Document number - E192222-2008
     Number of Official Journal 143/2008
     Document received - 20080722
     Document dispatched - 20080722
     Deletion date (Date of tender) - 20080805 10 00
     Heading - 2250
     Type of document - 3 - Contract notice
     Nature of contract - 4 - Service contract
     Type of procedure - 6 - Accelerated negotiated procedure
     Regulation of procurement - 4 - European Communities
     Type of awarding authority - 3 - Regional or local authority
     Type of bid required - 1 - Global tender
     Awarding criteria - 2 - The most economic tender
     Product code(s) - 66130000
     Product name(s) - Credit granting services
     Original language(s) - RO
     Name of awarding authority - CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
     Town of awarding authority - TARGOVISTE
     CONTRACT NOTICE
     Services
     SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
     I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Consiliul Judetean Dâmbovita, Piata Tricolorului, Nr 1, Contact: Traian Icobet, Attn: Traian Icobet, RO-130060 Targoviste. Tel. (0245) 20 76 12. E-mail: achizitii@cjd.ro. Fax (0245) 61 68 27.
     Internet address(es):
     General address of the contracting authority: www.cjd.ro.
     Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s).
     Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s).
     II.1) DESCRIPTION
     II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 66130000.
     Description: Credit granting services.
     SECTION IV: PROCEDURE
     IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
     IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.8.2008 - 10:00.
     IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 5.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Romanian.
     ANUN? DE PARTICIPARE
     Servicii
     SEC?IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT?
     I.1) DENUMIRE, ADRES? ?I PUNCT(E) DE CONTACT: Consiliul Judetean Dâmbovita, Piata Tricolorului, Nr 1, Contact: Traian Icobet, Destinatar: Traian Icobet, RO-130060 Targoviste. Tel. (0245) 20 76 12. E-mail: achizitii@cjd.ro. Fax (0245) 61 68 27.
     Adres? (adrese) Internet:
     Adresa sediului principal al autorit??ii contractante: www.cjd.ro.
     Alte informa?ii pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Caietul de sarcini ?i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv ?i sistemul de achizi?ie dinamic) pot fi ob?inute la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact men?ionat(e) anterior.
     I.2) TIPUL AUTORIT??II CONTRACTANTE ?I ACTIVITATEA PRINCIPAL? (ACTIVIT??ILE PRINCIPALE): Autoritate regional? sau local?.
     Servicii publice generale.
     Autoritatea contractant? ac?ioneaz? în numele altor autorit??i contractante: nu.
     SEC?IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
     II.1) DESCRIERE
     II.1.1) Denumirea atribuit? contractului de autoritatea contractant?: Contractare finantare rambursabila in valoare de 12.514.333 euro.
     II.1.2) Tip de contract ?i locul de executare a lucr?rilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: Servicii.
     Categoria serviciilor: nr. 6.
     Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Dambovita.
     II.1.3) Anun?ul implic?: Un contract de achizi?ii publice.
     II.1.5) Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor: Contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 12 514 333 euro, pe durata de 25 de ani, din care 5 ani de la semnarea contractului perioada de gratie si cu perioada de rambursare de 20 de ani de la sfarsitul perioadei de gratie.
     II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizi?iile publice): 66130000.
     II.1.7) Contractul intr? sub inciden?a Acordului Privind Contractele De Achizi?ii Publice (GPA): Nu.
     II.1.8) Împ?r?ire în loturi: Nu.
     II.1.9) Vor fi acceptate variante: Nu.
     II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
     II.2.1) Cantitatea total? sau domeniul: Contractare unei finantari rambursabile in valoare de 12 514 333 euro.
     Valoarea estimat? f?r? TVA: 24 910 826 EUR.
     II.2.2) Op?iuni: Nu.
     II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: Durata în luni: 300 (începând cu data atribuirii contractului).
     SEC?IUNEA III: INFORMA?II JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ?I TEHNICE
     III.1) CONDI?II REFERITOARE LA CONTRACT
     III.1.1) Depozite valorice ?i garan?ii solicitate: Garantie de participare - 120 000 euro.
     III.1.2) Principalele condi?ii de finan?are ?i modalit??i de plat? ?i/sau trimitere la dispozi?iile relevante: Bugetul local.
     III.1.3) Forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori economici c?ruia i se atribuie contractul: Asociere sau subcontractare daca este cazul.
     III.1.4) Executarea contractului este supus? altor condi?ii speciale: Nu.
     III.2) CONDI?II DE PARTICIPARE
     III.2.1) Situa?ia personal? a operatorilor economici, inclusiv cerin?ele referitoare la înscrierea în registrul comer?ului sau al profesiei: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate — Declaratie privind eligibilitatea,
     â€” Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181,
     â€” Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
     â€” Informatii privind asociatii,
     â€” Informatii privind subcontractantii,
     â€” Certificat constator emis de catre ORC,
     â€” Autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei,
     â€” Certificat de înregistrare emis de ORC.
     III.2.2) Capacitatea economic? ?i financiar?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate — Sa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani,
     â€” Bilanturile contabile pe 2006 si 2007.
     Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): — Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie 35 000 000 euro.
     III.2.3) Capacitatea tehnic?: Informa?ii ?i formalit??i necesare pentru evaluarea respect?rii cerin?elor men?ionate — Lista principalelor servicii de acordare de credite în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari însotita de recomandari,
     â€” Ofertantul si ofertantii asociati trebuie sa detina certificat ISO 9001: 2000 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii).
     Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): — Cerinta minima prezentarea a cel putin un contract de credit cu o valoare cel putin egala cu 30 % din valoarea împrumutului ce urmeaza a se contracta.
     III.2.4) Contracte rezervate: Nu.
     III.3) CONDI?II SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
     III.3.1) Prestarea serviciilor în cauz? este rezervat? unei anumite profesii: Nu.
     III.3.2) Persoanele juridice au obliga?ia s? indice numele ?i calific?rile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu.
     SEC?IUNEA IV: PROCEDUR?
     IV.1) TIP DE PROCEDUR?
     IV.1.1) Tip de procedur?: Negociere accelerat?.
     Justificare pentru alegerea licita?iei accelerate: Este necesar sa se asigure finantarea unor urgenta a unor proiecte in care Consiliul Judetean Dambovita este beneficiar local.
     IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
     IV.2.1) Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic în ceea ce prive?te criteriile men?ionate în continuare:
     0. pretul ofertei. Pondere: 80.00.
     1. comision rambursare anticipata. Pondere: 20.00.
     IV.2.2) Se va organiza o licita?ie electronic?: Nu.
     IV.3) INFORMA?II ADMINISTRATIVE
     IV.3.2) Anun?uri publicate (anun? publicat) anterior privind acela?i contract: Nu.
     IV.3.3) Condi?ii de ob?inere a caietului de sarcini ?i a documenta?iei suplimentare sau a documentului descriptivTermenul limit? pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 1.8.2008 - 10:00.
     Documente de plat?: nu.
     IV.3.4) Termen limit? pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 5.8.2008 - 10:00.
     IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactat? oferta sau cererea de participare: Român?.
     IV.3.8) Condi?ii de deschidere a ofertelor: Data: 5.8.2008 - 11:00.
     Persoane autorizate s? asiste la deschiderea ofertelor: da.
     Reprezentantii ofertantilor, membri UCVAP.
     SEC?IUNEA VI: INFORMA?II SUPLIMENTARE
     VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu.
     VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINAN?AT DIN FONDURI COMUNITARE: Nu.
     VI.4) C?I DE ATAC
     VI.4.1) Organismul competent pentru c?ile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, RO-030084 Bucuresti. E-mail: office@cnsc.ro. Tel. (021) 310 46 41. Fax (021) 310 46 42.
     VI.4.3) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind utilizarea c?ilor de atac: Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, Piata Tricolorului, nr. 1, RO-130060 Targoviste. E-mail: achizitii@cjd.ro. Tel. (0245) 20 76 28. Fax (0245) 61 68 27.
     VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUN?: 22.7.2008.


Subscribe Now

Authoritative analysis and perspective for every segment of the payments industry

14-Day Free Trial

Authoritative analysis and perspective for every segment of the industry