Document number - E194127-2008
     Number of Official Journal 144/2008
     Document received - 20080724
     Document dispatched - 20080722
     Deletion date (Date of tender) - 20080912 15 00
     Heading - 2210
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 1 - Open procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - R - Regional or local Agency/Office
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - CS
     Name of awarding authority - MESTO TRUTNOV
     Town of awarding authority - TRUTNOV
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): M?sto Trutnov, Slovanské nám?stí 165, Contact: M?sto Trutnov, Attn: Ing. Josef Gereg, CZ-541 16 Trutnov. Tel. (420) 499 80 33 55. E-mail: gereg@trutnov.cz. Fax (420) 499 80 1 03.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.trutnov.cz.
     Further information can be obtained at: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Attn: Vendula Knížová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel. (420) 281 02 18 23. E-mail: knizova@gordion.cz. Fax (420) 281 02 18 25.
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Attn: Jana Hytychová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel. (420) 281 02 18 15. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax (420) 281 02 18 25.
     Tenders or requests to participate must be sent to: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, Attn: Jana Hytychová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel. (420) 281 02 18 15. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax (420) 281 02 18 25.
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.9.2008 - 15:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 12.9.2008 - 15:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Czech.
     OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE
     Služby
     ODDÍL I: VE?EJNÝ ZADAVATEL
     I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: M?sto Trutnov, Slovanské nám?stí 165, Kontakt: M?sto Trutnov, K rukám: Ing. Josef Gereg, CZ-541 16 Trutnov. Tel.: (420) 499 80 33 55. E-mail: gereg@trutnov.cz. Fax: (420) 499 80 1 03.
     Internetová adresa:
     Obecná adresa ve?ejného zadavatele: www.trutnov.cz.
     Další informace lze získat: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, K rukám: Vendula Knížová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel.: (420) 281 02 18 23. E-mail: knizova@gordion.cz. Fax: (420) 281 02 18 25.
     Zadávací dokumentaci a další dokumenty (v?etn? dokument? k sout?žnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, K rukám: Jana Hytychová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel.: (420) 281 02 18 15. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax: (420) 281 02 18 25.
     Nabídky ?i žádosti o ú?ast musí být zaslány: Gordion, s.r.o., Kolmá 6/682, K rukám: Jana Hytychová, CZ-190 00 Praha 9 - Vyso?any. Tel.: (420) 281 02 18 15. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax: (420) 281 02 18 25.
     I.2) DRUH VE?EJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ P?EDM?T ?INNOSTI: Regionální ?i místní ú?ad/agentura.
     Ve?ejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných ve?ejných zadavatel?: ne.
     ODDÍL II: P?EDM?T ZAKÁZKY
     II.1) POPIS
     II.1.1) Název p?id?lený zakázce ve?ejným zadavatelem: Poskytnutí investi?ního úv?ru na financování investi?ních pot?eb m?sta Trutnov.
     II.1.2) Druh zakázky a místo provád?ní stavebních prací, místo dodání nebo pln?ní: Služby.
     Kategorie služeb: ?. 6.
     Hlavní místo pln?ní: Trutnov.
     Kód NUTS: CZ052.
     II.1.3) Toto oznámení se týká: Ve?ejné zakázky.
     II.1.5) Stru?ný popis zakázky: Pln?ním ve?ejné zakázky je poskytnutí p?eklenovacího úv?ru ve výši až do 350 000 000 CZK a následn? dlouhodobého investi?ního úv?ru jako refinancování ve výši z?statku p?eklenovacího úv?ru. Finan?ní prost?edky budou použity na spolufinancování projektu „Spole?enské centrum Trutnovska pro kulturu a volný ?as“ (dále jen projektu) a na financování dalších investi?ních pot?eb m?sta Trutnova. Blíže v ZD.
     II.1.6) Spole?ný slovník pro ve?ejné zakázky (CPV): 66130000.
     II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o ve?ejných zakázkách(GPA): Ano.
     II.1.8) Rozd?lení zakázky na ?ásti: Ne.
     II.1.9) Budou p?ijímány varianty: Ne.
     II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
     II.2.1) Celkové množství nebo rozsah: Uve?te p?edpokládanou hodnotu bez DPH: 350 000 000 CZK.
     II.2.2) Opce: Ne.
     ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINAN?NÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
     III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
     III.1.1) Požadované zálohy a záruky: Zadavatel nepožaduje.
     III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na p?ísluÅ¡ná ustanovení, která tyto podmínky upravují: Nabídková cena bude sestavena v souladu se zadávací dokumentací. Podmínky financování a plateb jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
     III.2) PODMÍNKY Ú?ASTI
     III.2.1) Profesní kvalifika?ní p?edpoklady dodavatel?, v?etn? požadavk? týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejst?ících: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky spln?ny: Dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejst?íku nebo výpisu z živnostenského rejst?íku, pokud je v n?m zapsán, ?i výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Blíže v zadávací dokumentaci.
     III.2.2) Ekonomická a finan?ní zp?sobilost: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky spln?ny: Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomických a finan?ních kvalifika?ních p?edpoklad?.
     Minimální úrove? p?ípadn? požadovaných norem: Zadavatel nepožaduje.
     III.2.3) Technická zp?sobilost: Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky spln?ny: Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifika?ních p?edpoklad?.
     Minimální úrove? p?ípadn? požadovaných norem: Zadavatel nepožaduje.
     ODDÍL IV: ?ÍZENÍ
     IV.1) DRUH ?ÍZENÍ
     IV.1.1) Druh ?ízení: Otev?ené.
     IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
     IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodá?sky nejvýhodn?jší nabídka z hlediska kritérií uvedených níže:
     1. Nabídková cena. Váha: 80.
     2. Podmínky smlouvy. Váha: 20.
     IV.2.2) Bude použita elektronická aukce: Ne.
     IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
     IV.3.1) Spisové ?íslo p?id?lené ve?ejným zadavatelem: 210 - 390.
     IV.3.2) P?edchozí zve?ejn?ní týkající se stejné zakázky: Ne.
     IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokument? nebo dokumentace sout?žního dialoguLh?ta pro doru?ení žádostí o dokumentaci nebo pro p?ístup k dokument?m: 1.9.2008 - 15:00.
     Dokumentace za úplatu:
     Uve?te cenu: 500 CZK.
     Podmínky a zp?sob platby: V hotovosti p?i p?evzetí zadávací dokumentace. ZD se vydává v pracovních dnech v dob? od 9:00-15:00 hodin.
     IV.3.4) Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo p?ijetí žádostí o ú?ast: 12.9.2008 - 15:00.
     IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o ú?ast vypracovány: ?eÅ¡tina.
     IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchaze? svou nabídkou vázán: Do: 31.5.2009.
     IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 16.9.2008 - 10:00.
     Místo: Zasedací místnost ?. 301 na adrese zadavatele.
     Osoby, které jsou oprávn?ny být p?ítomny p?i otevírání nabídek: ano.
     Otevírání obálek se m?že zú?astnit max. jeden zástupce uchaze?e, který podal nabídku do konce lh?ty pro podání nabídek. Zástupce uchaze?e se prokáže plnou mocí ú?astnit se jednání podepsanou osobou oprávn?nou za uchaze?e jednat.
     ODDÍL VI: DOPL?UJÍCÍ INFORMACE
     VI.4) ODVOLACÍ ?ÍZENÍ
     VI.4.1) Subjekt odpov?dný za odvolací ?ízení: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že, t?ída Kpt. JaroÅ¡e 7, CZ-601 56 Brno. E-mail: posta@compet.cz. Tel.: (420) 542 16 12 33. URL: www.compet.cz. Fax: (420) 542 16 28 36.
     VI.4.2) Podání odvolání: P?esné informace o lh?tách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i zadavateli do 10 dn? od doru?ení zadavatele o námitkách nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
     VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry