Document number - E192063-2008
     Number of Official Journal 143/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Deletion date (Date of tender) - 20080901 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 8 - Other
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
     Town of awarding authority - SIERADZ
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka K?ocka 14, Contact: Sieradz ul. Górka K?ocka 14, Attn: Ryszard Drabent, PL-98-200 Sieradz. Tel. (48-43) 828 62 10. E-mail: rdrabent@mpwiksieradz.pl. Fax (48-43) 828 62 15.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.mpwiksieradz.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.9.2008 - 10:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 1.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka K?ocka 14, Kontakt Sieradz ul. Górka K?ocka 14, Do wiadomo?ci Ryszard Drabent, PL-98-200 Sieradz. Tel. (48-43) 828 62 10. E-mail rdrabent@mpwiksieradz.pl. Faks (48-43) 828 62 15.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.mpwiksieradz.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Inne: Spólka Handlowa.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie d?ugoterminowych kredytów na finansowanie i refinansowanie nak?adów poniesionych na realizacj? Projektu Funduszu Spójno?ci Nr 2004/PL/16/C/PE/018 pod nazw? "System Wodoci?gowy i Kanalizacyjny w Sieradzu".
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Miasto Sieradz.
     Kod NUTS: PL116.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na udzieleniu d?ugoterminowych kredytów na finansowanie i refinansowanie nak?aów poniesionych na realizacj? Projektu Funduszu Spójno?ci Nr 2004/PL/16/C/PE/018 pod nazw? "System Wodoci?gowy i Kanalizacyjny w Sieradzu". Zakres zamówienia obejmuje: 1. Udzielenie kredytu preferencyjnego w kwocie 24 000 000,00 PLN z dop?at? do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi. 2. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 10 300 000,00 PLN 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie 6 000 000,00 PLN.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 18 160 100,00 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesi?cach: 31 (od udzielenia zmówienia):
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 200 000,00 PLN.
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: 1.Okres kredytowania dla kredytu preferencyjnego - 15 lat od daty podpisania umowy kredytowej z uwzgl?dnieniem 18 -sto miesi?cznego okresu karencji wliczonego do okresu kredytowania. 2.Okres kredytowania dla kredytu inwestycyjnego - 17,5 roku od daty podpisania umowy kredytowej z uwzgl?dnieniem 28-sto miesi?cznego okresu karencji wliczonego do okresu kredytowania. 3.Okres kredytowania dla kredytu odnawialnego - od dnia podpisania umowy do 30.6.2011 roku.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223, poz. 1655), w sk?ad którego wchodzi dwóch lub wi?cej Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych sie o udzielenie zamówienia.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? wykonawcy, którzy: 1) posiadaj? uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci lub czynno?ci je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?: 2) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym, osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: a)w szczególno?ci Wykonawca musi wykaza? si? do?wiadczeniem w finansowaniu co najmniej 3 zada? zrealizowanych we wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej o charakterze zwi?zanym z osi?gni?ciem efektu ekologicznego, przy czym udzia? Wykonawcy w finansowaniu ka?dego z przedstawionych zada? o charakterze zwi?zanym z osi?gni?ciem efektu ekologicznego musi mie? warto?? minimum 15 000 000,00 PLN 3)znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie niniejszego zamówienia. 4)nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia, 5)maj? zawart? umow? o wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych z dop?atami do oprocentowania 2. Ocena spe?niania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formu?y „Spe?nia - nie spe?nia”. 3. Wykaz o?wiadcze? i dokumentów, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. 1.W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wykonawcy zobowi?zani s? dostarczy? nast?puj?ce dokumenty: 1) aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców we wniosku musz? by? z?o?one dokumenty dla ka?dego z nich), 2) zezwolenie uprawniaj?ce do wykonywania czynno?ci bankowych zgodnie z ustaw? prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców we wniosku musz? by? z?o?one dokumenty dla ka?dego z nich), 3) aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne, lub za?wiadczenia, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców we wniosku musz? by? z?o?one dokumenty dla ka?dego z nich), 4) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówie? publicznych (u.p.z.p.), wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców we wniosku musz? by? z?o?one dokumenty dla ka?dego z nich), 5) aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówie? publicznych, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców we wniosku musz? by? z?o?one dokumenty dla ka?dego z nich), 6) o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówie? publicznych, (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców dokument we wniosku mo?e by? z?o?ony wspólnie, lecz w takim przypadku o?wiadczenie musi by? z?o?one i podpisane przez pe?nomocnika albo przez upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z Wykonawców sk?adaj?cych wniosek wspólnie ), 7)w celu potwierdzenia spe?nienia warunku posiadania przez Wykonawc? niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia oraz dysponowania potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przed?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) wykaz co najmniej trzech us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, polegaj?cych na finansowaniu we wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej zada? zwi?zanych z osi?gni?ciem efektu ekologicznego, z udzia?em Wykonawcy w finansowaniu ka?dego z przedstawionych zada? o warto?ci minimum 15.000.000,00 PLN, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania (za dat? wykonania uwa?a si? dat? wyp?aty ca?ej kwoty kredytu) i odbiorców oraz dokumenty potwierdzaj?ce, ?e te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany b?dzie ich ??czny potencja? techniczny i kadrowy oraz ich ??czne kwalifikacje i do?wiadczenie) 8) O?wiadczenie o posiadaniu zawartej umowy o wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych z dop?atami do oprocentowania, a w wypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie wspólnego zamówienia przez dwóch lub wi?cej wykonawców, o?wiadczenia Wykonawców o posiadaniu umowy lub umów o wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ?odzi w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych z dop?atami do oprocentowania umo?liwiaj?cych wspólne udzielenie kredytu preferencyjnego. (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców przedmiotowe o?wiadczenie o posiadaniu zawartej umowy lub umów o wspó?pracy z WFO?iGW w ?odzi umo?liwiaj?cych wspólne udzielenie kredytu preferencyjnego mo?e by? z?o?one wspólnie, lecz w takim przypadku o?wiadczenie musi by? z?o?one i podpisane przez pe?nomocnika wszystkich Wykonawców albo przez upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z Wykonawców sk?adaj?cych wniosek wspólnie). 4. Stosownie do tre?ci § 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane, je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej w: 1)pkt 3.1.1), 3.1.3) i 3.1.5), sk?ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 2)pkt 3.1.4) sk?ada za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 5. Stosownie do tre?ci § 2 ust. 2 powo?anego powy?ej rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powy?ej w pkt. 4.1)a) i b) oraz 4.2) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powy?ej w pkt 4.1)c), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 6. Stosownie do tre?ci § 2 ust. 3 powo?anego powy?ej rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów, je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa powy?ej w pkt. 4., zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 7. W przypadku z?o?enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj?cych dane w innych walutach ni? okre?lono w pkt 1.2) a) , Zamawiaj?cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs ?redni NBP z dnia przekazania og?oszenia dotycz?cego niniejszego zamówienia Urz?dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 8. Ocena spe?niania przedstawionych powy?ej warunków zostanie dokonana wg formu?y: „spe?nia – nie spe?nia”.
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wykonawcy zobowi?zani s? dostarczy? oswiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w postepowaniu z art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy prawo zamówie? publicznych, (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców dokument we wniosku mo?e by? z?o?ony wspólnie, lecz w takim przypadku o?wiadczenie musi by? z?o?one i podpisane przez pe?nomocnika albo przez upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z Wykonawców sk?adaj?cych wniosek wspólnie) . Ocena spe?niania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formu?y „Spe?nia - nie spe?nia".
     Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: W celu potwierdzenia spe?nienia warunku posiadania przez Wykonawc? niezb?dnej wiedzy i do?wiadczenia oraz dysponowania potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowi?zani s? dostarczy? oswiadczenie o spe?anianiu warunków udzia?u w postepowaniu z art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy prawo zamówie? publicznych, (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców dokument we wniosku mo?e by? z?o?ony wspólnie, lecz w takim przypadku o?wiadczenie musi by? z?o?one i podpisane przez pe?nomocnika albo przez upowa?nionych przedstawicieli ka?dego z Wykonawców sk?adaj?cych wniosek wspólnie) oraz przed?o?y? nast?puj?ce dokumenty: a) wykaz co najmniej trzech us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, polegaj?cych na finansowanie we wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej zada? zwi?zanych z osi?gni?ciem efektu ekologicznego, z udzia?em Wykonawcy w finansowaniu ka?dego z przedstawionych zada? o warto?ci minimum 15 000 000,00 PLN, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania (za dat? wykonania uwa?a si? dat? wyp?aty ca?ej kwoty kredytu) i odbiorców oraz dokumenty potwierdzaj?ce, ?e te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b?dzie ich ??czny potencja? techniczny i kadrowy oraz ich ??czne kwalifikacje i do?wiadczenie) Ocena spe?niania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formu?y „Spe?nia - nie spe?nia".
     Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiada? niezb?dna wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.wykaza? si? do?wiadczeniem w finansowaniu co najmniej 3 zada? zrealizowanych we wspó?pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej o charakterze zwi?zanym z osi?gni?ciem efektu ekologicznego, przy czym udzia? Wykonawcy w finansowaniu ka?dego z przedstawionych zada? o charakterze zwi?zanym z osi?gni?ciem efektu ekologicznego musi mie? warto?? minimum 15 000 000,00 PLN.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgl?dnieniem kryteriów kryteria okre?lone poni?ej:
     1. Cena. Waga: 0.7.
     2. Zabezpieczenia. Waga: 0.3.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: DT/783/2008.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 1.9.2008 - 10:00.
     Dokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 1.9.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 1.9.2008 - 10:30.
     Miejsce: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Sp.z o.o. ul. Górka K?ocka 14 98-200 Sieradz sala konferencyjna I pi?tro.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Tak.
     Odniesienie do projektów i/lub programów: ?rodki z kredytów przeznaczone beda na finansowanie i refinansowanie nak?adów poniesionych na realizacje Projektu Funduszu Spójno?ci Nr 2004/PL/16/C/PE/018 pod nazw? "System Wodoci?gowy i Kanalizacyjny w Sieradzu".
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Terminy do wnoszenia protestów, odwo?a? i skarg szczegó?owo okresla Dzia? VI ustawy z dnia 29.1.2004 r - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655).
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-852 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry