Document number - E192903-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - PL
     Name of awarding authority - GMINA OPOLE URZAD MIASTA OPOLA
     Town of awarding authority - OPOLE
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gmina Opole Urz?d Miasta Opola, Rynek-Ratusz, Attn: Magdalena Brulewska, PL-45-015 Opole. Tel. (48-77) 451 19 22. E-mail: pzp@um.opole.pl. Fax (48-77) 454 98 44.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.opole.pl.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Lowest offer: 89 840,75 / highest offer: - PLN.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Bank Ochrony ?rodowiska S.A. Oddzia? w Opolu, ul. Krakowska 53, PL-45-018 Opole.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Lowest offer 89 840,75 /highest offer - PLN.
     Excluding VAT.
     If annual or monthly value: number of months: 120.
     OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
     Us?ugi
     SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA
     I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Gmina Opole Urz?d Miasta Opola, Rynek-Ratusz, Do wiadomo?ci Magdalena Brulewska, PL-45-015 Opole. Tel. (48-77) 451 19 22. E-mail pzp@um.opole.pl. Faks (48-77) 454 98 44.
     Adresy internetowe:
     Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.opole.pl.
     I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI: Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej.
     Sprawy gospodarcze i finansowe.
     Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.
     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
     II.1) OPIS
     II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?: Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego do wysoko?ci 278 000 PLN z przeznaczeniem na wspó?finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw? Przebudowa i termomodernizacja budynku ??obka Nr 4, Opole, ul. Barlickiego 2.
     II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Us?ugi.
     Kategoria us?ugi: nr 06.
     G?ówne miejsce ?wiadczenia us?ug: Opole.
     II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Udzielenie i obs?uga kredytu d?ugoterminowego do wysoko?ci 278 000 PLN z przeznaczeniem na wspó?finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw? Przebudowa i termomodernizacja budynku ??obka Nr 4, Opole, ul. Barlickiego 2.
     II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 66130000.
     II.1.6) Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): Nie.
     II.2) CA?KOWITA KO?COWA WARTO?? ZAMÓWIENIA
     II.2.1) Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia: Najni?sza oferta: 89 840,75 / najwy?sza oferta: - PLN.
     Bez VAT.
     SEKCJA IV: PROCEDURA
     IV.1) RODZAJ PROCEDURY
     IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
     IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
     IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najni?sza cena.
     IV.2.2) Wykorzystano aukcj? elektroniczn?: Nie.
     IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
     IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?: IM.PZP II 3412-24/08.
     IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia: Og?oszenie o zamówieniu
     Numer og?oszenia w Dz.U.: 2008/S 98-121155 z dnia 8.5.2008.
     SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
     V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.7.2008.
     V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
     V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Bank Ochrony ?rodowiska S.A. Oddzia? w Opolu, ul. Krakowska 53, PL-45-018 Opole.
     V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTO?CI ZAMÓWIENIA Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia:
     Najni?sza oferta 89 840,75 / najwy?sza oferta - PLN.
     Bez VAT.
     Je?eli jest to warto?? roczna lub miesi?czna: liczb? miesi?cy: 120.
     V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie.
     SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE
     VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW UE: Nie.
     VI.4) DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry