Document number - E187488-2008
     Number of Official Journal 140/2008
     Document received - 20080717
     Document dispatched - 20080717
     Heading - 2280
     Type of document - 7 - Contract award
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 7 - Contract awards
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 9 - Not applicable
     Awarding criteria - 1 - Lowest price
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - RO
     Name of awarding authority - MUNICIPIUL ARAD
     Town of awarding authority - ARAD
     CONTRACT AWARD NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Municipiul Arad, b-dul Revolutiei Nr. 75, Contact: Lucian Hategan, Attn: Matzek Magda, RO-310130 Arad. Tel. (0257) 28 18 50 / (0257) 27 00 98. E-mail: pma@primariaarad.ro,lucianhategan@primariaarad.ro. Fax (0257) 25 38 42 / (0257) 27 00 98.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.primariaarad.ro.
     SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
     II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 20 551 477 RON.
     Excluding VAT.
     SECTION V: AWARD OF CONTRACT
     CONTRACT NO: 100660
     V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Dexia Kommunalkredit Bank Ag, Tuerkenstrasse, Nr.9, A-1092 Viena. Fax (43) 13 13 61-99141.
     V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
     Value: 20 551 477 RON.
     Excluding VAT.
     ANUN? DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
     Servicii
     SEC?IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT?
     I.1) DENUMIRE, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT: Municipiul Arad, b-dul Revolutiei Nr. 75, Contact: Lucian Hategan, Destinatar: Matzek Magda, RO-310130 Arad. Tel. (0257) 28 18 50 / (0257) 27 00 98. E-mail: pma@primariaarad.ro,lucianhategan@primariaarad.ro. Fax (0257) 25 38 42 / (0257) 27 00 98.
     Adres? (adrese) Internet:
     Adresa sediului principal al autorit??ii contractante: www.primariaarad.ro.
     I.2) TIPUL AUTORIT??II CONTRACTANTE ?I ACTIVITATEA PRINCIPAL? (ACTIVIT??ILE PRINCIPALE): Autoritate regional? sau local?.
     Servicii publice generale.
     Autoritatea contractant? ac?ioneaz? în numele altor autorit??i contractante: nu.
     SEC?IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
     II.1) DESCRIERE
     II.1.1) Denumirea atribuit? contractului de autoritatea contractant?: Servicii de acordare credit 33000000 ron.
     II.1.2) Tip de contract ?i locul de executare a lucr?rilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Servicii.
     Categoria serviciilor nr. 6.
     Locul principal de prestare: Municipiul Arad.
     II.1.4) Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor: Acordare credit in valoare de 33 000 000 ron.
     II.1.5) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizi?iile publice): 66130000.
     II.1.6) Contractul intr? sub inciden?a Acordului Privind Contractele De Achizi?ii Publice (GPA): Nu.
     II.2) VALOAREA TOTAL? FINAL? A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
     II.2.1) Valoarea total? final? a contractului sau a contractelor: Valoare: 20 551 477 RON.
     F?r? TVA.
     SEC?IUNEA IV: PROCEDUR?
     IV.1) TIP DE PROCEDUR?
     IV.1.1) Tip de procedur?: Licita?ie deschis?.
     IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
     IV.2.1) Criterii de atribuire: Cel mai mic pre?.
     IV.2.2) S-a organizat o licita?ie electronic?: Nu.
     IV.3) INFORMA?II ADMINISTRATIVE
     IV.3.1) Num?r de referin?? atribuit dosarului de autoritatea contractant?: 81.
     IV.3.2) Anun?uri publicate (anun? publicat) anterior privind acela?i contract: Nu.
     SEC?IUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI
     CONTRACT NR: 100660
     DENUMIRE: Contract de Credit.
     V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI: 4.7.2008.
     V.2) NUM?RUL DE OFERTE PRIMITE: 7.
     V.3) NUMELE ?I ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC C?RUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL: Dexia Kommunalkredit Bank Ag, Tuerkenstrasse, Nr.9, A-1092 Viena. Fax (43) 13 13 61-99141.
     V.4) INFORMA?II PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea total? final? a contractului:
     Valoare 20 551 477 RON.
     F?r? TVA.
     V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT: Nu.
     SEC?IUNEA VI: INFORMA?II SUPLIMENTARE
     VI.1) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINAN?AT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu.
     VI.2) ALTE INFORMA?II: Mentiuni: Pretul contractului respectiv costul creditului este determinat de:
     â€” Rata dobânzii: ROBOR 3M + 0,35 % / an,
     â€” Comision acordare credit 0,30 % flat,
     â€” Comision administrare credit 0,26 %, la sold, calculat anual,
     â€” Comision 1 % pentru rambursãrile anticipate ce nu respectã perioada de notificare de 30 zile,
     â€” Dobândã penalizatoare pentru sume datorate si neachitate, 2 % peste rata curentã a dobânzii.
     La data deschiderii ofertelor ( 21.2.2008) costul total al împrumutului prezentat in propunerea financiara ( dobanda, comisioane si alte costuri bancare) a fost de 15.856.799 RON.
     In prezent, diferenta dintre valoarea estimata a contractului si valoarea finala a contractului este determinata de rata dobanzii care se recalculeaza trimestrial functie de valoarea inregistrata de ROBOR la 3 luni.
     VI.3) C?I DE ATAC:
     VI.3.1) Organismul competent pentru c?ile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Str.Stavropoleos, nr.6,sect.3, RO-030084 Bucuresti. Tel. (021) 310 46 41. URL: www.cnsc.ro. Fax (021) 310 46 48.
     VI.3.3) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind utilizarea c?ilor de atac: Primaria Municipiului Arad, bd.Revolutiei,nr.75, RO-310130 Arad. Tel. (0257) 28 18 50-105. URL: www.primariaarad.ro. Fax (0257) 21 24 31.
     VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUN?: 17.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry