o?wiadczenia wykonawcy o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Za??czniki nr 2 i 3, 2) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 3) wype?niony formularz OFERTA – Za??cznik nr 1, 4) pe?nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je?eli wykonawcy ubiegaj? si? wspólnie o udzielenie zamówienia, 5)upowa?nienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów zwi?zanych z post?powaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci?gania zobowi?za? w imieniu wykonawcy, upowa?nienie nale?y za??czy? tylko wówczas, je?eli osoba lub osoby podpisuj?ce ofert? nie figuruj? w odpowiednich rejestrach i nie s? uprawnione do reprezentowania wykonawcy,.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawi? w formie orygina?ów albo kserokopii po?wiadczonych za zgodno?? z orygina?em. 2. Za??czane do oferty kopie dokumentów nale?y potwierdza? za zgodno?? z orygina?em, potwierdzaj?c ka?d? zapisan? stron? przedk?adanego dokumentu. 3. Wraz z ofert? musz? by? z?o?one ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty: 1) o?wiadczenia wykonawcy o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Za??czniki nr 2 i 3, 2) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej – wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 3) wype?niony formularz OFERTA – Za??cznik nr 1, 4) pe?nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je?eli wykonawcy ubiegaj? si? wspólnie o udzielenie zamówienia, 5)upowa?nienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów zwi?zanych z post?powaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci?gania zobowi?za? w imieniu wykonawcy, upowa?nienie nale?y za??czy? tylko wówczas, je?eli osoba lub osoby podpisuj?ce ofert? nie figuruj? w odpowiednich rejestrach i nie s? uprawnione do reprezentowania wykonawcy,.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: OR. 34320-7/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 28.8.2008 - 09:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 28.8.2008 - 09:30.
     Miejsce: Starostwo S?upeckie w S?upcy.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Krajowa Izba Odwo?awcza, PL-.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: ?rodki ochrony prawnej 1. W toku post?powania o udzielenie zamówienia wykonawcy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone Dz. VI ustawy. 2. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu: 1) umotywowany protest mo?e zosta? wniesiony w ci?gu 7 dni od dnia, w którym powzi?to lub mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, z zastrze?eniem pkt 2). Wniesienie protestu dopuszczalne jest jednak tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) protest dotycz?cy tre?ci og?oszenia, a tak?e postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3) protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy zostanie odrzucony, 4) wniesienie protestu po up?ywie terminu sk?adania ofert przerywa bieg terminu zwi?zania ofert?, 5) Zamawiaj?cy rozstrzyga wszystkie protesty dotycz?ce tre?ci og?oszenia, postanowie? SIWZ oraz wykluczenia wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 10 dni od up?ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygni?cia protestu w tym terminie uznaje si? za jego oddalenie. 3. Wnoszenie i rozpatrywanie odwo?ania: 1) od rozstrzygni?cia protestu przys?uguje odwo?anie, 2) odwo?anie powinno zosta? wniesione do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu do rozstrzygni?cia protestu jednocze?nie przekazuj?c jego kopie zamawiaj?cemu, 3) z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych, 4) odwo?anie rozpatrywane jest po uiszczeniu wpisu. Dowód uiszczenia wpisu nale?y do??czy? do odwo?ania, 5) odwo?anie rozpatruje Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych, 6) Krajowa Izba Odwo?awcza rozpatruje odwo?anie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Zamówie? Publicznych. 4. Wnoszenie i rozpatrywanie skargi: 1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje skarga do s?du, 2) skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 17.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry