Document number - E186814-2008
     Number of Official Journal 139/2008
     Document received - 20080717
     Document dispatched - 20080717
     Deletion date (Date of tender) - 20080808 14 00
     Heading - 2250
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 6 - Accelerated negotiated procedure
     Regulation of procurement - 5 - European Communities, with participation by GPA countries
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - RO
     Name of awarding authority - COMUNA OSTRA
     Town of awarding authority - OSTRA
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Comuna Ostra, Com. Ostra, Strada Principala, nr. 42, Contact: Daniela Gherman, RO-727400 Ostra. Tel. 02 30 57 52 68. E-mail: primaria_ostra@yahoo.com. Fax 02 30 57 54 18.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.7.2008 - 16:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 8.8.2008 - 14:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Romanian.
     ANUN? DE PARTICIPARE
     Servicii
     SEC?IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT?
     I.1) DENUMIRE, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT: Comuna Ostra, Com. Ostra, Strada Principala, nr. 42, Contact: Daniela Gherman, RO-727400 Ostra. Tel. 02 30 57 52 68. E-mail: primaria_ostra@yahoo.com. Fax 02 30 57 54 18.
     Alte informa?ii pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Caietul de sarcini ?i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv ?i sistemul de achizi?ie dinamic) pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     I.2) TIPUL AUTORIT??II CONTRACTANTE ?I ACTIVITATEA PRINCIPAL? (ACTIVIT??ILE PRINCIPALE): Autoritate regional? sau local?.
     Servicii publice generale.
     Autoritatea contractant? ac?ioneaz? în numele altor autorit??i contractante: nu.
     SEC?IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
     II.1) DESCRIERE
     II.1.1) Denumirea atribuit? contractului de autoritatea contractant?: Servicii bancare.
     II.1.2) Tip de contract ?i locul de executare a lucr?rilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Servicii.
     Categoria serviciilor: nr. 6.
     Locul principal de prestare: Sediul contractului.
     II.1.3) Anun?ul implic?: Un contract de achizi?ii publice.
     II.1.5) Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor: Linie de finantare tip revolving.
     II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizi?iile publice): 66130000.
     II.1.7) Contractul intr? sub inciden?a Acordului Privind Contractele De Achizi?ii Publice (GPA): Da.
     II.1.8) Împ?r?ire în loturi: Nu.
     II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu.
     II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
     II.2.1) Cantitatea total? sau domeniul: Servicii bancare.
     Valoarea estimat? f?r? TVA: 1 200 000 RON.
     II.2.2) Op?iuni: Nu.
     II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: Durata în luni: 2 (începând cu data atribuirii contractului).
     SEC?IUNEA III: INFORMA?II JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ?I TEHNICE
     III.1) CONDI?II REFERITOARE LA CONTRACT
     III.1.1) Depozite valorice ?i garan?ii solicitate: Nesolicitat.
     III.1.2) Principalele condi?ii de finan?are ?i modalit??i de plat? ?i/sau trimitere la dispozi?iile relevante: Garantarea imprumutului se va realiza prin cesiune de creante asupra bugetului propriu al primariei Ostra.
     III.1.3) Forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori economici c?ruia i se atribuie contractul: Contract de asociere.
     III.1.4) Executarea contractului este supus? altor condi?ii speciale: Nu.
     III.2) CONDI?II DE PARTICIPARE
     III.2.1) Situa?ia personal? a operatorilor economici, inclusiv cerin?ele referitoare la înscrierea în registrul comer?ului sau al profesiei: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Declaratii privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din oug.34/2006,statutul societatii, certificat constatator emis de ORC,certificat de inregistrare ORC,autorizatie de functionare emisa de BNR.
     III.2.2) Capacitatea economic? ?i financiar?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Situatiile financiare pentru anii 2006, 2007.
     Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Profit pentru perioada mentionata.
     III.2.3) Capacitatea tehnic?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate Lista principalelor servicii de acordare credite/linii de credit pe ultimii 3 ani(2005, 2006, 2007, indicatori de lichiditate si solvabilitate, comunicati la BNR sau institutii similare.
     III.2.4) Contracte rezervate: Nu.
     III.3) CONDI?II SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
     III.3.1) Prestarea serviciilor în cauz? este rezervat? unei anumite profesii: Nu.
     III.3.2) Persoanele juridice au obliga?ia s? indice numele ?i calific?rile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu.
     SEC?IUNEA IV: PROCEDUR?
     IV.1) TIP DE PROCEDUR?
     IV.1.1) Tip de procedur?: Negociere accelerat?.
     Justificare pentru alegerea licita?iei accelerate: Termene de plata foarte stranse.
     IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
     IV.2.1) Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic în ceea ce prive?te criteriile enun?ate în caietul de sarcini, în invita?ia de a prezenta o ofert? sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.
     IV.2.2) Se va organiza o licita?ie electronic?: Nu.
     IV.3) INFORMA?II ADMINISTRATIVE
     IV.3.2) Anun?uri publicate (anun? publicat) anterior privind acela?i contract: Nu.
     IV.3.3) Condi?ii de ob?inere a caietului de sarcini ?i a documenta?iei suplimentare sau a documentului descriptivTermenul limit? pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.7.2008 - 16:00.
     Documente de plat?: nu.
     IV.3.4) Termen limit? pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 8.8.2008 - 14:00.
     IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactat? oferta sau cererea de participare: Român?.
     IV.3.8) Condi?ii de deschidere a ofertelor: Data: 8.8.2008 - 14:30.
     Locul: Sediul primariei comunei Ostra.
     Persoane autorizate s? asiste la deschiderea ofertelor: da.
     Reprezentantii ofertantilor identificati pe baza actelor de identitate si scrisoare de inaintare.
     SEC?IUNEA VI: INFORMA?II SUPLIMENTARE
     VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu.
     VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINAN?AT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu.
     VI.4) C?I DE ATAC
     VI.4.1) Organismul competent pentru c?ile de atac: consiliul national de solutionare a contestatiilor, str. Stavropoleus nr 6, RO-030084 Bucuresti.
     Organismul competent pentru procedurile de mediere:
     Curtea de Apel Suceava, Sectia Contencios Administrativ, str Stefan cel Mare nr 62, RO-720062 Suceava.
     VI.4.3) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind utilizarea c?ilor de atac: primaria comunei Ostra, strada Principala nr.42, RO-727400 Ostra.
     VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUN?: 17.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry