Document number - E189354-2008
     Number of Official Journal 141/2008
     Document received - 20080718
     Document dispatched - 20080718
     Deletion date (Date of tender) - 20080901 13 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - URZAD MIEJSKI
     Town of awarding authority - KONIN
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Urz?d Miejski, Plac Wolno?ci 1, Contact: Pokój nr 303, Attn: Zenona Czempi?ska, PL-62-500 Konin. Tel. (48-63) 240 11 39. E-mail: zczempinska@konet.pl. Fax (48-63) 240 11 35.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.konin.pl.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.9.2008.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 1.9.2008 - 13:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Polish.
     OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Urz?d Miejski, Plac Wolno?ci 1, Kontakt Pokój nr 303, Do wiadomo?ci Zenona Czempi?ska, PL-62-500 Konin. Tel. (48-63) 240 11 39. E-mail zczempinska@konet.pl. Faks (48-63) 240 11 35.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.konin.pl.
     Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Sprawy gospodarcze i finansowe.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Zaci?gni?cie kredytu d?ugoterminowego na realizacj? zada? maj?tkowych w mie?cie Koninie w 2008 r.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ug: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Urz?d Miejski w Koninie.
     II.1.3) Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
     II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Zaci?gni?cie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu bankowego, w wysoko?ci 15 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na realizacj? ni?ej wymienionych zada? inwestycyjnych: przebudowa Mostu Toru?skiego w Koninie, zagospodarowanie terenów nadbrze?nych w Koninie – Bulwar Nadwarcia?ski, przebudowa ul. Szpitalnej – etap II, przebudowa ul. Jana Paw?a II, modernizacja ul. Pozna?skiej, budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina – I etap, adaptacja budynku przy ul. Gos?awickiej 46 na mieszkania komunalne, adaptacja budynku na hospicjum z ca?odobow? opiek? lekarsk? i piel?gniarsk? przy ul. Po?udniowej 1.
     II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.7) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.1.8) Podzia? na cz??ci: Nie.
     II.1.9) Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: Nie.
     II.2) WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita wielko?? lub zakres: Szacunkowa warto?? bez VAT: 2 770 781,00 PLN.
     II.2.2) Opcje: Nie.
     II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zako?czenie: 31.12.2013.
     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
     III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA
     III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium 37 500,00 PLN.
     III.1.2) G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych: Nie dotyczy.
     III.1.3) Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Nie dotyczy.
     III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
     III.2) WARUNKI UDZIA?U
     III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Posiadaj? uprawnienia do wyst?powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 Prawo Bankowe (tj. Dziennik Ustaw z 2002 roku Nr 72 poz. 665 z pó?niejszymi zmianami).
     III.2.2) Zdolno?? ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1.Znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia. 2.Osi?gn?li wspó?czynnik wyp?acalno?ci za ka?dy miesi?c od stycznia 2008 do maja 2008 nie ni?szy ni? 8 %.
     III.2.3) Zdolno?? techniczna: Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: 1.Posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2.Spe?niaj? warunki okre?lone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych. 3.Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
     III.2.4) Zamówienia zastrze?one: Nie.
     III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI
     III.3.1) ?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu: Nie.
     III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi: Nie.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: WP.341-25/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Nie.
     IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 1.9.2008.
     Dokumenty odp?atne:
     Poda? cen?: 33.50 PLN.
     Warunki i sposób p?atno?ci: Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia mo?na te? odebra? w siedzibie zamawiaj?cego Konin, Plac Wolno?ci 1, pokój nr 303 lub za zaliczeniem pocztowym.
     IV.3.4) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 1.9.2008 - 13:00.
     IV.3.6) J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Polski.
     IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).
     IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 1.9.2008 - 13:15.
     Miejsce: Urz?d Miejski w Koninie, plac Wolno?ci 1.
     Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?: Nie.
     VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
     VI.4) PROCEDURY ODWO?AWCZE
     VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al.Jana Christiana Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwo?ania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.4.2) Sk?adanie odwo?a?: Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? do prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu rozstrzygni?cia protestu.
     VI.4.3) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych, Al.Jana Christiana Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwo?ania@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 78 01. Faks (48-22) 458 77 00.
     VI.5) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 18.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry