Document number - E186604-2008
     Number of Official Journal 139/2008
     Document received - 20080716
     Document dispatched - 20080716
     Deletion date (Date of tender) - 20080827 10 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - WOJT GMINY W SKOLYSZYNIE
     Town of awarding authority - SKOLYSZYN
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Wójt Gminy w Sko?yszynie, 38-242 Sko?yszyn 12 woj. podkarpackie, Contact: Urz?d Gminy w Sko?yszynie, Attn: Maria Furman, Grzegorz Sza?ski, PL-38-242 Sko?yszyn. Tel. (48) 134 49 10 62. E-mail: przetargi@skolyszyn.pl. Fax (48) 134 49 10 62.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.bip.skolyszyn.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 27.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wójt Gminy w Sko?yszynie, 38-242 Sko?yszyn 12 woj. podkarpackie, Kontakt Urz?d Gminy w Sko?yszynie, Do wiadomo?ci Maria Furman, Grzegorz Sza?ski, PL-38-242 Sko?yszyn. Tel. (48) 134 49 10 62. E-mail przetargi@skolyszyn.pl. Faks (48) 134 49 10 62.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.bip.skolyszyn.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Ogólne us?ugi publiczne.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie kredytu wysoko?ci 6 300 000,00 PLN, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko?yszyn w zwi?zku z realizacj? zadania inwestycyjnego.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Polska, woj. podkarapckie, gmina Sko?yszyn.
     Kod NUTS: PL323.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu wysoko?ci 6 300 000,00 PLN, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko?yszyn w zwi?zku z realizacj? zadania inwestycyjnego. Kredyt ten przeznaczony b?dzie na pokrycie deficytu zwi?zanego z realizacj? zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ?ciekowej w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007 Program poprawy czysto?ci zlewni rzeki Wis?oki, wspó?finansowanego ze ?rodków Funduszu Spójno?ci.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Kredyt w wysoko?ci 6 300 000,00 PLN. Szczegó?owy opis zamówienia: a) Rozliczenie kredytu nast?pi w z?otych polskich. b) Termin sp?aty kredytu: do 31.12.2012 r. c) Karencja w sp?acie rat kredytu – 6 m-cy od podpisania umowy kredytowej – pierwsza sp?ata raty kredytu – 31.3.2009 r. – ostatnia sp?ata raty kredytu – 31.12.2012 r. Do wyceny oferty nale?y przyj??, ?e kredyt zostanie udzielony w pe?nej wysoko?ci w dniu 22.9.2008r. Jako terminy sp?at rat kredytu i odsetek nale?y poda? ostatni dzie? danego m-ca bez wzgl?du na to, czy b?dzie to niedziela lub ?wi?to. d) Sp?ata odsetek – co miesi?c, pierwsza sp?ata - 31.10.2008 r. – ostatnia sp?ata – 31.12.2012 r. e) Sp?ata rat – co kwarta? w równych ratach kwartalnych, ilo?? rat kapita?owych kwartalnych: 16, wysoko?? I raty: 393 000,00 PLN (31.3.2009 r.), ka?dej nast?pnej: 393 800,00 PLN (ostatnia: 31.12.2012 r.). f) Rok odsetkowy: równy 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu sp?at kredytu – malej?ce saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpocz?cie: 22.9.2008. Zako?czenie: 31.12.2012.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: 8 000,00 PLN (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych, gr. 00/100).
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast?puj?cych dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców w ofercie musz? by? z?o?one przedmiotowe dokumenty dla ka?dego z nich): 1) odpisu z w?a?ciwego rejestru albo za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej - wystawionego nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, oraz w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego odpowiednio, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, op?at oraz sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne, lub za?wiadcze?, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawionych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 3) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa?nego za?wiadczenia w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/osób wyst?puj?cych w imieniu Wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 4) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); UWAGA: dotyczy wy??cznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsi?biorców b?d?cych osobami fizycznymi, w tym spó?ek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne; 5) decyzj? Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyra?eniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia?alno?ci (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istnia? taki obowi?zek, Wykonawca za??cza w zamian statut banku wraz ze stosownym wyja?nieniem). Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre?lonej dzia?alno?ci Wykonawca post?puje zgodnie z § 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605).
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da, w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia, nast?puj?cych dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców oceniany b?dzie ich ??czna sytuacja finansowa) 1) informacj? o posiadanych ?rodkach finansowych w kwocie co najmniej: 6 300 000 PLN (dopuszcza si? z?o?enie informacji w formie o?wiadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysoko?ci posiadanych ?rodków - równie? w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.).
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Zamawiaj?cy ??da, w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, a tak?e dysponuje potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nast?puj?cych dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi?cej Wykonawców oceniany b?dzie ich ??czny potencja? techniczny i kadrowy oraz ??czne kwalifikacje i do?wiadczenie): 1) wykaz udzielonych kredytów w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz?cia post?powania (od dnia 16.7.2005 r.-15.7.2008 r.). Wykonawca musi wykaza? co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej 2 000 000 PLN ka?dy, wraz z referencjami na ka?de zadanie, potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie zamówienia, zgodnie z za??czonym wzorem jako za?. nr 4 do SIWZ.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: GPIR-i-340/7/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoDokumenty odp?atne: nie.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 27.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 27.8.2008 - 10:30.
     Miejsce: Urz?d Gminy w Sko?yszynie, 38-242 Sko?yszyn 12, pok. nr 7.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiaj?cy odst?puje od pobierania zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu do rozstrzygni?cia protestu, jednocze?nie przekazuj?c jego kopi? Zamawiaj?cemu. Z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urz?du.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 16.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry